Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka ra ô kê Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KA-RA-Ô-KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Thông tư s 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch hướng dn thực hiện một s quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định s 103/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư s 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về sửa đi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư s05/2012/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 2 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch v việc sửa đi, b sung một s điều của Thông tư s 04/2009/TT-BVHTTDL Thông tư s 07/2011/TT-BVHTTDL Quyết định s 55/1999/QĐ-BVHTT;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho y ban nhân dân các huyện, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh ka-ra-ô-kê và hồ sơ theo quy định của pháp luật về kinh doanh ka-ra-ô-kê.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ về cấp Giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê cho y ban nhân dân các huyện, thành phố; đôn đốc kiểm tra các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ngành: TP, KHĐT, CA tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- VPUB: LĐVP; KGVX, NC(T), TH(T);
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2017
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka ra ô kê Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka ra ô kê Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành18/01/2017
        Ngày hiệu lực10/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka ra ô kê Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2017/QĐ-UBND phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka ra ô kê Hà Nam

            • 18/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực