Quyết định 05/QĐ-UBND

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Khoản 11, Mục II Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 25/2009/QĐ-UBND vị trí chức năng tổ chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã được thay thế bởi Quyết định 43/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 25/2009/QĐ-UBND vị trí chức năng tổ chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 11, MỤC II QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2009/QĐ-UBND NGÀY 25/6/2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 53/TTr-SNV ngày 10/01/2014; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 14/BC-STP ngày 03/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Mục II Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Mục II về nhiệm vụ và quyền hạn:

"11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao:

a) Xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhũng. Cập nhật thông tin, tư liệu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để cung cấp cho các cơ quan Thanh tra trong tỉnh khai thác, sử dụng.

b) Triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hiện cơ sở dữ liệu về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

c) Nghiên cứu khoa học, xây dựng nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng. Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về công tác thanh tra và đánh giá kết quả triển khai trong hoạt động thực tiễn.

d) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

đ) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Giữ nguyên các nội dung khác của Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trường các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Nội Vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, QTh, 80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 25/2009/QĐ-UBND vị trí chức năng tổ chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 25/2009/QĐ-UBND vị trí chức năng tổ chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 25/2009/QĐ-UBND vị trí chức năng tổ chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 25/2009/QĐ-UBND vị trí chức năng tổ chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình