Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Quyết định 24/2007/QĐ-UBND về đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung của QĐ 24/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND quản lý quy hoạch, xây dựng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chất lượng công trình xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung của QĐ 24/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2007/QĐ-UBND NGÀY 06/5/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 01/TTr-SXD ngày 03/01/2008 và Biên bản họp Liên ngành ngày 13/12/2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 06/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

1. Bổ sung Điều 8 thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Việc thẩm định thiết kế cơ sở các dự án về công nghệ tin học, truyền thông, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu có Quyết định giao cá biệt.

2. Bổ sung Điều 15 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND như sau:

Giữ nguyên khoản 1, 2 Điều 15, Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND bổ sung thêm:

Đối với các công trình trong quá trình thi công có khối lượng phát sinh thực hiện theo khoản 1, Điều 7, Nghị định 99 ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Điều chỉnh dự án trong trường hợp thay đổi hoặc bổ sung thiết kế nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thực hiện như sau:

+ Thay đổi hoặc bổ sung thiết kế nếu không làm thay đổi kết cấu chịu lực chính của công trình thì chủ đầu tư tự điều chỉnh dự án và thiết kế dự toán;

+ Thay đổi hoặc bổ sung thiết kế nếu làm thay đổi kết cấu chịu lực chính của công trình thì chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan chủ quản đầu tư cho phép sau đó chủ đầu tư tự điều chỉnh dự án và thiết kế dự toán;

- Điều chỉnh dự án trong trường hợp thay đổi hoặc bổ sung thiết kế nhưng vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phải báo cáo người quyết định đầu tư cho phép và thẩm định lại thiết kế cơ sở.

3. Sửa đổi, điểm a, b, khoản 4, Điều 17, Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND như sau:

“a. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu và trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định đầu tư.

b. Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu và trình UBND huyện, thành phố phê duyệt đối với các công trình do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định đầu tư”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ;
- TT. UBND tỉnh;
- Cục KTVBPQ Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT- XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực11/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung của QĐ 24/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung của QĐ 24/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýPhạm Văn Cường
       Ngày ban hành01/02/2008
       Ngày hiệu lực11/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung của QĐ 24/2007/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung của QĐ 24/2007/QĐ-UBND