Quyết định 05/QĐ-BCĐ.TCCKT

Quyết định 05/QĐ-BCĐ.TCCKT năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 05/QĐ-BCĐ.TCCKT năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế Đồng Tháp


UBND TNH ĐNG THÁP
BAN CHỈ ĐẠO
TÁI CƠ CẤU KINH TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/QĐ-BCĐ.TCCKT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND-TL ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND-TL ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lp T gp vic Ban Ch đo Tái cu kinh tế gn vi chuyển đi mô nh tăng trưng kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đon 2013 - 2020 (gi tắt là T gp vic), gồm: Các ông, bà tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ ca T giúp vic.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Ch đo trong công tác trin khai thc hin Đ án tổng th tái cơ cấu kinh tế gắn vi chuyển đổi mô hình tăng trưng theo ng nâng cao cht lượng, hiệu qu năng lc cnh tranh giai đon 2013 - 2020 ca Th ng Chính ph ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013; Kế hoch s 45/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 ca U ban nhân dân Tnh thc hin Đề án này.

- Chun b nội dung và tài liu cho các cuc hp ca Ban Chđo. Thc hin công tác tng hợp báo cáo 6 tháng, năm cho U ban nhân dân Tnh, Chính ph và Bộ Kế hoch và Đu tư v kết quthc hin tái cu kinh tế ca Tỉnh. Thc hiện các công việc khác do Ban Ch đo phân công.

- Nhiệm v c th ca các thành viên T gp việc: tng thành viên có nhiệm v tham mưu, giúp vic cho U viên Ban Ch đo ca đơn v triển khai thc hiện tái cơ cu kinh tế theo nhiệm v được phân công; theo dõi, báo cáo kết qu thc hin theo quy định. Thc hin các nhiệm v khác do T trưng phân công.

- T trưng T gp vic chịu trách nhim trước Ban Ch đạo và Trưng Ban Ch đo về t chức điu hành hot đng ca Tổ.

- T trưng T gp vic tch nhiệm triu tp, phân công, điu hành, đôn đc, kiểm tra vic thc hin nhiệm v ca các thành viên theo quy định và nhiệm v khác theo yêu cu ca Ban Ch đo.

- T giúp việc thc hiện chế đ báo cáo theo quy đnh.

- Kinh phí hoạt động: s dụng t kinh phí chi thưng xuyên ca các đơn v cử công chc tham gia T giúp vic.

- T giúp việc t giải th sau khi hoàn thành nhiệm v.

Điều 3. Quyết đnh này hiu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 4. Các thành viên T giúp việc Ban Ch đo Tái cu kinh tế gn vi chuyển đi mô hình tăng trưng kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đon 2013-2020 và Th trưng các đơn v có cử thành viên T gp việc chịu tch nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Ðiu 3;
- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Thanh Hùng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ GIÚP VIỆC
(Ban hành kèm theo Quyết định s 05/QĐ-BCĐ.TCCKT ngày 14 tháng 02 m 2014 ca Trưởng Ban Ch đo Tái cu kinh tế gắn vi chuyn đi mô hình tăng trưởng kinh tế tnh Đng Tháp giai đon 2013 - 2020)

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

01

Ngô Hồng Chiều

Sở Kế hoch Đu

Phó Giám đốc

Tổ trưởng

02

Phm Tấn Xiếu

VP.UBND Tỉnh

Phó Chánh Văn phòng

Tổ phó

03

Đỗ Minh Tri

Sở Nông nghiệp PTNN

Ptrưởng phòng Kế hoạch-Tài chính

Thành viên

04

Hunh Văn Hoàng

Sở Công Thương

Trưởng phòng Qun lý ng nghiệp

Thành viên

05

Trần Văn P

Sở Tài chính

Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp

Thành viên

06

Nguyễn Duy Thanh

Ban Quản lý Khu Kinh tế

Ptrưởng phòng

Thành viên

07

Nguyễn Thành Trung

Sở Khoa học và Công nghệ

Trưởng phòng Qun lý Khoa hc

Thành viên

08

Nguyễn Phước Cường

Sở Xây dng

Chuyên viên Png QLKTQH&HTKT

Thành viên

09

Thị Thu Hường

Sở Thông tin và Truyn thông

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính

Thành viên

10

Nguyễn Thanh Hoàng

Sở Giao thông Vận Tải

Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính

Thành viên

11

Văn Út

Trung tâm Xúc tiến TM-DL&ĐT

Chuyên viên Png Xúc tiến đu tư

Thành viên

12

Đặng Thị Thuý San

Sở Giáo dục Đào to

Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Tài chính

Thành viên

13

Nguyễn Văn Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên

Thành viên

14

Phm Văn Phong

Sở pháp

Ptrưởng phòng Văn bn

Thành viên

15

Nguyễn Văn Kiệt

Sở Lao đng - TB XH

Chuyên viên Văn phòng

Thành viên

16

Thị Kim Ngọc

Sở Văn hóa, Thể thao DL

PChánh Văn phòng

Thành viên

17

Nguyễn Trí Hải

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đng Tháp

Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Tng hợp

Thành viên

18

Nguyễn Minh Triệc

Sở Kế hoch Đu

Phó trưởng Phòng KH NV&ĐT

Thành viên

19

Ưng Hồng Thu

Sở Kế hoch Đu

Trưởng Png TH- QH

Thành viên

20

Nguyễn Tn Phú

Sở Kế hoch Đu

Chuyên viên Phòng TH-QH

Thành viên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/QĐ-BCĐ.TCCKT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/QĐ-BCĐ.TCCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/QĐ-BCĐ.TCCKT

Lược đồ Quyết định 05/QĐ-BCĐ.TCCKT năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/QĐ-BCĐ.TCCKT năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/QĐ-BCĐ.TCCKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/QĐ-BCĐ.TCCKT năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/QĐ-BCĐ.TCCKT năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế Đồng Tháp

            • 14/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực