Quyết định 06/2014/QĐ-UBND

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/NĐ-CP đăng ký quản lý">05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, cơ quan đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 3;
-
Ban Đi ngoại TW;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
-
Website Chính phủ;
- Ttr. Thành ủy, HĐND, UBND TP;
-
Các Phó chủ tịch UBND TP (để biết);
- VPUB: CPVP, Các phòng CV;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Trung tâm tin học công báo TP;
- Lưu VT, VX, NgV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về công tác quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tt là PCPNN) và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong công tác PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng:

a. Các Tổ chức PCPNN có Giấy đăng ký hoạt động/Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án/Giy đăng ký lập Văn phòng đại diện (sau đây gọi tắt là Giấy đăng ký) hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội và các Tổ chức PCPNN không có hoạt động tại Hà Nội nhưng có văn phòng hoặc nơi làm việc đặt tại Hà Nội; các quỹ xã hội, quỹ tư nhân hoặc các tổ chức xã hội phi lợi nhuận khác; được thành lập theo pháp luật nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc mục đích khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành ph; các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức hội được phép hoạt động trên địa bàn Thành phố và các cơ quan, đơn vị khác (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức) có liên quan đến công tác PCPNN trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN

1. Công tác quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN là một bộ phận của công tác đi ngoại, do vậy cần bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy; sự quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố, sự hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan Trung ương, sự phối hợp đồng bộ gia các cơ quan, tổ chc thuộc Thành phố.

2. Bảo đảm hoạt động của các Tổ chức PCPNN phù hp với lợi ích quốc gia v kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quc phòng và chính sách đại đoàn kết dân tộc, không xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc; không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

3. Chủ động định hướng, đề ra kế hoạch để tranh thủ nguồn viện trợ PCPNN trong từng thời kỳ, từng khu vực gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của Thành phố.

4. Bảo đảm nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn Thành phố.

Chương 2.

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 3. Quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN, cá nhân người nước ngoài và ngưi Việt Nam làm việc tại các Tổ chức PCPNN, các chương trình/dự án do các Tổ chức PCPNN tài trợ, thực hiện; giải quyết các vấn đề liên quan đến người, phương tiện thuộc các chương trình/dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ tại Hà Nội được thực hiện như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn Thành phố; có trách nhiệm hướng dn, kim tra, giám sát toàn bộ hoạt động của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn Thành phvà cử một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách điều phối chung công tác quản lý PCPNN giữa các Sở, Ban, ngành của Hà Nội.

2. Sở Ngoại vụ Hà Nội - Cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phtrong quan hệ và quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội, có trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành của Hà Nội trong việc theo dõi, quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN; tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về ng tác PCPNN và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn Hà Nội.

b. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác vận động viện trợ của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c. Chủ trì thẩm định, xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố góp ý Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN và Bộ Ngoại giao trong việc cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký cho các Tổ chức PCPNN hoạt động tại Hà Nội.

d. Tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động và báo cáo hoạt động định kỳ hoặc khi được yêu cầu của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

đ. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét đề nghị được đặt văn phòng, trụ sở tại Hà Nội của các Tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án/Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện.

e. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hoặc khi cần thiết đi với hoạt động của các Tổ chức PCPNN tại Hà Nội.

g. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài các chương trình/dự án đã ký kết và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

h. Chủ trì, phi hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác PCPNN, công tác viện trợ PCPNN.

i. Phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng hướng dẫn các cá nhân, Tổ chức PCPNN về các vấn đề liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

k. Phối hợp thiết lập hệ thống thông tin quản lý viện trợ từ cấp Thành phố đến cơ sở; xây dựng trung tâm dữ liệu kinh tế xã hội và thông tin về các chương trình/dự án, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin đcác chủ dự án, các Tổ chức PCPNN và người hưởng lợi có đầy đủ thông tin cần quan tâm liên quan đến chương trình/dự án.

l. Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao công tác quản lý hoạt động và tình hình vận động viện trợ của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn Thành phố.

m. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Cơ quan đầu mối về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN có nhiệm vụ:

a. Thực hiện theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2011 của UBND Thành phố về việc quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b. Chủ trì đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

c. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm định, phê duyt, quản lý các chương trình/dự án theo Nghị định s 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

d. Phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, vốn đối ứng cho các chương trình/dự án hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành ph xem xét.

đ. Định kỳ 6 tháng và cuối năm thống nhất với Sở Ngoại vụ xây dựng báo cáo y ban nhân dân Thành phố và Ủy ban công tác về các Tổ chức phi chính phủ nưc ngoài, Bộ Ngoại giao công tác quản lý hoạt động và tiếp nhận viện trợ của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn.

e. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nhân dân thành phHà Nội giao.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn, sử dụng, quản lý, và thực hin các chính sách đối vi người lao động Việt Nam làm việc cho các Tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án do các Tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành về lao động.

b) Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các Tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nn dân thành phHà Nội giao.

5. Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố những vấn đề liên quan đến tôn giáo trong hoạt động PCPNN.

b. Hướng dẫn và hỗ trợ các Tổ chức PCPNN trong quá trình triển khai dự án và các đơn vị tiếp nhận và sử dụng viện trợ PCPNN thực hiện đúng đường lối, chính sách tôn giáo của Nhà nước XNCN Việt Nam.

c. Tham gia thẩm định và có ý kiến đối với các dự án viện trợ PCPNN liên quan đến tôn giáo.

d. Phối hợp vớ Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quản lý hoạt động PCPNN và viện trợ PCPNN.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao.

6. Sở Tài chính Hà Nội - Cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận viện trợ thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý tài chính.

b. Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định.

c. Thực hiện ghi thu - ghi chi Ngân sách Nhà nước, quyết toán các khoản viện trợ PCPNN theo quy định.

d. Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, sử dụng, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trong phạm vi chuyên môn của ngành.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao.

7. Công an Thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố những vấn đề bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong quá trình vận động, đàm phán, ký kết, tiếp nhận viện trợ PCPNN trên địa bàn Thành phố.

b. Tham gia góp ý trong việc xem xét cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn Hà Nội trong trường hợp cần thiết.

c. Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao xử lý đối với các cá nhân, Tổ chức PCPNN, các đối tác trong nước của các Tổ chức PCPNN có hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành.

d. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao.

8. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà  Nội có trách nhiệm:

a. Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Thủ đô Hà Nội đến các cá nhân và Tổ chức PCPNN.

b. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội trong công tác vận động viện trợ PCPNN.

c. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao.

9. Các Sở, Ban, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Đoàn thể nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phvà các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của các Tổ chức PCPNN và viện trợ PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a. Thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Thành phố về việc mời đoàn vào, tiếp xúc làm việc vi các đoàn khách thuộc các Tổ chức PCPNN; kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết các vn đ phát sinh trong quá trình làm việc với các Tổ chức PCPNN.

b. Thông báo cho Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước khi tiếp nhận và kết quả thực hiện những khoản viện trợ PCPNN được phân bổ về cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

c. Chủ động xây dựng danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vận động viện trợ PCPNN gửi Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

d. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu về hoạt động viện trợ PCPNN với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

đ. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng và quản lý nguồn vốn, tài sản của bên tài trợ theo nội dung đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác do Ủy ban nhân dân thành phHà Nội giao.

Chương 3.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

Điều 4. Quyền lợi

Các Tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký khi tham gia triển khai các chương trình/dự án tại Hà Nội được quyền thuê trụ sở và nhân viên, được cấp giấy phép lao động đối với nhân viên nước ngoài, nhập khẩu hàng hóa và các quyền lợi khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Trách nhiệm

Các Tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký khi tham gia triển khai các chương trình/dự án tại Hà Nội có trách nhiệm:

1. Nộp hồ sơ thông báo hoạt động, báo cáo hoạt động định kỳ (chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng và chậm nhất vào ngày 15 tháng 1 năm tiếp sau đối vi báo cáo năm) hoặc khi có yêu cầu cho Sở Ngoại vụ Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phHà Nội.

2. Tiến hành thủ tục xin cấp phép đặt văn phòng, trụ sở của Văn phòng dự án/Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

3. Tiến hành thủ tục xin tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến thực hiện các chương trình/dự án hoạt động trên địa bàn Thành phố.

4. Thực hiện các trách nhiệm có liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 4.

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này được khen thưởng theo quy định pháp luật hiện hành về thi đua và khen thưởng.

2. SNội vụ Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội các hình thức khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân nêu trên.

Điều 7. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các nội dung quy định tại Quy chế này, tùy tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương thu hồi Giấy đăng ký.

Chương 5.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn vướng mắc, các sở, ban, ngành, quận, huyện, các đơn vị và các chủ khoản viện trợ gửi ý kiến bằng văn bản tới Sở Ngoại vụ Hà Nội tng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phHà Nội xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/02/2014
Ngày hiệu lực 16/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành 06/02/2014
Ngày hiệu lực 16/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Nội

  • 06/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực