Quyết định 06/2007/QĐ-BCN

Quyết định 06/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng Công ty Phong Phú thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty Phong Phú thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2007/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY PHONG PHÚ THUỘC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Văn bản số 7599/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức lại các Công ty: Dệt Phong Phú, Dệt - May Hà Nội, May Việt Tiến;
Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tờ trình số 28/TĐDM-TCLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2007 và Đề án thành lập Tổng công ty Phong Phú;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Phong Phú trên cơ sở tổ chức lại Công ty Dệt Phong Phú thuộc Tập đoàn Dệt May Việt .

Tổng công ty Phong Phú (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nằm trong cơ cấu của Tập đoàn Dệt May Việt .

Điều 2. Tổng công ty Phong Phú là công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước, được tự chủ kinh doanh, kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Dệt Phong Phú theo quy định của pháp luật.

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty Phong Phú;

2. Tên giao dịch quốc tế: PHONGPHU CORPORATION;

3. Tên viết tắt: PHONGPHU CORP;

4. Trụ sở chính: Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

a) Sản xuất và kinh doanh sợi, vải, khăn, chỉ thêu, sản phẩm may mặc.

b) Kinh doanh bông, xơ, hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc, phụ tùng phục vụ ngành dệt may;

c) Kinh doanh hàng thời trang, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, nông, lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, vật liệu điện, điện tử, đồ nhựa;

d) Kinh doanh nhà, xây dựng và cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi; xây dựng và kinh doanh khu du lịch;

đ) Dịch vụ du lịch, khách sạn; dịch vụ ăn uống và trò chơi giải trí;

e) Khai thác, chế biến và kinh doanh lâm sản, khoáng sản, đá, cát, sỏi;

g) Sản xuất và kinh doanh điện năng;

h) Đầu tư và kinh doanh tài chính;

i) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

6. Vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2006 là 239.651.800.613 đồng (Hai trăm ba mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm ngàn, sáu trăm mười ba đồng).

7. Cơ cấu quản lý của Tổng công ty: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

8. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty; tổ chức, quản lý Tổng công ty; quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Tổng công ty với Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Điều lệ  tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Công ty con, công ty liên kết:

1. Công ty con là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mà Tổng công ty giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

2. Công ty liên kết là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mà Tổng công ty không giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

(Danh sách các công ty con và công ty liên kết  tại Phụ lục kèm theo).

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phong Phú và chỉ đạo thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Phong Phú trong năm 2007 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt Phong Phú, Tổng giám đốc Tổng công ty Phong Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ LĐ-TB và XH;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

PHỤ LỤC

CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY PHONG PHÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

I- CÁC CÔNG TY CON:

1. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thừa Thiên Huế;

2. Công ty cổ phần Dệt Đông ;

3. Công ty cổ phần Dệt May Nha ;

4. Công ty TNHH Du lịch Thương mại Thuận Phú;

5. Công ty TNHH Thương mại Phong Phú.

II- CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT:

1. Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên;

2. Công ty cổ phần May Đà Lạt;

3. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú;

4. Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ Dệt May Phước Long;

5. Công ty cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt May Bình An;

6. Công ty cổ phần Len Việt ;

7. Công ty cổ phần Phước Lộc;

8. Công TNHH Xây dựng Phong Đức;

9. Công ty liên doanh Coats Phong Phú;

10. Công ty liên doanh ITG - PHONG PHU./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2007/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2007
Ngày hiệu lực14/02/2007
Ngày công báo30/01/2007
Số công báoTừ số 61 đến số 62
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 06/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty Phong Phú thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty Phong Phú thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2007/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành11/01/2007
        Ngày hiệu lực14/02/2007
        Ngày công báo30/01/2007
        Số công báoTừ số 61 đến số 62
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty Phong Phú thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty Phong Phú thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

            • 11/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực