Quyết định 06/2008/QĐ-BYT

Quyết định 06/2008/QĐ-BYT quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-BYT quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống


BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LẤY, GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ KHÔNG TÁI SINH Ở NGƯỜI SỐNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP ( Phòng Công báo, Website CP);
- Bộ Tư pháp ( Cục KTVBQPPL);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB, PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LẤY, GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ KHÔNG TÁI SINH Ở NGƯỜI SỐNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Cơ sở y tế có đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định chỉ được tiến hành kỹ thuật lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống sau khi đã tổ chức tư vấn về sức khỏe, tâm lý xã hội cho người hiến, người nhận; được Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn ) đồng ý bằng văn bản và được người đứng đầu cơ sở y tế đó quyết định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1.Tổ chức Hội đồng tư vấn

a) Hội đồng tư vấn do người đứng đầu cơ sở y tế ra quyết định thành lập.

b) Thành phần Hội đồng tư vấn có ít nhất là năm người, bao gồm:

- Một Chủ tịch Hội đồng tư vấn là người trong ban lãnh đạo cơ sở y tế.

- Một Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn là trưởng nhóm phẫu thuật lấy, ghép bộ phận cơ thể người.

- Uỷ viên Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia liên quan đến ghép bộ phận cơ thể người, chuyên gia pháp luật và chuyên gia tâm lý.

- Thư ký Hội đồng tư vấn là một uỷ viên kiêm nhiệm của Hội đồng.

c) Hội đồng tư vấn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và có thời hạn hoạt động theo quy định của người đứng đầu cơ sở y tế.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn

a) Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tổ chức tư vấn cho người hiến, nhận bộ phận cơ thể không tái sinh (gọi tắt là bộ phận cơ thể ) về phương diện sức khoẻ và tâm lý xã hội, giúp cho người hiến, nhận bộ phận cơ thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc hiến, nhận bộ phận cơ thể một cách tự nguyện.

b) Trao đổi phân tích cho người hiến và người nhận về những tác động, ảnh hưởng đến tâm lý xã hội, sức khoẻ trước mắt cũng như lâu dài và những rủi ro có thể xẩy ra trong quá trình lấy, ghép bộ phận cơ thể và cuộc sống lâu dài của họ sau này.

c) Đánh giá thông qua trắc nghiệm tâm lý của người tự nguyện hiến bộ phận cơ thể và theo dõi diễn biến tâm lý của họ.

3. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn

a) Tư vấn khoa học, đầy đủ, chính xác cho người hiến và người nhận bộ phận cơ thể về phương diện sức khoẻ, tâm lý xã hội. Tư vấn đảm bảo nguyên tắc bí mật theo quy định của pháp luật.

b) Đưa ra kết luận khoa học làm cơ sở cho người đứng đầu cơ sở y tế xem xét, quyết định về việc lấy, ghép bộ phận cơ thể người .

c) Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ sở y tế và trước pháp luật về hoạt động tư vấn của mình.

4. Quyền hạn của Hội đồng tư vấn

a) Yêu cầu người hiến, người nhận bộ phận cơ thể, các cá nhân và đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tư vấn theo quy định của pháp luật.

b) Hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định này.

5. Nguyên tắc và phương pháp làm việc của Hội đồng tư vấn

a) Nguyên tắc: Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Khi họp Hội đồng phải có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng đồng ý và ghi biên bản đầy đủ thì kết luận của Hội đồng mới có giá trị pháp lý.

b) Phương pháp: Thành viên Hội đồng tư vấn, trao đổi trực tiếp phân tích cho người hiến và người nhận bộ phận cơ thể tại cơ sở y tế. Nội dung tư vấn được ghi chép đầy đủ, sau đó Hội đồng gửi biên bản họp kèm theo kết quả các phiếu tư vấn cho người đứng đầu cơ sở y tế xem xét, quyết định.

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn

Người đứng đầu cơ sở y tế bố trí kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn trong kế hoạch kinh phí được cấp hàng năm của đơn vị ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo06/03/2008
Số công báoTừ số 163 đến số 164
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-BYT quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2008/QĐ-BYT quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2008/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực21/03/2008
        Ngày công báo06/03/2008
        Số công báoTừ số 163 đến số 164
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-BYT quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-BYT quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống

            • 14/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/03/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực