Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND Quận 1 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B VĂN BN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 110/TTr-TP ngày 11 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1, Trưởng phòng Tư pháp Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 1 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;

- Ban Chỉ huy quân sự Quận 1;
- Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Qun ủy Quận 1;
- UBND Quận 1: CT;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận 1 (để niêm yết);
- Trung tâm công báo TPHCM;
- Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1;
- Lưu: VT, TP (01), Th (14).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thế Thuận

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2018
Ngày hiệu lực19/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND Quận 1 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND Quận 1 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Thế Thuận
       Ngày ban hành12/06/2018
       Ngày hiệu lực19/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND Quận 1 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND Quận 1 Hồ Chí Minh

           • 12/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực