Quyết định 06/2006/QĐ-BTS

Quyết định 06/2006/QĐ-BTS ban hành quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn do Bộ trưởng Bộ thuỷ sản ban hành

Quyết định 06/2006/QĐ-BTS quy chế quản lý vùng cơ sở nuôi tôm an toàn đã được thay thế bởi Quyết định 3090/QĐ-BNN-PC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2006/QĐ-BTS quy chế quản lý vùng cơ sở nuôi tôm an toàn


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÙNG VÀ CƠ SỞ NUÔI TÔM AN TOÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 8 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Phát triển nuôi trồng thuỷ sản thời kỳ 1999 - 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, Vưn phòng Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Việt Thắng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÙNG VÀ CƠ SỞ NUÔI TÔM AN TOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BTS ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của Quy chế

Quy chế này quy định về quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn nhằm đáp ứng sự phát triển bền vững của nghề nuôi tôm.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài nuôi tôm trên lãnh thổ Việt Nam và cơ quan quản lý có liên quan trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nuôi tôm thâm canh là hình thức nuôi tôm với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp, có khả năng đạt năng suất trên 3 tấn/ha/vụ.

2. Nuôi tôm bán thâm canh là hình thức nuôi tôm với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp, có khả năng đạt năng suất từ trên 1,5 đến 3 tấn/ha/vụ.

3. Nuôi tôm quảng canh cải tiến là hình thức nuôi tôm với cơ sở hạ tầng và quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp, có khả năng đạt năng suất đến 1,5 tấn/ha/vụ.

4. Nuôi tôm quảng canh là hình thức nuôi tôm hoàn toàn dựa vào tôm giống thu được từ vùng nước tự nhiên và thức ăn tự nhiên có trong ao.

5. Cơ sở nuôi tôm là nơi có hoạt động trực tiếp nuôi tôm, trong đó các ao nuôi tôm có cùng hình thức nuôi và sử dụng chung nguồn nước cấp và hệ thống thải nước, do một tổ chức, cá nhân làm chủ.

6. Vùng nuôi tôm là một vùng đất để nuôi trồng thuỷ sản, có từ 02 cơ sở nuôi tôm trở lên, không phân biệt địa giới hành chính và hình thức nuôi, cùng sử dụng chung nguồn nước cấp và hệ thống thải nước.

7. Quy tắc ứng xử trong nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, viết tắt là ”quy phạm nuôi có trách nhiệm”, (Code of Conduct for Responsible Aquaculture, viết tắt là CoC): là quy phạm thực hành để ứng dụng trong nuôi tôm được xây dựng dựa trên các quy định tại Điều 9 - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản - của “Bộ Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm” của FAO (Phụ lục 1) nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi, nâng cao tính cộng đồng và hiệu quả tổng hợp của nghề nuôi tôm.

8. Quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt, viết tắt là “quy phạm thực hành nuôi tốt” (Good Aquaculture Practices, viết tắt là GAP): là quy phạm thực hành để ứng dụng trong nuôi tôm được xây dựng dựa trên một số quy định tại Điều 9 của “Bộ Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm” nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm.

9. Cơ sở nuôi tôm an toàn là cơ sở nuôi tôm áp dụng GAP hoặc CoC và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi tôm đạt tiêu chuẩn GAP hoặc CoC (sau đây gọi chung là Giấy Chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn).

10. Vùng nuôi tôm an toàn là vùng nuôi tôm có 100% số cơ sở nuôi tôm trong vùng áp dụng GAP hoặc CoC, trong đó có ít nhất 80% số cơ sở đã được cấp Giấy Chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vùng nuôi tôm đạt tiêu chuẩn GAP hoặc CoC (gọi chung là Giấy Chứng nhận vùng nuôi tôm an toàn).

11. Quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn là những hoạt động hướng dẫn xây dựng, duy trì vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và các hoạt động kiểm tra, công nhận vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn.

12. Ao nuôi tôm là diện tích mặt nước được dùng để nuôi tôm, có bờ ngăn cách với khu vực xung quanh.

13. Đất nuôi trồng thuỷ sản là đất có mặt nước nội địa, bao gồm ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch; đất có mặt nước ven biển; đất bãi bồi ven sông, ven biển, bãi cát, cồn cát ven biển; đất sử dụng cho kinh tế trang trại; đất phi nông nghiệp có mặt nước được giao, cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản.

Chương 2:

QUẢN LÝ VÙNG VÀ CƠ SỞ NUÔI TÔM AN TOÀN

Điều 4. Quản lý quy hoạch vùng nuôi tôm an toàn

1. Việc phát triển vùng nuôi tôm an toàn chỉ được thực hiện trong phạm vi đất nuôi trồng thuỷ sản đã được quy hoạch dành cho nuôi tôm và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm an toàn phải đảm bảo đủ hệ thống cấp, thoát nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tránh lây nhiễm bệnh giữa các ao trong vùng nuôi hoặc từ vùng này sang vùng khác, đảm bảo có các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu nuôi tôm an toàn.

Điều 5. Quản lý môi trường vùng nuôi tôm an toàn

Việc quản lý môi trường vùng nuôi tôm an toàn đối với hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh được thực hiện theo quy định tại Quy chế Quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2002/QĐ-BTS ngày 24 tháng 1 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản); việc quản lý môi trường đối với vùng nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến và quảng canh thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý vùng nuôi tôm

1. Để đảm bảo nuôi tôm an toàn, địa phương có vùng nuôi tôm trong đó có từ 02 (hai) cơ sở nuôi tôm trở lên muốn đăng ký vùng nuôi tôm an toàn phải thành lập Ban Quản lý vùng nuôi tôm (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý).

2. Ban Quản lý đại diện của các cơ sở nuôi tôm tham gia thành lập Ban Quản lý và có nhiệm vụ thống nhất quản lý trong vùng nuôi tôm về việc áp dụng GAP hoặc CoC theo quy định về GAP và CoC của Bộ Thuỷ sản (ban hành theo từng thời gian phù hợp với sự phát triển của công nghệ, yêu cầu của thị trường và thực tiễn sản xuất) và các quy định khác có liên quan (Phụ lục 2).

3. Ban Quản lý được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Ban Quản lý vùng nuôi tôm.

Điều 7. Quản lý cơ sở nuôi tôm an toàn

1. Chủ cơ sở nuôi tôm phải đăng ký kinh doanh nuôi tôm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

2. Chủ cơ sở nuôi tôm phải đảm bảo cho cơ có đủ điều kiện về vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

3. Chủ cơ sở nuôi tôm đã đăng ký cơ sở nuôi tôm an toàn phải áp dụng GAP hoặc CoC theo quy định của Bộ Thuỷ sản và các quy định khác có liên quan (Phụ lục 2). Trong trường hợp cùng một chi tiêu nhưng GAP hoặc CoC có quy định khác với quy định của tiêu chuẩn ngành trước đây hoặc quy chuẩn kỹ thuật của ngành thì áp dụng theo quy định của GAP hoặc CoC.

4. Chủ cơ sở nuôi tôm tham gia thành lập Ban Quản lý phải chịu sự chỉ đạo của Ban Quản lý về nội dung và phương pháp áp dụng GAP hoặc CoC trong vùng nuôi tôm.

Điều 8. Quyền của Ban Quản lý vùng nuôi tôm, chủ cơ sở nuôi tôm và của Ban Quản lý vùng nuôi tôm an toàn và chủ cơ sở nuôi tôm an toàn

1. Quyền của Ban Quản lý vùng nuôi tôm và chủ cơ sở nuôi tôm:

a) Ngừng hoạt động nuôi tôm đến 250 ngày liên tục không phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Ban Quản lý hoắc chủ cơ sở đã đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thuỷ sản.

b) Được đăng ký áp dụng GAP hoặc CoC với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được đào tạo, hướng dẫn thực hành GAP hoặc CoC.

c) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của Ban Quản lý vùng nuôi tôm an toàn và chủ cơ sở nuôi tôm an toàn:

a) Có các quyền như quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này.

b) Yêu cầu Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản hoặc cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản cấp tỉnh (gọi chung là Cơ quan Quản lý chất lượng và thú y thuỷ sản) ghi tên vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn của mình vào Danh sách các vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn.

c) Quảng ba vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 9. Xây dựng Quỹ dân lập Hỗ trợ rủi ro trong nghề nuôi tôm

Khuyến khích các địa phương có vùng nuôi tôm thành lập Quỹ dân lập Hỗ trợ rủi ro trong nghề nuôi tôm để hỗ trợ lẫn nhau trong việc phòng ngừa dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai và những rủi ro khác trong nghề nuôi tôm. Việc xây dựng Quỹ cần được bàn bạc dân chủ, trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong vùng nuôi.

Chương 3:

CHỨNG NHẬN VÙNG VÀ CƠ SỞ NUÔI TÔM AN TOÀN

Điều 10. Chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Toàn bộ tôm nguyên liệu trong ao nuôi của cơ sở nuôi tôm an toàn hợc cơ sở chưa được cấp Giấy Chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn nhưng kết quả kiểm tra các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm của mẫu tôm trong ao nuôi đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đều được cấp Giấy Chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Điều 11. Kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; chứng nhận tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Nội dung, thủ tục kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; chứng nhận tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

Điều 12. Thẩm quyền kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; chứng nhận tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

1. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản (bao gồm các Trung tâm Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng trực thuộc) có thẩm quyền kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn đối với hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh.

2. Cơ quan Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn cho các hình thức nuôi tôm quảng canh cải tiến và quảng canh; kiểm tra, chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho những cơ sở, vùng nuôi tôm đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và những vùng, cơ sở nuôi tôm đã được Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản kiểm tra và thông báo đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

3. Căn cứ vào năng lực kiểm tra điều kiện vùng nuôi an toàn của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản xem xét uỷ quyền cho Cơ quan Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản địa phương thực hiện kiểm tra, chứng nhận vùng, cơ sở nuôi an toàn đối với hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn.

Điều 13. Chứng nhận vùng nuôi tôm an toàn

Vùng nuôi tôm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy Chứng nhận vùng nuôi tôm an toàn nếu 100% số cơ sở nuôi tôm trong vùng áp dụng GAP hoặc CoC, trong đó có từ 80% số cơ sở trở lên, đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn.

Điều 14. Chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn

Cơ sở nuôi tôm áp dụng GAP hoặc CoC và đáp ứng các quy định của Bộ Thuỷ sản về GAP hoặc CoC được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra cấp Giấy Chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn.

Điều 15. Phí, lệ phí kiểm tra, chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và phí, lệ phí kiểm tra, chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

1. Cơ quan quản lý chất lượng và thú y thuỷ sản được thu phí kiểm tra, lệ phí chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và phí kiểm tra, lệ phí chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

2. Việc nộp, thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Chương 4:

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 16. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản có trách nhiệm

1. Ba tháng trước thời điểm áp dụng GAP hoặc CoC theo quy định tại Điều 22 Quy chế này, xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành:

a) Quy chuẩn kỹ thuật về quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) và quy phạm nuôi có trách nhiệm (CoC);

b) Quy định về thủ tục, kiểm tra đánh giá, công nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn.

c) Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý vùng nuôi tôm an toàn.

2. Xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và phương pháp triển khai thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên phạm vi cả nước.

3. Định kỳ hàng năm lập và công bố Danh sách vùng và cơ sở nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh (nguy cơ cao về dịch bệnh, an toàn thực phẩm và môi trường), Danh sách vùng và cơ sở nuôi tôm quảng canh cải tiến và quảng canh (nguy cơ thấp về dịch bệnh, an toàn thực phẩm và môi trường) và định kỳ hàng tháng công bố Danh sách vùng và cơ sở nuôi tôm đang áp dụng GAP hoặc CoC và Danh sách vùng, cơ sở nuôi đạt tiêu chuẩn vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn (cấp độ GAP hoặc CoC).

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản

1. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn tại địa phương; quản lý vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn người nuôi tôm về điều kiện sản xuát, kinh doanh và đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thuỷ sản.

3. Căn cứ Điều lệ mẫu do Bộ Thuỷ sản ban hành, chủ trì soạn thảo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý vùng nuôi tôm an toàn, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

4. Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với ccs cấp chính quyền địa phương phổ biến thực hiện Quy chế này và kiểm tra giám sát việc thực hiện.

5. Phối hợp với chính quyền địa phương ở các vùng mới chuyển đổi sang nuôi tôm, các vùng nuôi luân canh, xen canh tôm - lúa, tôm - rừng tạo điều kiện thành lập tổ chức mang tính cộng đồng (tổ hợp tác, hợp tác xã, nghiệp đoàn, chi hội, câu lạc bộ v.v…) nhằm hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong hoạt động nuôi tôm.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho vùng, cơ sở nuôi tôm xây dựng vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn.

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan Quản lý chất lượng và thú y thuỷ sản thực hiện việc kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy Chứng nhận; chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Điều 18. Trách nhiệm của Cơ quan Quản lý chất lượng và thú y thuỷ sản cấp tỉnh

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp kiểm tra, đánh giá cho cán bộ thuộc phạm vi quản lý của mình theo hướng dẫn, chỉ đạo chung về nghiệp vụ và phương pháp đánh giá vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản.

3. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, cấp, gia hạn và thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; kiểm tra chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này; báo cáo kết quả về Sở thuỷ sản hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản và Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản.

4. Theo chỉ đạo chung của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản, phối hợp với Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng trong việc lập và công bố Danh sách vùng và cơ sở nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh, Danh sách vùng và cơ sở nuôi tôm quảng canh cải tiến và quảng canh.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Điều 19. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Quy chế này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại; cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm Quy chế này của tổ chức, cá nhân với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Lộ trình áp dụng việc đăng ký và cấp Giấy Chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn

1. Thời gian áp dụng GAP

a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2007: cơ sở nuôi tôm thuộc diện các dự án nuôi tôm được Nhà nước đầu tư hoặc dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài; dự án nuôi tôm lớn thuộc diện phải xin phép đầu tư (theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); cơ sở nuôi tôm thâm canh được xây dựng sau ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành.

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008: cơ sở nuôi tôm thâm canh không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này.

c) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2008: cơ sở nuôi tôm không thuộc diện quy định tại điểm a và b khoản này.

2. Thời gian áp dụng CoC

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008: cơ sở nuôi tôm thuộc diện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2009: cơ sở nuôi tôm không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

3. Khuyến khích các vùng và cơ sở nuôi tôm đăng ký áp dụng GAP hoặc CoC trước thời hạn quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế, có điều gì chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời để Bộ Thuỷ sản xem xét, quyết định.

Phụ lục 1:

Điều 9 - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản

(Trích Bộ Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm (Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO, Rome, 1995, 41p), bản dịch của Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ thuật và Kinh tế thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản : “Quy chuẩn ứng xử cho nghề cá có trách nhiệm”, Hà Nội, 2001 (đã phát hành 1000 bản; những từ để trong ngoặc là những từ được ghi thêm cho rõ nghĩa hơn).

9.1. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, bao gồm cả nghề cá dựa vào nuôi trồng thuỷ sản ở những vùng thuộc quyền tài phán quốc gia.

9.1.1. Các quốc gia phải thiết lập, duy trì và phát triển một khuôn khổ pháp lý và hành chính thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nuôi trồn thuỷ sản có trách nhiệm.

9.1.2. Các quốc gia phải xúc tiến phát triển và quản lý nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, bao gồm cả việc đánh giá trước tác động của phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến đa dạng di truyền và tính toàn vẹn của hệ sinh thái trên cơ sở thông tin khoa học tốt nhất.

9.1.3. Theo sự cần thiết, các quốc gia phải xây dựng và thường xuyên cập nhật các chiến lược và các kế hoạch để đảm bảo cho sự phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững về mặt sinh thái và cho phép sử dụng hợp lý các nguồn lợi sử dụng cho nghề nuôi trồng thuỷ sản và cho các hoạt động khác.

9.1.4. Các quốc gia phải đảm bảo để cuộc sống của các cộng động địa phương và việc họ tiếp cận các ngư trường khai thác không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

9.1.5. Các quốc gia phải thiết lập các thủ tục hữu hiệu mang tính đặc thù của nghề nuôi trồng thuỷ sản để tiến hành công việc đánh giá và giám sát môi trường cho thích hợp, nhằm mục đích giảm thiểu những biến đổi sinh thái bất lợi và các hậu quả kinh tế và xã hội liên quan gây ra bởi việc khai thác nước, sử dụng bắt, chất thải ra từ các sông nhánh, sử dụng các loại thuốc, hoá chất và các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản khác.

9.2. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, bao gồm cả nghề cá dựa vào nuôi trồng thuỷ sản trong phạm vi các hệ sinh thái thuỷ sinh xuyên quốc gia.

9.2.1. Các quốc gia phải bảo vệ các hệ sinh thái thuỷ sinh xuyên quốc gia bằng các hỗ trợ cho các thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm trong phạm vi quyền tài phán quốc gia của mình và bằng cách hợp tác trong việc xúc tiến các thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản bền vững.

9.2.2. Cùng với việc tôn trọng các quốc gia láng giềng và phù hợp với pháp luật quốc tế, các quốc gia phải đảm bảo sự lựa chọn có trách nhiệm đối với các loài nuôi, địa điểm nuôi và quản lý các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản có thể ảnh hưởng đến các hệ sinh thái nuôi trồng thuý sản xuyên quốc gia.

9.2.3. Các quốc gia phải hiệp ý một cách thích hợp với các quốc gia láng giềng trước khi đưa ra các loài không phải bản xứ vào các hệ sinh thái thuỷ sinh xuyên quốc gia.

9.2.4. Các quốc gia phải thiết lập các cơ chế thích hợp, chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu và các mạng lưới thông tin để thu thập, chia sẻ và phổ biến dữ liệu liên quan đến các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản của họ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác về quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở cấp quốc gia, tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu.

9.2.5. Khi cần thiết, các quố gia phải hợp tác xây dựng các cơ chế thích hợp để giám sát tác động của các đầu vào trong nghề nuôi trồng thuỷ sản.

9.3. Sử dụng các nguồn di truyền thuỷ sinh cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm cả nghề cá dựa vào nuôi trồng thuỷ sản.

9.3.1. Các quốc gia phải bảo tồn đa dạng di truyền và duy trì tính toàn vẹn của các cộng đồng thuỷ sinh và các hệ sinh thái bằng cách quản lý thích hợp. Đặc biệt, phải có các nỗ lực để giảm thiểu các tác hại của viềc đưa vào các loài không phải của địa phương hoặc các loài đã biến đổi về di truyền dùng trong nuôi trồng thuỷ sản, kể cả nghề cá dựa vào nuôi trồng thuỷ sản, vào các vực nước, đặc biệt là những nơi có nhiều khả năng truyền bá các loài không phải của địa phương hoặc các loài đã biến đổi về di truyền vào các vực nước thuộc quyền tài phán của quốc gia ban đầu. Khi có thể thực hiện được, các quốc gia phải xúc tiến các bước giảm thiểu các tác động bất lợi về di truyền, bệnh cá (các loài thuỷ sản) và các tác động khác từ các loài cá (thuỷ sản) nuôi thoát ra ngoài đến các loài ở môi trường hoang dã.

9.3.2. Các quốc gia phải hợp tác trong việc soạn thảo, thông qua và thực hiện các Quy chuẩn (quy tắc) thực tiễn và các thủ tục quốc tế đối với việc đưa vào sử dụng và chuyển giao các thuỷ sinh vật.

9.3.3. Để có thể giảm thiểu các rủi ro về lan truyền bệnh và các tác động bất lợi đối với các loài hoang dã và các loài nuôi, các quốc gia phải khuyến khích việc ứng dụng các thực tiễn thích hợp trong việc cải thiện di truyền của đàn cá (thuỷ sản) bố mẹ, trong việc đưa vào nuôi các loài không phải của địa phương, và trong việc sản xuất, bán và vận chuyển trứng, ấu trùng hợc cá bột, cá bố mẹ (con giống hoặc đàn thuỷ sản bố mẹ) hoặc các vật tư tươi sống (nguyên liệu sống) khác. Để phục vụ mục đích này, các quốc gia phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện các quy chuẩn (bộ tiêu chuẩn) quốc gia và các thủ tục thích hợp.

9.3.4. Các quốc gia phải xúc tiến áp dụng các thủ tục thích hợp đối với việc chọn lọc cá (đàn thuỷ sản) bố mẹ và việc sản xuất trứng, ấu trùng và cá bột (con giống).

9.3.5. Ở những chỗ thích hợp, các quốc gia phải xúc tiến nghiên cứu và khi khả thi, phát triển các kỹ thuật nuôi các loại bị đe doạ để có thể bảo vệ, phục hồi và tăng trữ lượng, có tính đến nhu cầu cấp thiết về bảo tồn đa dạng di truyền của các loài bị đe doạ này.

9.4 Nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm ở cấp độ sản xuất

9.4.1. Các quốc gia phải xúc tiến các thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm để hỗ trợ các cộng đồng nông thôn, các tổ chức của các nhà sản xuất và chủ trại cá (trại nuôi trồng thuỷ sản).

9.4.2. Các quốc gia phải xúc tiến sự tham gia tích cực của các chủ trại cá (trại nuôi trồng thuỷ sản) và các cộng đồng của họ vào sự phát triển các thực tiễn quản lý nghề nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm.

9.4.3. Các quốc gia phải xúc tiến các nỗ lực nhằm cải thiện việc lựa chọn và sử dụng các loại thức ăn thích hợp, các chất phụ gia thức ăn và phân bón, bao gồm cả phân súc vật.

9.4.4. Các quốc gia phải xúc tiến các thực tiễn quản lý bệnh cá (các loài thuỷ sản) và trại cá (trại nuôi trồng thuỷ sản) hữu hiệu có thể hỗ trợ cho các biện pháp vệ sinh và các loại vac - xin. Cần đảm bảo việc sử dụng àn toàn, hiệu quả ở mức tối thiểu các loại thuốc trị bệnh, các hoomôn, các loại thuốc, thuốc kháng sinh và các loại hoá chất kiểm soát bệnh khác.

9.4.5. Các quốc gia phải có quy chế về việc sử dụng các loại hoá chất trong nuôi trồng thuỷ sản có thể nguy hại đến sức khoẻ con người và môi trường.

9.4.6. Các quốc gia phải đề ra những yêu cầu để việc xử lý các chất thải như các phần cắt bỏ (phế thải) của súc vật, bùn cặn, cá (thuỷ sản) bị bệnh hoặc cá (thuỷ sản) chết, thuốc thú y dư thừa và các loại hoá chất nguy hại khác không gây nguy hại cho sức khoẻ con người và môi trường.

9.4.7. Các quốc gia phải đảm bảo sự an toàn thực phẩm của các sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản, xúc tiến các nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị của sản phẩm bằng cách dành sự chú ý đặc biệt trước và trong khi thu hoạch, khi chế biến tại chỗ, khi lưu giữ trong kho và khi vận chuyển sản phẩm.

Phụ lục 2:

MỘT SỐ VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ

Luật Thuỷ sản năm 2003

Luật Hợp tác xã năm2003

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001

Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xac năm 2003

Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Ghi nhãn mác hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí

Thông tư số 03/2000/TT-BTS ngày 22 tháng 9 năm 2000 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Quy chế Ghi nhãn mác hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ)

Thông tư số 02/2006TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS ngày 7/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh có hại trong hoạt động thuỷ sản

Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc bổ sung Danh sách kháng sinh nhóm Fluoroquynoloness cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ

Quyết định số 29/2005/QĐ-BTS ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và Canada

Quy chế Quản lý môi trường vùng nuôi tập trung (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2002/QĐ-BTS ngày 24 tháng 1 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)

Quy chế khảo nghiệm giống thuỷ sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BTS ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)

Quy chế Quản lý thuốc thú y thuỷ sản (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2002/QĐ-BTS ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)

Quy chế Kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2002/QĐ-BTS ngày 17, tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)

Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ sản 28 TCN 101: 1998 - Quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú - tôm he bán thâm canh

Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ sản 28 TCN 171: 2001 - Quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú

Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ sản 28 TCN 102: 2004 - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Sú

Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ sản 28 TCN 187: 2004 - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Càng xanh

Quyết định số 24/2004/QĐ-BTS ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về V/v sửa Tiêu chuẩn cấp Ngành (trong đó có tiêu chuẩn ngành 28 TCN 102: 2004 : Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Sú và 28 TCN 187 : 2004 - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Càng xanh)

Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ sản 28 TCN 190: 2004 - Cơ sở nuôi tôm - Điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ sản 28 TCN 191: 2004 - Vùng nuôi tôm - Điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Các quy định hiện hành khác có liên quan.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2006/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2006
Ngày hiệu lực11/05/2006
Ngày công báo26/04/2006
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2013
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 06/2006/QĐ-BTS quy chế quản lý vùng cơ sở nuôi tôm an toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2006/QĐ-BTS quy chế quản lý vùng cơ sở nuôi tôm an toàn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2006/QĐ-BTS
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
       Người kýNguyễn Việt Thắng
       Ngày ban hành10/04/2006
       Ngày hiệu lực11/05/2006
       Ngày công báo26/04/2006
       Số công báoSố 29
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2013
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 06/2006/QĐ-BTS quy chế quản lý vùng cơ sở nuôi tôm an toàn

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2006/QĐ-BTS quy chế quản lý vùng cơ sở nuôi tôm an toàn