Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 10/10/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể bao gồm:

1. Nhóm, loại tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại, chi tiết theo Phụ lục I đính kèm;

2. Nhóm, loại tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên, chi tiết theo Phụ lục II đính kèm;

3. Nhóm, loại tài nguyên đối với hải sản tự nhiên, chi tiết theo Phụ lục III đính kèm;

4. Nhóm, loại tài nguyên đối với nước thiên nhiên, chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm.

2. Đối tượng áp dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, cơ quan Thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Cục Thuế

1. Trong trường hợp có biến động lớn về giá các loại tài nguyên trên thị trường so với Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc khi phát sinh loại tài nguyên mới chưa quy định trong Bảng giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

2. Giao Cục Thuế tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện việc kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- [email protected]
com;
- Lưu: VT, KT, TH, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

II

 

 

 

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

II1

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

49.000

 

II5

 

 

Cát

 

 

 

 

II501

 

Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

m3

56.000

 

 

II502

 

Cát xây dựng

 

 

 

 

 

II50201

Cát đen dùng trong xây dựng

m3

70.000

 

 

 

II50202

Cát vàng dùng trong xây dựng

m3

245.000

 

 

II503

 

Cát vàng sản xuất công nghiệp (Khoáng sản khai thác)

m3

105.000

 

II7

 

 

Đất làm gạch (Sét làm gạch, ngói)

m3

119.000

 

PHỤ LỤC II

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VI SẢN PHẨM TỪ RỪNG TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

III3

 

 

Gỗ nhóm III

 

 

 

III301

 

Bằng lăng

m3

4.400.000

 

III314

 

Sao đen

m

4.650 000

 

III315

 

Sao cát

m3

3.750.000

 

III319

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

Thao lao, gỏ, xà cừ; mù u

 

 

 

 

III31901

D<25cm

m3

2.000.000

 

 

III31902

25cm≤D<35cm

m3

3.650.000

 

 

III31903

35cm≤D<50cm

m3

6.100.000

 

 

III31904

D≥50

m3

7.850.000

III4

 

 

Gỗ nhóm IV

 

 

 

III404

 

Du các loại

m3

3.300.000

III5

III502

 

Gỗ nhóm VI

 

 

 

 

III50201

Bạch đàn

m3

2.200.000

 

 

III50205

Keo

m3

2.200.000

 

III50212

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

Còng, Phượng, Son, Quách, Ván ngựa, Cần thăng, Gáo, Gòn, Dương, Sộp, Điệp, Trâm bầu, Gừa, Bần, Mắm, Tràm

 

 

 

 

III5021201

D<25cm

m3

1.100.000

 

 

III5021202

25cm≤D<50cm

m3

2.300.000

 

 

III5021203

D≥50cm

m3

4.250.000

 

 

 

G nhóm VIII

 

 

 

III504

III50401

Bồ đề

m3

1.150.000

III6

 

 

Cành, ngọn, gốc, rễ

 

 

 

III601

 

Cành, ngọn

m3

Bằng 20% giá bán gỗ tương ứng

 

III602

 

Gốc, r

m3

Bằng 40% giá bán gỗ tương ng

III7

 

 

Củi

Ste=0,7 m3

595.000

III8

III801

 

Tre

 

 

 

 

III80101

D<5cm

Cây

10.000

 

 

III80102

5cm≤D<6cm

Cây

15 000

 

 

III80103

6cm≤D<10

Cây

25.000

 

 

III80104

D≥10cm

Cây

35.000

 

III802

 

Trúc

Cây

9.000

 

III803

 

Nứa

 

 

 

 

III80401

D<7cm

Cây

3.500

 

 

III80402

D≥7cm

Cây

7.000

 

PHỤ LỤC III

GIÁ TÍNH THU TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI HẢI SẢN TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

IV2

 

 

Hải sản tự nhiên khác

 

 

 

IV201

 

 

 

 

 

IV20101

Cá loại 1, 2, 3

kg

50.000

 

 

IV20102

Cá loại khác

kg

25.000

 

IV202

 

Cua

kg

185.000

 

IV204

 

Mực

kg

80.000

 

IV205

IV20502

Tôm càng xanh, sú

kg

125.000

 

PHỤ LỤC IV

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

V

 

 

 

Nước thiên nhiên

 

 

 

V1

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

V102

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

V10201

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

200.000

 

 

 

V10202

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

750.000

 

V2

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

 

 

 

 

V301

 

Nước mặt

m3

4.000

 

 

V302

 

Nước dưới đất (nước ngầm)

m3

6.000

 

V3

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

 

 

 

 

V301

 

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

m3

70.000

 

 

V302

 

Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

m3

45.000

 

 

V303

 

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (dùng làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản,...)

m3

5.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực12/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2020
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Văn Hiểu
       Ngày ban hành30/01/2018
       Ngày hiệu lực12/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2020
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên Sóc Trăng