Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế tổ chức Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số  62/TTr- TP ngày 13 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

Lý do: Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2018

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Phòng Tư pháp quận;
- Ban Biên tập Cổng TTĐT quận Bình Thạnh;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Song Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2018
Ngày hiệu lực07/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế tổ chức Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế tổ chức Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHoàng Song Hà
       Ngày ban hành27/08/2018
       Ngày hiệu lực07/09/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế tổ chức Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế tổ chức Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

          • 27/08/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/09/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực