Quyết định 06/2014/QĐ-UBND

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2014/QĐ-UBND chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 06/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 26/TTr-SGDĐT ngày 09/01/2014 về việc quy định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

1. Mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia công tác quản lý trung tâm học tập cộng đồng hàng tháng như sau:

a) Giám đốc: 0,15 mức lương tối thiểu

b) Phó Giám đốc: 0,1 mức lương tối thiểu

Mức phụ cấp trên không dùng để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia công tác quản lý trung tâm học tập cộng đồng nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2014.

3. Nguồn kinh phí chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý tại trung tâm học tập cộng đồng từ nguồn Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các trung tâm học tập cộng đồng theo quy định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về việc Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương từng giai đoạn.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh để điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, trong tỉnh; Các trung tâm học tập cộng đồng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GD&ĐT;
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như điều 3;
- CPVP;
- Website Chính phủ;
- Báo đài VP, Đài PT-TH tỉnh;
- TT công báo tỉnh, cổng TT-GT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực06/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2014/QĐ-UBND chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực06/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/2014/QĐ-UBND chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2014/QĐ-UBND chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phúc

            • 27/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực