Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2016/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức chi, các khoản đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội; tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 03 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin – Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VnptiOfice;
- Lưu: VT, KTTH, VHXH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(10/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành27/02/2020
        Ngày hiệu lực10/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (10/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

              • 27/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực