Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2016/QĐ-UBND NGÀY 17/02/2016 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết s 09/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 706/TTr-SNN ngày 05 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 6 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐN
D tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- C
ác Thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- LĐVP, Thi, TH;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Thao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2021
Ngày hiệu lực05/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(07/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Thao
        Ngày ban hành26/05/2021
        Ngày hiệu lực05/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (07/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

              • 26/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực