Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND thực hiện chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, cấp huyện thực hiện

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2015/QĐ-UBND chế độ chi đón tiếp đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, ỦY BAN MTTQ CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 165/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 11;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TTr-HCSN ngày 29 tháng 01 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng tiêu biểu do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện, thành phố thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng gồm:

a) Các vị lão thành cách mạng: Người hoạt động trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

b) Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu: Người tham gia các cuộc kháng chiến cứu nước, bảo vệ Tổ quốc bị dịch bắt và tù đày hoặc đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương các loại, thương binh, bệnh binh và sỹ quan LLVT có quân hàm từ Đại tá trở lên nghỉ hưu tại địa phương.

c) Cán bộ dân chính Đảng giữ chức vụ từ UV BTV, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trở lên nghỉ hưu tại địa phương;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;

e) Các chức sắc tôn giáo: Là những người có phẩm hàm, chức vị trong các tôn giáo (Đạo phật từ Đại đức, Sư cô trở lên; Đạo Công giáo từ Linh mục trở lên; Đạo Tin lành từ Mục sư, Giảng sư trở lên).

g) Chức việc tôn giáo:

- Đạo Công giáo là các vị trong Ban hành giáo,

- Đạo Tin lành là các vị trong Ban Chấp sự,

- Đạo Phật là các vị Trưởng ban hộ tự;

h) Nhân sỹ, trí thức tiêu biểu: Là người có hiểu biết rộng (không nhất thiết phải có bằng cấp) có nhân cách, có uy tín xã hội, tích cực tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân đạt hiệu quả tốt, có lợi cho cách mạng và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương;

i) Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc gồm: Già làng, Trưởng bản, người được đồng bào dân tộc thiểu số trong khu dân cư bầu và được UBND tỉnh quyết định công nhận theo từng năm;

k) Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

l) Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện gồm:

a) Các đoàn đại diện: Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;

b) Các đoàn đại diện: Các dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

c) Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 3. Chế độ chi tiếp xã giao

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện mức chi tiếp xã giao thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Chế độ chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng

1. Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng:

Mức chi là 500.000 đồng/1 lần/1 người (đại biểu).

2. Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang; các chức sắc. chức việc tôn giáo; nhân sỹ, trí thức tiêu biểu; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

Mức chi là 500.000 đồng/1 lần/1 người (đại biểu).

Việc tặng quà chúc mừng các đối tượng vào các dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng trong năm do MTTQ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện lựa chọn về thời gian, đối tượng thăm hỏi, chúc mừng đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và một năm không quá 2 lần.

Điều 5. Chế độ chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; chức sắc, chức việc các tôn giáo; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; nhân sỹ, tri thức tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

1. Chi thăm hỏi khi bị ốm đau nặng: 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện;

2. Chi phúng viếng khi qua đời: 1.000.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; 500.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện;

3. Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn): 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp tỉnh; 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp huyện.

4. Một số trường hợp đặc biệt khác Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đề xuất (đối tượng và mức chi) theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng nêu trên thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện, thành phố, thị xã;

Hàng năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện căn cứ vào các chế độ được quy định tại Quyết định này, lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước của Ủy ban Nhân dân cùng cấp, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn các đối tượng tiêu biểu để thực hiện quyết định này, đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp, chi trong phạm vi dự toán được giao và tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn của mình.

2. Quyết định, này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPCT, CPVP;
- Như điều 7;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX3 (   b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2015
Ngày hiệu lực22/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND chế độ chi đón tiếp đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2015/QĐ-UBND chế độ chi đón tiếp đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành12/02/2015
        Ngày hiệu lực22/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/2015/QĐ-UBND chế độ chi đón tiếp đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2015/QĐ-UBND chế độ chi đón tiếp đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện Vĩnh Phúc

            • 12/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực