Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát trin hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 06 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tnh Đắk Nông như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ liên kết đối với dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ hai huyện, thành phố trở lên hoặc có quy mô vốn đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết đối với dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn một huyện, thành phố hoặc có quy mô vốn đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph và Thtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
-
Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Đài PT & TH t
nh;
- Báo Đ
k Nông;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(
L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2020
Ngày hiệu lực15/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành25/03/2020
        Ngày hiệu lực15/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 05/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông

              • 25/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực