Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Tôn giáo Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 12/TTr-SNV ngày 08/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng ban Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo;

2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ;

3. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật;

4. Trụ sở của Ban Tôn giáo đặt tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc áp dụng chính sách đối với những tổ chức tôn giáo và cá nhân có hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật;

b) Trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch công tác hàng năm, trung hạn, dài hạn về lĩnh vực tôn giáo;

c) Triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch công tác hàng năm, trung hạn, dài hạn về lĩnh vực tôn giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh;

đ) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo theo quy định;

g) Là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

h) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ;

k) Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo;

l) Hướng dẫn Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức thuộc Ban theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban:

a) Ban Tôn giáo có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Công giáo và Tin lành;

b) Phòng Phật giáo và các tôn giáo khác.

Điều 4. Tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo

1. Phòng Công giáo và Tin lành là tổ chức thuộc Ban Tôn giáo, có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo Công giáo và Tin lành;

2. Phòng Phật giáo và các tôn giáo khác là tổ chức thuộc Ban Tôn giáo, có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo Phật giáo và các tôn giáo khác (Trừ Công giáo và Tin lành);

3. Các Phòng thuộc Ban Tôn giáo có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Tôn giáo thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh.

Điều 5. Biên chế

Biên chế của Ban Tôn giáo nằm trong tổng biên chế của Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng ban Ban Tôn giáo

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; ban hành các quyết định sau đây và chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt động của Ban Tôn giáo hiệu lực, hiệu quả:

a) Quyết định ban hành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng thuộc Ban; quy định chức danh công chức cho từng phòng bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế của Ban;

b) Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban, nội quy cơ quan, các quy định khác có liên quan bảo đảm mọi hoạt động, điều hành của Ban theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Tôn giáo Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Tôn giáo Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành15/01/2016
       Ngày hiệu lực25/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Tôn giáo Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Tôn giáo Lào Cai

           • 15/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực