Quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận 3 đã được thay thế bởi Quyết định 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 3 và được áp dụng kể từ ngày 13/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận 3


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 31 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 01 tháng 10 năm 2004; Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra quận 3 tại Công văn số 43/CV-TTQ3 ngày 28 tháng 10 năm 2006;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm định số 245/BC-TP ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3 được ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 15 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Chánh Thanh tra quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBNDngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân quận 3)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí - Chức năng

Thanh tra quận 3 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 3, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 3; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành các lĩnh vực công tác của Thanh tra thành phố.

Thanh tra quận 3 có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận 3 quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận 3.

Thanh tra quận 3 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ 

Thanh tra quận 3 có nhiệm vụ giúp UBND quận thực hiện các mặt công tác sau:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường, của các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận; các vụ việc khác do Chủ tịch UBND quận giao.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

3. Phòng ngừa, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của Thanh tra quận 3.

Điều 3. Quyền hạn

Thanh tra quận 3 có các quyền hạn sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó; đồng thời yêu cầu cử cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ tham gia các Đoàn Thanh tra.

2. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra, trường hợp kiến nghị đó không được chấp thuận thì báo cáo Chánh Thanh tra thành phố.

Điều 4. Thẩm quyền ký văn bản

Việc ủy nhiệm, ủy quyền cho Chánh Thanh tra quận 3 được ký tên và đóng dấu Ủy ban nhân dân quận theo cơ chế “một cửa, một dấu” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Thanh tra quận tổ chức và hoạt động theo chế độ Thủ trưởng.

2. Thanh tra quận do Chánh Thanh tra phụ trách chung, có Phó Chánh Thanh tra giúp việc cho Chánh Thanh tra.

- Chánh Thanh tra là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ hoạt động của cơ quan, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố. Trực tiếp lãnh đạo công tác thanh tra, hướng dẫn kiểm tra hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận. Kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chánh Thanh tra thành phố về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

- Phó Chánh Thanh tra là người giúp việc cho Chánh Thanh tra, được phân công một số công việc cụ thể của cơ quan, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chánh Thanh tra quận và liên đới chịu trách nhiệm cấp trên những phần việc mang tính tập thể do Lãnh đạo cơ quan cùng quyết định, Phó Chánh Thanh tra thay mặt Chánh Thanh tra điều hành công việc của cơ quan khi Chánh Thanh tra vắng mặt và được ủy quyền bằng văn bản.

3. Cơ quan Thanh tra quận 3 có các Tổ chuyên môn nghiệp vụ do Chánh Thanh tra phân công nhiệm vụ phù hợp với quy định của ngành.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Thanh tra quận 3 do Ủy ban nhân dân quận quyết định trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phòng và trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của quận được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Giờ giấc làm việc của cơ quan

1. Thanh tra quận 3 làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nghỉ làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định chung.

2. Giờ làm việc: làm đúng và đủ 8 giờ/ngày:

- Sáng: từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút.

- Chiều: từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút.

Cán bộ, công chức phải có mặt tại nơi làm việc đúng theo quy định (trừ trường hợp đi dự họp hoặc đi công tác). Từng bộ phận phải cử cán bộ, công chức để tiếp nhận và giải quyết công việc.

3. Cán bộ, công chức phải có bảng tên, chức vụ, chức danh đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy định.

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo

1. Thanh tra nghiêm chỉnh thực hiện chế độ thông tin báo cáo (tháng, quý, 06 tháng, năm) theo quy định của UBND quận, Thanh tra thành phố.

2. Trong quá trình công tác nếu có tình huống đột xuất phát sinh, cán bộ, công chức phải kịp thời thông tin, báo cáo ngay cho Chánh Thanh tra để đề ra hướng giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn. Ngoài ra các cán bộ, công chức giúp việc có nhiệm vụ thông tin, báo cáo kịp thời những công việc mình phụ trách khi Chánh Thanh tra  yêu cầu.

3. Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) theo quy định của UBND quận và ngành cấp trên kịp thời, chính xác, trung trực.

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Thanh tra quận 3 họp cơ quan mỗi tuần 01 lần (vào ngày đầu tuần), để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác và phổ biến những vấn đề cần thiết có liên quan đến công tác của đơn vị.

2. Trong trường hợp cần thiết Chánh Thanh tra quận có thể triệu tập cuộc họp bất thường để triển khai những công tác cấp bách do Ủy ban nhân dân quận 3 và Thanh tra thành phố yêu cầu.

3. Tùy theo nhu cầu công tác, Thanh tra có thể tổ chức các cuộc họp giao ban với các ngành có liên quan để thống nhất trước khi đề xuất UBND quận.

4. Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện tốt chế độ trực cơ quan hàng ngày theo lịch phân công.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận 3: Thanh tra quận 3 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban  nhân dân quận 3, Chánh Thanh tra nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của ngành và đề xuất các biện pháp chuyên môn để hoàn thành công tác được giao.         

Trường hợp HĐND quận có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận, thì Chánh Thanh tra báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của HĐND.

2. Đối với Thanh tra thành phố: Thanh tra quận 3 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra thành phố; có trách nhiệm báo cáo hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Thanh tra thành phố.

Trường hợp có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn của Thanh tra thành phố chưa có sự thống nhất thì Chánh Thanh tra phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3; đồng thời có báo cáo cho Chánh Thanh tra thành phố.

3. Mối quan hệ với các cơ quan Công an, Tư pháp:

Thanh tra quận 3 phối hợp với các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án trong việc phòng ngừa, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận: khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của đơn vị, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình UBND quận giải quyết các yêu cầu theo quy định.

5.  Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận: thực hiện mối quan hệ bình đẳng, phối hợp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định. Trong trường hợp chưa đạt được sự nhất trí của các đơn vị về các công việc có liên quan, Chánh Thanh tra chủ động tập hợp báo cáo để xin ý kiến UBND quận.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các phường: Thanh tra quận 3 có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường để tổ chức thực hiện thanh tra khi có yêu cầu.

Điều 11. Chế độ khen thưởng, kỷ luật

Cán bộ, công chức của đơn vị được quận khen thưởng hoặc kỷ luật tùy vào mức độ hoàn thành công tác chuyên môn, gắn liền với việc chấp hành nội quy cơ quan, thông qua nhận xét đánh giá kết quả công việc hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc, Chánh Thanh tra trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân quận điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho kịp thời và phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2007
Ngày hiệu lực07/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành31/05/2007
        Ngày hiệu lực07/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2010
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận 3

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận 3