Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho vay đối với đối tượng chính sách tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2017 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật việc làm ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định s74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đi với hộ nghèo và đi tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Sở Tài chính, tại Tờ trình số 609/TTr-STC ngày 21/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

2. Đi với cho vay giải quyết việc làm: Thực hiện theo quy định tại Nghị đnh s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia vviệc làm; Nghị định s74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bsung một sđiều của Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quc gia vviệc làm”.

Điều 2. Những nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của y ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh; Giám đc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- V
0-4, TM, NLN, VX, TH;
- Lưu: VT, TM4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2020
Ngày hiệu lực23/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho vay đối với đối tượng chính sách tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho vay đối với đối tượng chính sách tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýBùi Văn Khắng
        Ngày ban hành13/03/2020
        Ngày hiệu lực23/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho vay đối với đối tượng chính sách tỉnh Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho vay đối với đối tượng chính sách tỉnh Quảng Ninh

              • 13/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực