Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bổ sung Khoản 4 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 291/2016/QĐ-UBND do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của tổ dân phố Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 21/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của tổ dân phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 11 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 291/2016/QĐ-UBND NGÀY 29/02/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trn s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11; Nghị quyết liên tịch s 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, s lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phổ;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1564/TTr-SNV ngày 14/7/2017 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐ-STP ngày 03/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 4 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố nội dung sau: Đối với Trưởng thôn, Phó trưởng thôn: Ở những địa phương không có nguồn nhân sự cố trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên thì phải đảm bảo ti thiểu có trình độ Trung học cơ sở và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn khác quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định, thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các Quận, Huyện ủy;
- Như Điều 3;
- CPVP UBND TP;
- Báo HP; Đài PT và TH HP;
- Cổng TTĐT TP; Công
báo TP;
- Các Phòng
CV VPUBND TP;
- SNV (10);
- CV: NC, 90;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2017
Ngày hiệu lực25/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của tổ dân phố Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của tổ dân phố Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành15/08/2017
       Ngày hiệu lực25/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của tổ dân phố Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của tổ dân phố Hải Phòng