Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động các cơ quan báo chí trong nước Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động trong nước của các cơ quan báo chí;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 17/TTr-STTTT ngày 21/3 /2017 và ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành và địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể nhân dân;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Đảng;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND&VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các huyện, thị xã, thành phố;
- TAND tỉnh; Viện KSND tỉnh;
- Các Hội nghề nghiệp;
- Các cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- VP UBND tỉnh: các phòng, đơn vị, các đ/c LĐVP;
- Lưu: VT, HCTC, XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên về tác nghiệp tại Bắc Ninh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

2. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật; tích cực phản ánh, tuyên truyền đúng, chính xác các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội…trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên:

a) Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép hoạt động sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.

b) Phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước về hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải chịu sự quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông và được sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi phóng viên đến tác nghiệp.

c) Hoạt động của văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d) Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan báo chí và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại tỉnh Bắc Ninh.

e) Người đứng đầu văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước được cử về hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghiệp vụ của mình.

2. Đình chỉ hoạt động văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên:

a) Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước ngừng hoạt động ngay sau khí cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí hoặc phóng viên thường trú độc lập bị thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phòng viên các cơ quan báo chí trong nước đến hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phảu ngừng hoạt động ngay sau khi phát hiện hoạt động không đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí và các quy định khác của pháp luật.

b) Văn phòng đại diện bị thu hồi văn bản đồng ý thành lập và đình chỉ hoạt động; phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước bị đình chỉ hoạt động khi văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vi phạm các quy định của pháp luật.

c) Chậm nhất là 05 ngày trước khi có sự thay đổi về địa điểm, trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoặc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí thông báo bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông đăng danh sách các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên Cổng thông tin điện tử của Sở và có các hình thức thông báo phù hợp tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyền hạn và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước về hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1. Quyền hạn:

a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản liên quan khác;

b) Được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin theo quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

c) Được tạo điều kiện khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn để hoạt động nghiệp vụ theo giấy mời và tuân thủ các quy định cụ thể của Ban Tổ chức các hoạt động đó;

đ) Được tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chủ trương của cơ quan báo chí, phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Được đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước khen thưởng, biểu dương đối với những thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Ninh.

2. Nghĩa vụ:

a) Có trách nhiệm tìm hiểu và phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời, có ý thức xây dựng đối với tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo tôn chỉ mục đích của Luật Báo chí và cơ quan báo chí;

b) Phát hiện và đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

c) Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở quy định của pháp luật;

d) Tham gia các hoạt động báo chí do tỉnh Bắc Ninh tổ chức;

đ) Thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông biết hoạt động báo chí có yếu tố xã hội được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo chỉ đạo của cơ quan báo chí;

e) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động đình kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông; thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông khi thay đổi trụ sở giao dịch;

g) Người đứng đầu các cơ quan báo chí, người phụ trách văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố có văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên do cơ quan báo chí giới thiệu hoạt động nghiệp vụ;

h) Phóng viên khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải xuất trình Thẻ Nhà báo còn thời hạn đã được đăng ký tại cơ quan báo chí có cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại Bắc Ninh hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí (kèm theo giấy tờ tùy thân: giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu…);

i) Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần theo nội dung ghi trong giấy mời tại các kỳ giao ban báo chí hàng quý do Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức; các cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan về hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có trách nhiệm như sau;

a) Tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết và có văn bản trả lời về việc thành lập văn phòng đại diện tại Bắc Ninh của cơ quan báo chí;

b) Có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; trường hợp không đủ điều kiện, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí viết về Bắc Ninh theo quy định của pháp luật về báo chí;

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, người phát ngôn Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức giao ban báo chí định lỳ hàng quý;

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các lãnh đạo các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh Bắc Ninh để tổng kết, kiểm điểm, rút kinh nghiệm toàn diện về hoạt động thông tin, báo chí của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh định kỳ 1 năm/lần;

e) Quản lý, giám sát hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoặc phóng viên của cơ quan báo chí trong nước hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú, phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

h) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành; trao đổi, phối hợp với cơ quan công an trong việc xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự;

i) Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện Luật Báo chí của các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm;

k) Phối hợp với người đứng đầu cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến tỉnh Bắc Ninh và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên;

l) Tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, các chế độ, chính sách về báo chí; đề xuất mua sắm các trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác quản lý hoạt động báo chí tại địa phương.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

a) Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm vận động, tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang làm việc tại văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo tỉnh; phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước về hoạt động, tác nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh quản lý hoạt động của phóng viên các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên các cơ quan báo chí trong nước về hoạt động tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chúc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, thông tin tuyên truyền sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế này; định kỳ kiểm tra việc thực hiện Quy chế và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên thường trú, các phóng viên tác nghiệp tại Bắc Ninh phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động các cơ quan báo chí trong nước Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động các cơ quan báo chí trong nước Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành10/04/2017
        Ngày hiệu lực20/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động các cơ quan báo chí trong nước Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động các cơ quan báo chí trong nước Bắc Ninh

            • 10/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực