Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư do tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư hành nghề luật sư Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2539/QĐ-UBND quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư Bình Dương 2015 và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư hành nghề luật sư Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2009/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 2 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRONG VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LUẬT SƯ VÀ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 04/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư quy định tại điểm d,h, khoản 4, Điều 38 của Luật Luật sư; Điểm c, d, khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ “Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư”.

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 10 thang 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ủy quyền thường xuyên cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư” và có hiệu lực thi hanh sau 10 ngày, kề từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TTTỉnh ủy, HĐND, ĐĐBQH;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, V, N(t); HCTP, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2009
Ngày hiệu lực20/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư hành nghề luật sư Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư hành nghề luật sư Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Hoàng Sơn
       Ngày ban hành10/02/2009
       Ngày hiệu lực20/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư hành nghề luật sư Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư hành nghề luật sư Bình Dương