Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện Công văn số 18/HĐND-VP ngày 15/02/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của liên ngành tại Biên bản cuộc họp ngày 26/12/2018 và ngày 07/01/2019 và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr-STC ngày 09/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(Có phụ lục I, II kèm theo)

2. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1, Điều này áp dụng để xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH QB;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CV
TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

PHỤ LỤC II

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 ĐỐI VỚI ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở SANG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI PHẦN DIỆN TÍCH VƯỢT HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG ĐẶC THÙ TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên đơn vị hành chính

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

I

Phường Hải Đình

 

 

 

1

Quang Trung

Cầu Dài

Cầu Nam Thành

1,2

2

Hùng Vương

Cầu Nam Thành

Cầu Bắc Thành

1,2

3

Mẹ Suốt

Bờ sông Nhật Lệ

Quảng Bình Quan

1,2

4

Nguyễn Hữu Cảnh

Quang Trung

Nguyễn Trãi

1,2

5

Lê Lợi

Quảng Bình Quan

Nguyễn Hữu Cảnh

1,2

Nguyễn Hữu Cảnh

Cống 10

1,2

6

Quách Xuân Kỳ

Hương Giang

Trần Hưng Đạo

1,2

7

Hương Giang

Giáp Cty XNK Thủy sản

Mẹ Suốt

1,2

II

Phường Đồng Mỹ

 

 

 

1

Lý Thường Kiệt

Hùng Vương

Lê Thành Đồng

1,2

2

Nguyễn Du

Quách Xuân Kỳ

Cầu Hải Thành

1,2

3

Trần Hưng Đạo

Cầu Nhật Lệ

Lý Thường Kiệt

1,5

III

Phường Đồng Phú

 

 

1

Lý Thường Kiệt

Cầu Bệnh Viện

Hùng Vương

1,2

2

Trần Hưng Đạo

Cầu Rào

Bưu điện tỉnh Quảng Bình

1,5

3

Nguyễn Hữu Cảnh

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

1,2

IV

Phường Hải Thành

 

 

 

1

Trương Pháp

Cầu Hải Thành

 (cạnh Đội Cảnh sát trật tự cũ)

1,2

V

Phường Nam Lý

 

 

 

1

Trần Hưng Đạo

Cầu rào

Nam chân Cầu Vượt

1,5

Nam chân Cầu Vượt

Ngã tư Hoàng Diệu - Tôn Đức Thắng

1,5

2

Hữu Nghị

Trần Hưng Đạo

Giáp phường Bắc Lý

1,2

3

Hoàng Diệu

Trần Hưng Đạo

Cây xăng Vật tư cũ

1,2

4

Võ Thị Sáu

Trần Hưng Đạo

Trụ sở UBND phường Nam Lý

1,2

Trụ sở UBND phường Nam Lý

Đường Tôn Thất Tùng

1,2

Đường Tôn Thất Tùng

Đường vào Bệnh viện Việt Nam - CuBa

1,2

5

Đường vào cổng Bệnh viện Việt Nam - CuBa

Hữu Nghị

Giáp Bệnh viện Việt Nam - CuBa

1,2

6

Thuận Lý

Hoàng Diệu

Ga Đồng Hới

1,2

7

Ngô Gia Tự

Chi cục Kiểm lâm

Võ Thị Sáu

1,2

8

Tố Hữu

Võ Thị Sáu

Hữu Nghị (Phòng CS 113)

1,2

9

Thống Nhất (Phạm Văn Đồng)

Trần Hưng Đạo

Giáp Đức Ninh Đông

1,2

VI

Phường Bắc Lý

 

 

1

Lý Thường Kiệt

Cầu Bệnh Viện

Ngã ba giáp đường Hữu Nghị

1,2

Ngã ba giáp đường Hữu Nghị

Cầu Lộc Đại

1,2

2

Hữu Nghị

Giáp phường Nam Lý

Lý Thường Kiệt

1,2

VII

Phường Đức Ninh Đông

 

 

1

Lê Lợi

Giáp Cống 10

Cầu Tây

1,2

2

Thống Nhất (Phạm Văn Đồng)

Lê Lợi

Giáp Nam Lý

1,2

VIII

Phường Phú Hải

 

 

1

Quang Trung

Cầu Dài

Nhà máy Súc Sản

1,2

Nhà máy Súc Sản

Giáp Quảng Ninh

1,2

IX

Xã Lộc Ninh

 

 

1

Lý Thánh Tông

Ngã 3 F 325

Giáp đường Cao Thắng

1,2

X

Xã Bảo Ninh

 

 

1

Trần Hưng Đạo (đường gom cầu Nhật Lệ)

Giáp cầu Nhật Lệ

Nguyễn Thị Định

1,5

2

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Thị Định

Quảng Trường Biển

1,5

3

Đường vào Khu du lịch Mỹ Cảnh

Đường cầu Nhật Lệ

Cổng Khu Du lịch Mỹ Cảnh

1,2

4

Đường Nguyễn Thị Định

Khu Du lịch Mỹ Cảnh

Hết thôn Đồng Dương

2,5

Thôn Sa Động (giáp thôn Đồng Dương)

Hết thôn Hà Dương

2,5

Thôn Hà Thôn (giáp thôn Hà Dương)

Hết thôn Hà Trung

2,5

5

Võ Nguyên Giáp

Trần Hưng Đạo

Hết đường nhựa

1,5

6

Đường 36m từ cầu Nhật Lệ 2 đến Đường Võ Nguyên Giáp

Giáp cầu Nhật Lệ 2

Đường Võ Nguyên Giáp

14

7

Đường 22,5m thôn Trung Bính (qua trụ sở UBND xã mới)

Đường Nguyễn Thị Đinh

Đường Võ Nguyên Giáp

3,6

8

Đường Nhật Lệ (đã được đầu tư mặt đường dọc bờ sông Nhật Lệ)

Đoạn qua thôn Mỹ Cảnh, Đồng Dương

7,5

Đoạn qua thôn Sa Động, Trung Bính, Hà Dương

10

Đoạn qua thôn Hà Thôn

16

9

Các thửa đất tiếp giáp với bờ sông Nhật Lệ

Đoạn từ cầu Nhật Lệ 2 đến giáp Quảng Ninh

10

10

Các thửa đất tiếp giáp với đường quy hoạch 36m song song với đường Võ Nguyên Giáp

Đoạn qua thôn Sa Động, Trung Bính, Hà Dương

8

Đoạn qua thôn Hà Thôn, Hà Trung, Cửa Phú

9

11

Các thửa đất tiếp giáp với đường quy hoạch 32m thôn Sa Động

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Võ Nguyên Giáp

5,5

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/02/2019
Ngày hiệu lực 25/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình 2019
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Lê Minh Ngân
Ngày ban hành 15/02/2019
Ngày hiệu lực 25/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình 2019

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình 2019

  • 15/02/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/02/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực