Quyết định 06/2014/QĐ-UBND

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ DƯƠNG TỬ GIANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang nhằm tôn vinh các nhà báo đạt thành tích cao tại các cuộc thi Giải báo chí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay cho Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 10/10/1995 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ DƯƠNG TỬ GIANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Giải thưởng Giải báo chí Dương Tử Giang (sau đây gọi tắt là giải thưởng) là giải thưởng do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt nam (21/6) để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đạt giải cao tại các giải báo chí.

Các tác giả, nhóm tác giả được xét trao giải là hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, không vi phạm quy định đạo đức nhà báo, Luật báo chí và các hình thức vi phạm pháp luật khác; trong 05 năm có nhiều tác phẩm đạt giải theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Điều 2. Mục đích và ý nghĩa

Ghi nhận và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc. Tạo động lực, tạo phong trào nhằm khuyến khích các phóng viên nhà báo, cơ quan báo chí tích cực sáng tạo trong lĩnh vực báo chí.

Điều 3. Tiêu chí xét trao Giải

Giải Báo chí Dương Tử Giang được xét tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm thực sự tiêu biểu và đáp ứng tốt nhất các tiêu chí bình chọn của giải thưởng, bao gồm: Tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương; phản ánh kịp thời, sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phản ảnh trung thực đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước; việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin chính xác, kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội, với các tiêu chí:

1. Tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba Giải Ngòi viết vàng Đồng Nai; Giải A, B, C Giải báo chí Quốc gia; Giải ba (hoặc huy chương đồng) trở lên tại Liên hoan Phát thanh -Truyền hình Quốc gia; Giải ba trở lên đối với các cuộc thi chuyên đề do Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp Bộ, ngành Trung ương, cấp khu vực trong nước tổ chức; Giải báo chí Quốc tế.

2. Các tác giả, nhóm tác giả được xét thưởng Giải báo chí Dương Tử Giang phải có ít nhất 03 lần đạt Giải ba trở lên theo tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 3 này.

3. Các tác giả, nhóm tác giả có 01 lần đạt giải ba hoặc huy chương đồng trở lên của giải báo chí quốc tế được xét giải báo chí Dương Tử Giang.

Điều 4. Thời gian xét trao giải

Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang được tiến hành xét thưởng theo định kỳ 05 năm một lần.

Chương II

CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Cơ cấu giải thưởng

1. Báo in, Báo điện tử, ảnh báo chí: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C; từ 03 đến 05 giải khuyến khích.

2. Báo Phát thanh - Truyền hình: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C; từ 03 đến 05 giải khuyến khích.

Điều 6. Giá trị giải thưởng

1. Mỗi giải gồm: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Biểu trưng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang và tiền thưởng theo quy định.

2. Mức tiền thưởng cho mỗi giải như sau:

a) Giải A: 20 lần (hai mươi lần) mức lương tối thiểu.

b) Giải B: 15 lần (mười lăm lần) mức lương tối thiểu.

c) Giải C: 10 lần (mười lần) mức lương tối thiểu.

d) Giải Khuyến khích: 5 lần (năm lần) mức lương tối thiểu.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT GIẢI

Điều 7. Hội đồng xét tặng giải thưởng

Hội đồng xét tặng giải thưởng Báo chí Giải Dương Tử Giang do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập. Thành phần gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội Nhà báo Đồng Nai (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng);

b) Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

c) Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Thành viên Hội đồng:

a) Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai;

b) Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng);

c) Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

d) Các đơn vị có liên quan.

4. Ban Thư ký: có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng xét tặng trong quá trình bình xét giải thưởng. Ban Thư ký gồm cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 8. Thủ tục tham dự xét giải thưởng

1. Các tác giả, nhóm tác giả tham dự xét giải thưởng căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quy chế này làm bản đăng ký xét giải thưởng, kèm theo bản photo chứng nhận đạt giải có xác nhận của cơ quan báo chí, nộp tại Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

2. Bản đăng ký xét giải thưởng Giải Báo chí Dương Tử Giang với một số nội dung chủ yếu gồm: Họ và tên thật của tác giả; bút danh; năm sinh; địa chỉ thường trú; số điện thoại liên lạc; số thẻ hội viên nhà báo; tên tác phẩm, thể loại tham dự; thành tích, đơn vị công bố Giải thưởng; .

Điều 9. Phương thức xét Giải

Hội đồng xét Giải căn cứ bản đăng ký xét giải thưởng và quy đổi kết quả các giải thưởng để tổng hợp số điểm xếp hạng giải thưởng Giải báo chí Dương Tử Giang A, B, C và Khuyến khích. Căn cứ giá trị giải thưởng từ các cuộc thi, quy đổi như sau:

Giải thưởng

Quy đổi kết quả các giải thưởng

Giải báo chí Quốc gia

A= 10 điểm

B= 9 điểm

C= 8 điểm

Giải Ngòi Viết vàng Đồng Nai

Nhất = 6 điểm

Nhì = 4 điểm

Ba = 2 điểm

Giải (hoặc Huy chương), chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình Quốc gia

Nhất = 6 điểm

Nhì = 4 điểm

Ba = 2 điểm

Giải chuyên đề do Ban chỉ đạo cấp Tỉnh, cấp Bộ, Ngành Trung ương, khu vực trong nước tổ chức

Nhất = 4 điểm

Nhì = 2 điểm

Ba = 1 điểm

Điều 10. Trình tự, thủ tục xét thưởng

1. Hội Nhà báo thông báo thể lệ xét giải đến cơ quan báo chí và hội viên nhà báo. Thời gian hội viên đăng ký thành tích xét Giải không quá 15 ngày.

2. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai tổng hợp danh sách, đối tượng đề nghị xét thưởng, chuyển bằng chứng nhận tác phẩm đạt Giải đến các thành viên Hội đồng và tư vấn xếp loại Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang. Thời gian để thẩm định và tư vấn được thực hiện không quá 01 tháng kể từ ngày hết hạn tham dự xét Giải.

3. Sau khi có ý kiến của các thành viên Hội đồng dưới hình thức biên bản hoặc ý kiến đề nghị, cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng phải tiến hành:

a) Lập hồ sơ chuẩn bị xét Giải, hồ sơ gồm:

- Danh sách tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả đề nghị trao Giải.

- Bản photo các bằng, giấy chứng nhận đạt Giải của tác giả, nhóm tác giả.

- Biên bản hoặc ý kiến của thành viên Hội đồng.

b) Báo cáo và đề xuất họp Hội đồng xét tặng giải thưởng.

4. Thời gian lập hồ sơ và tổ chức họp xét giải của Hội đồng xét tặng giải thưởng không quá 20 ngày kể từ ngày hết hạn tham dự xét giải.

Ngay sau khi có kết quả cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng thông báo kết luận cuộc họp đến các thành viên và cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng giải thưởng.

5. Căn cứ kết quả xét giải theo Biên bản họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng, Cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng giải thưởng thông báo kết quả xét giải thưởng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 07 ngày sau khi nhận kết quả của Hội đồng xét tặng giải thưởng.

6. Sau 07 ngày công bố kết quả họp xét của Hội đồng xét tặng giải thưởng, cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng giải thưởng tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng theo quy định (thông qua cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh - Ban Thi đua khen thưởng tỉnh).

7. Lễ trao thưởng sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) của năm xét giải.

Điều 11. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng

Cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng giải thưởng có trách nhiệm lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng) trước khi trao Giải một tháng để trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng;

2. Danh sách tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả được trao giải (kèm file);

3. Bảng tổng hợp kết quả chấm giải của Hội đồng;

4. Biên bản họp xét trao giải.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức và khen thưởng được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh, cụ thể:

- Kinh phí khen thưởng: do Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

- Kinh phí tổ chức triển khai và thực hiện: do Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán ngay từ đầu năm của năm xét giải (định kỳ 05 năm một lần).

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Quy chế này;

b) Xây dựng Kế hoạch, dự toán và tổng hợp kinh phí trình UBND tỉnh duyệt;

c) Tổ chức thực hiện quy trình xét tặng giải thưởng;

d) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức Lễ trao giải thưởng.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh phí cho việc tổ chức giải.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thành tích của các tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả do cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng giải thưởng trình khen theo đúng quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, các trang thông tin điện tử tổ chức tuyên truyền các nội dung về xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang.

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời cho Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai để báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực29/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực29/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang Đồng Nai

           • 19/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực