Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 05/2015/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quỹ bảo trì đường bộ Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quản lý sử dụng thanh toán kinh phí bảo trì đường bộ Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quỹ bảo trì đường bộ Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ LẬP, GIAO KẾ HOẠCH THU, CHI, THANH TOÁN VÀ PHÊ DUYỆT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2015/QĐ-UBND NGÀY 12/02/2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 06/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV;

Xét đề nghị của liên ngành Tài chính - Giao thông vận tải tại Tờ trình số 01/TTrLN-TC-GTVT ngày 29/3/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Điều 3 của Quy định như sau:

“Điều 3. Quy định về việc lập, giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ tỉnh

- Hàng năm căn cứ vào Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe ô tô; đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô gửi kế hoạch thu phí đến Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh lập kế hoạch thu bao gồm cả nguồn thu do Quỹ bảo trì đường bộ trung ương điều tiết, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán gửi Sở Tài chính.

Sở Tài chính xem xét, tổng hợp kế hoạch thu của Quỹ vào phương án xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm (kèm theo thuyết minh cơ sở tính toán), tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Kế hoạch thu quy định tại Điều này, Hội đồng quản lý Quỹ gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước - nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

- Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo dõi tiến độ thu phí đối với xe ô tô trên địa bàn, tỷ lệ phân chia nguồn thu của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương điều tiết về Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, tổng hợp kết quả thu của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.”

2. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 4 của Quy định.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Quy định như sau:

“1. Quyết toán thu: Các đơn vị thu phí sử dụng đường bộ lập quyết toán thu gửi Hội đồng quản lý Quỹ và các khoản thu khác theo quy định hiện hành.”

Điều 2. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh căn cứ các nội dung tại Quyết định này và tình hình thực tế để triển khai cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, công khai và minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực28/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2019
Cập nhật11 tháng trước
(09/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quỹ bảo trì đường bộ Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quỹ bảo trì đường bộ Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành18/05/2017
       Ngày hiệu lực28/05/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2019
       Cập nhật11 tháng trước
       (09/03/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quỹ bảo trì đường bộ Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quỹ bảo trì đường bộ Hưng Yên