Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số lượng cán bộ công chức xã thị trấn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2013/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 23/TTr-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm TH - CB;
- Lưu: VT, K12

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2020
Ngày hiệu lực05/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(15/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số lượng cán bộ công chức xã thị trấn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số lượng cán bộ công chức xã thị trấn Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành22/01/2020
       Ngày hiệu lực05/02/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (15/01/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số lượng cán bộ công chức xã thị trấn Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số lượng cán bộ công chức xã thị trấn Bình Định

           • 22/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực