Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quản lý di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điểu 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND,UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VX, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trung Hiếu

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân Việt Nam; Tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là di tích) hoặc được giao quản lý, sử dụng, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Mục tiêu phân cấp quản lý di tích

1. Nâng cao nhận thức, phát huy giá trị di tích thông qua việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc.

2. Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Bảo vệ các di tích trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng, không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích về các mặt: vị trí, cấu trúc, chất liệu, vật liệu, kỹ thuật truyền thống, chức năng, nội thất, ngoại thất, cảnh quan liên quan và các yếu tố khác của di tích nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích.

3. Thành lập, củng cố và kiện toàn các tổ chức quản lý di tích.

4. Thực hiện phân cấp công tác quản lý di tích đảm bảo phù hợp với cấp độ, giá trị lịch sử và quy mô của di tích.

Điều 4. Nội dung phân cấp quản lý nhà nước về di tích

1. Xây dựng thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển sự nghiệp bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng và phát huy giá trị di tích.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý và tổ chức khai thác di tích.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và phát huy giá trị các di tích.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di tích.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị các di tích.

6. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di tích, khen thưởng trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích.

Chương 2

PHÂN CẤP QUẢN LÝ

Điều 5. Cấp độ di tích

1. Di tích cấp quốc gia đã được xếp hạng.

2. Di tích cấp tỉnh đã được xếp hạng.

3. Di tích trong danh mục kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Phân cấp quản lý

1. UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị từng di tích trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng quy định pháp luật, cụ thể như sau:

a) Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý 01 di tích cấp quốc gia: Khu căn cứ Tỉnh uỷ Sóc Trăng, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

b) UBND thành phố Sóc Trăng trực tiếp quản lý:

- 03 di tích cấp quốc gia: Chùa Kh’Leang, Phường 6, thành phố Sóc Trăng; Trường TaBerd (Nơi đón tiếp và chăm sóc Đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo về ngày 23/9/1945), Phường 6, thành phố Sóc Trăng và Chùa Mahatup (chùa Dơi), Phường 3, thành phố Sóc Trăng.

- 04 di tích cấp tỉnh: Địa Điểm Chiến Thắng Bố Thảo, Phường 7, thành phố Sóc Trăng; Hoà An Hội Quán (chùa Ông Bổn) Phường 1, thành phố Sóc Trăng; Chùa Chruitimchas (chùa Trà Tim), Phường 10, thành phố Sóc Trăng và Bửu Sơn Tự (chùa Đất Sét), Phường 5, thành phố Sóc Trăng.

c) UBND thị xã Vĩnh Châu trực tiếp quản lý 06 di tích cấp tỉnh: Chùa SêrâyCrôsăng, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu; Miếu Thiên Hậu Thánh Mẫu (chùa Bà), Phường 1, thị xã Vĩnh Châu; Thanh Minh Cổ Miếu (chùa Ông), Phường 1, thị xã Vĩnh Châu; Địa điểm chiến thắng Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu; Địa điểm Đồng khởi Trà Teo, xã Hoà Đông, thị xã Vĩnh Châu; Đình thần Khánh Hoà, phường Khánh Hoà, thị xã Vĩnh Châu.

d) UBND thị xã Ngã Năm trực tiếp quản lý:

- 02 di tích cấp quốc gia: Miếu Bà Mỹ Đông (Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng), xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm; Địa điểm chiến thắng Chi khu Ngã Năm, Phường 1, thị xã Ngã Năm.

- 03 di tích cấp tỉnh: Chùa Ô Chum (Ô Chumaram Prêk Chêk), xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm; Căn cứ huyện uỷ Thạnh Trị - Ngã Năm, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm; Thánh Thất Minh Tiên (Cao đài Minh Chơn Đạo), xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm.

e) UBND huyện Thạnh Trị trực tiếp quản lý 02 di tích cấp tỉnh: Địa điểm Mỹ - Nguỵ thảm sát thường dân ở xã Vĩnh Lợi (nay là xã Vĩnh Thành), huyện Thạnh Trị; Địa điểm chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị.

f) UBND huyện Kế Sách trực tiếp quản lý:

- 02 di tích cấp tỉnh: Lưu niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam - Liệt sỹ Thiều Văn Chỏi, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách; Địa điểm Mỹ Nguỵ thảm sát thường dân ở Vàm Cái Cao, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.

- 01 danh thắng cấp tỉnh: Thắng Cảnh Cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách.

g) UBND huyện Long Phú trực tiếp quản lý 03 di tích cấp tỉnh: Chùa Quan Âm (Nơi đón tiếp và chăm sóc Đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo về ngày 23/9/1945), xã Đại Ngãi, huyện Long Phú; Đình thần Nguyễn Trung Trực, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú; Lưu niệm Danh nhân Lương Định Của, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú.

h) UBND huyện Cù Lao Dung trực tiếp quản lý:

- 01 di tích cấp quốc gia: Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung.

- 01 di tích cấp tỉnh: Địa điểm chiến thắng Rạch Già, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.

i) UBND huyện Mỹ Xuyên trực tiếp quản lý:

- 01 di tích cấp quốc gia: Đình Hoà Tú (Địa điểm khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940), xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên

- 03 di tích cấp tỉnh: Đình thần Mỹ Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên; Địa điểm thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi, xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên; Chùa Srolôn (Chùa Chén Kiểu), xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên.

k) UBND huyện Trần Đề trực tiếp quản lý 01 di tích cấp tỉnh: Chùa Tầm Vu (Prêk Om Pu), xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề.

2. Di tích trên địa bàn tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

3. Các di tích xếp hạng cấp quốc gia tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh phân cấp quản lý, tạo điều kiện cho các di tích được bảo tồn và phát huy.

4. Các di tích xếp hạng cấp tỉnh tiếp theo ở địa phương nào thì địa phương đó có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.

Điều 7. Kinh phí bảo vệ, đầu tư tôn tạo di tích

1. Kinh phí đầu tư để tôn tạo những bộ phận cấu thành di tích gốc được đầu tư từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, ngân sách của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hỗ trợ, từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, ngân sách cùng cấp và các tổ chức huy động kinh phí từ các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhỏ di tích bảo đảm không phá vỡ những bộ phận cấu thành di tích gốc.

Chương 3

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Lựa chọn các di tích đủ tiêu chí xếp hạng để lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh và tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ di tích trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

3. Phối hợp các sở, ban ngành và UBND cấp huyện quản lý hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo Luật Di sản văn hoá và các văn bản pháp luật, hướng dẫn khác có liên quan.

4. Chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

5. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án về bảo tồn, phát huy giá trị di tích; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định dự án bảo quản trùng tu, tôn tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng xấu đến không gian, cảnh quan môi trường đối với di tích cấp tỉnh và đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định đối với di tích cấp quốc gia và di tích cấp quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, trùng tu, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt.

7. Quản lý và hướng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích.

8. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những vi phạm liên quan đến việc xâm hại di tích trên địa bàn tỉnh.

9. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất với UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

11. Hướng dẫn, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách ở địa phương để tăng cường tuyên truyền và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích có hiệu quả.

12. Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

13. Theo dõi, đôn đốc, giám sát và thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các nguồn tài chính để trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

14. Xây dựng kế hoạch và lập dự án bảo quản, trùng tu, tôn tạo di tích theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành bằng nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách của tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa.

15. Hàng năm, tổng hợp kinh phí về công tác bảo quản, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

16. Phối hợp với Sở Tài chính, các ngành và đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành các văn bản quy định về phí, lệ phí, về việc thu nộp, sử dụng phí, lệ phí trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy và khai thác các di tích trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đối với tổ chức và cá nhân đang hoạt động tôn giáo tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

2. Cử đại diện cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tham gia Ban Quản lý di tích theo phân cấp quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành có liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các di tích để làm cơ sở bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các di tích trên địa bàn tỉnh đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh từng thời kỳ theo luật định trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quy định đối với việc xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới các khu vực bảo vệ di tích.

3. Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường bền vững tại những nơi có di tích.

Điều 11.Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ban ngành có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cân đối, bố trí các nguồn vốn đầu tư thuộc vốn ngân sách tỉnh thực hiện kế hoạch công tác quản lý di tích.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí về công tác quản lý di tích trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về xây dựng bảo đảm cho công tác quản lý di tích. Giám sát thực hiện quy định trong lĩnh vực xây dựng đối với công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, các dự án về xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu tới di tích.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện tổ chức giáo dục cho học sinh các cấp học về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; khuyến khích đưa việc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trường học.

2. Khuyến khích các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký nhận chăm sóc di tích tại địa phương (chú trọng đến các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia) và xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ đối với các di tích, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho học sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp cho di tích.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện chăm sóc, bảo vệ di tích thông qua tổng kết phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và lồng ghép vào các hoạt động sơ kết và tổng kết năm học.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện, phục vụ cho công tác quản lý, phát huy giá trị di tích

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.

2. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về các di tích trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong công tác quản lý di tích.

Điều 17. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác giữ gìn an ninh, trật tự trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

2. Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi: mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia thuộc di tích.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý tất cả các di tích thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn; thành lập Ban Quản lý di tích cấp huyện (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý di tích.

a) Ban Quản lý di tích cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng nội quy, quy chế hoạt động và quản lý tất cả các di tích trên địa bàn huyện (cả di tích cấp quốc gia đã được xếp hạng do địa phương quản lý theo phân cấp).

b) Cơ cấu Ban Quản lý di tích cấp huyện gồm các thành phần: lãnh đạo UBND cấp huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, hội đoàn thể có liên quan của cấp huyện.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý di tích gắn với phát triển du lịch.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương. Phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, bảo vệ và xử lý các vi phạm đối với di tích theo thẩm quyền và quy định của Nhà nước; chỉ đạo việc kiểm kê di tích và đề nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc xếp hạng di tích theo quy định của Nhà nước.

3. Chỉ đạo UBND cấp xã nơi có di tích thành lập Tổ bảo vệ di tích cấp xã (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm).

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến di tích trên địa bàn.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Kê khai, quản lý, bảo vệ các di tích nằm trên địa bàn.

2. Thành lập Tổ bảo vệ di tích cấp xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; có sự tham gia của Lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc, cán bộ phụ trách hội, đoàn thể của cấp xã và Trưởng Ban nhân dân ấp (tổ dân phố) nơi địa bàn có di tích, đại diện dòng họ (nếu là di tích lưu niệm danh nhân), đại diện trụ trì và người trông coi trực tiếp di tích.

3. Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương.

4. Tổ chức bảo vệ, phát huy giá trị di tích tại địa phương, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc bảo vệ và quản lý di tích.

5. Tiếp nhận, khai báo, kiến nghị việc xếp hạng di tích lên cơ quan cấp có thẩm quyền.

6. Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những hành vi làm ảnh hưởng tới di tích và cảnh quan môi trường của di tích.

7. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động mê tín dị đoan tại di tích theo thẩm quyền.

8. Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý diện tích đất có di tích.

Điều 20. Trách nhiệm của Ban Quản lý di tích

1. Ban Quản lý di tích là đơn vị quản lý trực tiếp di tích có trách nhiệm quy định nội quy và quy chế hoạt động của Ban Quản lý.

2. Ban Quản lý di tích hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Ban Quản lý di tích có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn.

4. Phối hợp với các ban, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về Di sản văn hóa, an ninh quốc phòng, vệ sinh môi trường, giữ gìn, bảo vệ và phòng chống cháy nổ, các hoạt động kinh doanh tại di tích theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, gây ô nhiễm môi trường; ngăn ngừa kịp thời hiện tượng cơi nới, lấn chiếm di tích, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm gây mất cảnh quan và gây mất thuần phong mỹ tục tại di tích.

6. Có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho các cơ quan có thẩm quyền cấp trên khi phát hiện di tích bị phá hoại, bị lấn chiếm, bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại hoặc có nguy cơ bị huỷ hoại đến di tích.

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích và chịu trách nhiệm chính trong việc sử dụng đất có di tích.

2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích. Trong trường hợp phát hiện di tích bị phá hoại, bị lấn chiếm, bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại hoặc có nguy cơ bị huỷ hoại phải kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa thông tin nơi gần nhất và cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Văn hoá và Thông tin.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch và các hoạt động học tập, nghiên cứu tại di tích.

4. Được thu phí tham quan theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

1. Quản lý các hoạt động của di tích trên địa bàn và trực tiếp phối hợp với các cơ quan chuyên môn các cấp thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

2. Xây dựng các phương án quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy có hiệu quả các di tích trên địa bàn; tham mưu UBND cấp huyện triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích đã được xếp hạng.

3. Vận động quần chúng nhân dân địa phương tham gia tuyên truyền, quảng bá và giữ gìn, bảo vệ các giá trị di sản văn hóa truyền thống của di tích. Phối hợp Tổ bảo vệ di tích cấp xã thực hiện kiểm kê, bảo quản, sưu tầm tài liệu, hiện vật gắn với di tích nhằm bổ sung cho phòng trưng bày di tích.

4. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân quản lý di tích đón tiếp và hướng dẫn khách tham quan, nghiên cứu tại di tích; chủ động phối hợp và có kế hoạch cảnh giác, ngăn chặn kịp thời những đối tượng có hành vi lấn chiếm, xâm hại di tích.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp, cần sửa đổi bổ sung phải báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2015
Ngày hiệu lực20/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quản lý di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quản lý di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành10/02/2015
        Ngày hiệu lực20/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quản lý di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quản lý di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh Sóc Trăng

           • 10/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực