Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng thành phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 06 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 100/TTr-STP ngày 21 tháng 01 năm 2021; Báo cáo thẩm định số 09/BC-HĐTVTĐ ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Tư vấn thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng đối với các việc: Soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy; sao chụp; dịch giấy tờ, văn bản do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức hành nghề công chứng;

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu các việc theo Điều 1 Quyết định này;

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Mc trần thù lao công chứng

1. Mức trần thù lao công chứng được quy định như sau:

STT

Nội dung công việc

Mức trần thù lao công chứng

1.

Thù lao soạn thảo hp đồng, giao dịch

1.000.000 đồng/trường hp

2.

Thù lao đánh máy (đã bao gồm việc in ấn)

20.000 đồng/trang A4

3.

Thù lao sao chụp giấy tờ, văn bản

5.000 đồng/trang A4

4.

Thù lao dịch giấy tờ, văn bản

 

a)

Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

 

 

- Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản.

200.000 đồng/trang A4

 

- Tiếng nước khác.

300.000 đồng/trang A4

b)

Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

 

 

- Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản.

250.000 đồng/trang A4

 

- Tiếng nước khác.

350.000 đồng/trang A4

c)

Trường hợp yêu cầu cung cấp thêm bản dịch thứ hai

10.000 đồng/trang A4 nhưng không quá 100.000 đồng/bản dịch

2. Mức trần thù lao công chứng quy định tại Khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Các tổ chức hành nghề công chứng quyết định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này; niêm yết công khai tại trụ sở và gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hp.

2. Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Hiu lc thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/3/2021.

2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KTVBQPPL, Cục BTTP - Bộ Tư pháp;
- TTHĐND TP, Đoàn ĐBQH TP;
- CT, các PCTUBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- Cục Thuế TP;
- Báo HP, Đài PTTH HP, Công báo TP;
- C
ng TT điện tử TP;
- Hội CCV TP;
- Phòng: NC&KTGS;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Anh Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2021
Ngày hiệu lực08/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng thành phố Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng thành phố Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Anh Quân
        Ngày ban hành26/02/2021
        Ngày hiệu lực08/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng thành phố Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng thành phố Hải Phòng

              • 26/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực