Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2015/QĐ-UBND phí lệ phí Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2016/QĐ-UBND NGÀY 17/10/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một s loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/02/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Công báo;
- Email: phongkiemtravanban2012@gmail.com;
- Lưu: HC, TH. LKT. (
67b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2017
Ngày hiệu lực07/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2015/QĐ-UBND phí lệ phí Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2015/QĐ-UBND phí lệ phí Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Văn Chuyện
       Ngày ban hành24/01/2017
       Ngày hiệu lực07/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2015/QĐ-UBND phí lệ phí Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2015/QĐ-UBND phí lệ phí Sóc Trăng

           • 24/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực