Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức đã được thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 06/2013/-UBND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

n c Lut T chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư s 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 ca Bộ Tài chính và Thanh tra Chính ph quy định chế đbi dưng đi với cán b, công chc làm công tác tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến nghị, phản ánh;

Thc hin Công văn s 29/HĐND-CT ngày 09 tháng 01 năm 2013 ca Hội đồng nhân dân tỉnh v vic quy định chế đ bồi dưng đối vi cán bộ, công chc làm công tác tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh ca công dân;

Theo đ ngh ca Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh tại T trình s946/TTr-TC-TTr ngày 06 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế đ bi dưng đi vi cán b, công chc làm công tác tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến nghphn ánh ca công dân.

Điều 2. Quyết định này hiu lc thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành và bãi b quy đnh ti Khon 2, Điu 1 Quyết đnh s 1437/-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2009 ca UBND tỉnh quy đnh chế đ h tr đi vi cán bộ, công chc tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu ni, t cáo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài cnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph và th trưng các sở, ngành, đơn v và các t chc, nhân có liên quan căn cứ Quyết đnh thi hành./.

 

 

TM. Y BAN NHÂN N
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định s 06/2013/-UBND ngày 25/01/2013 ca y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Điều 1. Đi tưng áp dụng

1. Cán b, công chc phòng tiếp công dân hoặc đa điểm tiếp công dân cp tnh, cp huyn, cp xã; cán bộ, công chc thuc các cơ quan Nhà nưc, Mt trn, đoàn th được cp thẩm quyền giao nhim v hoặc phân công làm nhiệm v tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến nghị, phản ánh tại phòng tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

2. Cán bộ, công chc thuc các cơ quan Nhà nước, Mt trn, đoàn th đưc cấp có thẩm quyền mi, triệu tp làm nhiệm v tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh ti phòng tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp tnh, cấp huyn, cấp xã.

3. Cán b, công chc; squan, hsquan và chiến strong lc lưng vũ trang; cán b dân phòng, y tế, giao thông khi được cp có thẩm quyền giao nhiệm vhoặc phân công phi hp làm nhiệm v tiếp công dân, gi gìn an ninh, trật t, bo đảm y tế tại phòng tiếp công dân hoc đa điểm tiếp công dân.

Riêng cán bộ, công chc; s quan, h s quan và chiến s trong lc lưng vũ trang; cán b dân phòng, y tế, giao tng khi được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ, hoặc phân công phi hp làm nhiệm v tiếp công dân, gi gìn an ninh, trật t, bo đảm y tế tại png tiếp công dân, hoc đa điểm tiếp công dân ca đi biu Hi đồng nhân dân các cấp, thì được hưng mc chi bi dưng theo quy định hin hành ca UBND tnh vđịnh mc chi phc v hot đng Hi đồng nhân dân, không hưng chế đ bi dưng theo Quy định này.

4. Cán b, công chc thuc các cơ quan Nhà nưc, Mặt trn, đoàn thcấp tỉnh, cấp huyn, cấp xã (bao gm c cán b, công chc thuộc Văn phòng UBND c cấp ph trách lĩnh vực ni chính) thưng xuyên thc hin công tác x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến ngh phản ánh đưc th trưng quan, đơn v phân công hoc giao nhim v chuyên trách x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến nghị, phn ánh ca công dân.

Tùy theo tình hình thực tế ca quan, đơn v, th trưng quan, đơn v ban hành quyết định phân công hoc giao nhim v cụ th cho cán bộ, công chc chuyên tch x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phản ánh ca công dân đ làm căn cứ thc hin.

5. n b, công chc đưc cấp có thm quyn mi tham gia họp Hi đồng tư vn, gii quyết khiếu ni, tranh chp c cấp. Hi đồng tư vn, gii quyết khiếu ni, tranh chp c cấp do cấp có thm quyn ban hành quyết định thành lp theo c quy định hin hành. Trường hp c v vic gii quyết khiếu ni, tranh chp cần thiết phi mi ngưi không phi là n b, công chc (lut sư, già làng, chc sc ) do cấp có thm quyn mi thì đưc hưởng chế đ như n b, công chc quy định ti đim này.

Điều 2. Mức bi dưng

1. Các đối tưng được quy định tại Khoản 1, Khon 2 Điu 1 mà chưa được hưng chế đ ph cp trách nhiệm theo ngh thanh tra, khi trc tiếp tham gia công

tác tiếp công dân, x lý đơn thư, khiếu ni, t cáo kiến ngh, phản ánh tại phòng tiếp công dân hoặc đa điểm tiếp công dân thì được bi dưng mc 100.000 đồng/ngày/ngưi.

2. Các đi tưng đưc quy định ti ti Khoản 1, Khon 2 Điu 1 mà đang đưc hưng chế đ ph cp trách nhiệm theo ngh thanh tra, khi trc tiếp tham gia công tác tiếp công dân, x lý đơn thư, khiếu ni, t cáo kiến ngh, phản ánh tại phòng tiếp công dân hoặc đa điểm tiếp công dân thì được bồi dưng mc 80.000 đồng/ngày/ngưi.

3. Các đi tưng tham gia phi hp làm nhiệm v tại phòng tiếp công dân hoc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Khon 3, Điu 1 được bi dưng mc 50.000 đồng/ngày/ni.

4. Cán b, công chc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm v chuyên trách xlý đơn thư theo quy định tại Khon 4, Điều 1 được bi dưng mc 50.000 đồng/ngày/ngưi (trừ s ngày tham gia họp Hi đồng tư vấn ng mc bồi dưng theo quy đnh ti Khoản 5 Điều này).

5. Các đi tưng được quy đnh tại Khoản 5, Điu 1 được bi dưng mc 50.000 đồng/ngày/ni.

Khon tin bi dưng đối với cán b, công chc khi trc tiếp tham gia làm công tác tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu ni, t o, kiến ngh, phn ánh được thanh toán cùng tin lương hàng tháng và không dùng đ tính đóng, hưng chế đbo hiểm xã hi, bo hiểm y tế.

Điều 3. Phương thc chi tr

1. Mc bồi dưng quy định trên được tính theo ngày thc tế làm nhiệm v tiếp công dân x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phản ánh tại png tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; ngày thc tế trc tiếp x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phản ánh.

Trưng hp thời gian thc tế làm nhiệm v trong ngày dưới 50% thi gian tiêu chuẩn ca ngày làm vic (8 gi) thì được hưng 50% mc chi bi dưng quy đnh tại Điểm 1; trưng hp thi gian thc tế làm nhiệm v trong ngày t 50% thời gian tiêu chuẩn ca ngày làm việc trở lên (8 giờ) thì được hưởng toàn b mc chi bi dưng.

2. quan, đơn v được giao ph tch công tác tiếp công dân, x lý đơn thư, khiếu ni, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ti phòng tiếp công dân hoặc đa điểm tiếp công dân có tch nhiệm m s theo i, ghi chép đy đ ni dung và s ngày tiếp công dân, x lý đơn thư, khiếu ni, t cáo, kiến nghị, phn ánh. Hàng tháng, lp bng kê chi tiết s ngày thc tế trc tiếp tham gia ca cán b, công chc; những người tham gia phi hp, ly xác nhận th trưng quan, đơn v được giao ph tch công tác tiếp công dân, x lý đơn thư, khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phản ánh đ làm căn cứ chi trả.

Đối với cán b, công chc được th trưng quan, đơn v phân công hoặc giao nhiệm v chuyên tch x lý đơn thư khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh ca công dân ti đơn v, hàng tháng lp bng kê chi tiết s ngày thực tế x lý đơn thư, khiếu ni, t o, kiến nghị, phản ánh; ly xác nhn th trưng quan, đơn v đlàm căn cứ chi trả.

Đối vi kinh phí chi bi dưng cho cán b, công chc tham gia họp Hội đng tư vn, giải quyết khiếu ni, tranh chấp các cấp do quan có thm quyền mời chi trả trên ss cán b thc tế tham d cuộc hp.

3. Thi gian thc hin: t ngày 01/5/2012.

Điều 4. Ngun kinh phí chi trả

1. Tin bi dưng cho các đi tưng đưc quy đnh ti Khoản 1, Khon 4 Điu 1 thuc biên chế trả lương ca quan, đơn v nào thì cơ quan, đơn v đó trách nhiệm chi trả.

2. Tin bi dưng cho các đi tưng đưc quy đnh ti Khoản 2, Khon 3 Điu 1 do quan có thẩm quyền mi, triu tp chi trả.

3. Tin bi dưng cho cán b, công chc tham gia hp Hội đồng tư vn, gii quyết khiếu ni, tranh chp các cp do quan thẩm quyền mời chi trả.

4. Kinh phí chi trả tiền bi dưng đi với cán b, công chc làm công tác tiếp dân, x lý đơn thư khiếu ni, t o, kiến ngh, phn ánh được s dụng t ngun ngân sách Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn v (kinh phí chi công việc) theo phân cp ngân sách hin hành và các ngun h trkhác (nếu có).

Riêng năm 2012 các quan, đơn v sp xếp trong phạm vi d toán ngân sách đã được giao và ngun kinh phí hợp pháp khác đ thc hin chế đ bi dưng theo Quy định này, ngân sách kng b sung thêm kinh phí cho các cơ quan, đơn v.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2013
Ngày hiệu lực04/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành25/01/2013
        Ngày hiệu lực04/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức