Quyết định 06/2005/QĐ-BCN

Quyết định 06/2005/QĐ-BCN để sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 điều 1 quyết định 123/2004/QĐ-BCN về việc chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2005/QĐ-BCN chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 123/2004/QĐ-BCN NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Công văn số 03/HĐQT-CV-TC ngày 25 tháng 01 năm 2005) và của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam (Công văn số 26/NLTLN-CV-BĐM ngày 03 tháng 2 năm 2005);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Quyết định số 123/2004/QĐ-BCN ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt như sau:

“1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 107.270.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 73,28 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 12,61 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho nông dân trồng thuốc lá : 0,28 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá ra ngoài Công ty : 13,83 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.”

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 958 lao động trong Công ty là 88.888 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.666.640.000 đồng.”

“4. Ưu đãi cho người nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá.”

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 04 hộ nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá bán cho Công ty là 2.980 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 89.400.000 đồng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Đồng Nai,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Châu Huệ Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2005/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2005/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2005
Ngày hiệu lực14/03/2005
Ngày công báo27/02/2005
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2005/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 06/2005/QĐ-BCN chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2005/QĐ-BCN chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2005/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýChâu Huệ Cẩm
       Ngày ban hành17/02/2005
       Ngày hiệu lực14/03/2005
       Ngày công báo27/02/2005
       Số công báoSố 20
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2005/QĐ-BCN chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2005/QĐ-BCN chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt

           • 17/02/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2005

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực