Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 6, Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư dự án sử dụng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2015/QĐ-UBND thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KH
ÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 60/2015/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 6, QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2013/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2013 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM LẬP CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113/SKHĐT-HTĐT ngày 21 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6, Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

“Điều 6. Quy trình và thời hạn thực hiện thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư tại bộ phận “một cửa” của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

2. Quy trình và thời hạn giải quyết đối với hồ sơ mà địa điểm xin lập dự án phù hợp quy hoạch được duyệt, thì không tổ chức khảo sát, Sở Kế hoạchĐầu tư hoặc UBND cấp huyện chủ trì theo phân cấp như sau:

a. Đối với các dự án nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo điểm b, khoản 2, Điều 5): Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b. Đối với các dự án nộp tại UBND cấp huyện (theo điểm a, khoản 2, Điều 5): Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

3. Quy trình và thời hạn giải quyết hồ sơ đối với dự án mà địa điểm xin lập dự án chưa có quy hoạch được duyệt, không phải xin ý kiến các bộ ngành trung ương và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (sau đây gọi là Tỉnh ủy):

a. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phải tổ chức khảo sát thực tế; tổng hợp ý kiến các ngành, địa phương và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn hai (02) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư; Kết quả là Thông báo thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư.

b. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm phải tổ chức khảo sát thực tế; tổng hợp ý kiến các phòng, ban hoặc sở, ngành (nếu thấy cần thiết) tham mưu trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Trong thời hạn hai (02) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND cấp huyện xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư; Kết quả là Thông báo thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư.

4. Đối với dự án mà địa điểm xin lập dự án chưa có quy hoạch được duyệt, thuộc diện phải xin ý kiến của Bộ, ngành trung ương hoặc Tỉnh ủy: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trong thời gian ba (03) làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ phải tổ chức khảo sát thực tế; tổng hợp ý kiến các ngành, địa phương và có văn bản tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy. Sau khi có văn bản ý kiến của Bộ, ngành trung ương hoặc Tỉnh ủy, trong thời gian hai (02) ngày làm việc phải tổng hợp tất cả các ý kiến và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hết thời hạn quy định đơn vị nào không có văn bản trả lời thì xem như đồng ý với nội dung của hồ sơ và chịu trách nhiệm về lĩnh vực chuyên môn do đơn vị mình quản lý.

5. Trường hợp UBND tỉnh tổ chức họp thông qua nội dung xin thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ căn cứ kết luận của UBND tỉnh thực hiện việc thỏa thuận địa điểm đầu tư mà không phải lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan.”

Điều 2. Các Điều, khoản khác của Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Giám đốc sở; các Thủ trưởng ban, ngành; các Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2015
Ngày hiệu lực13/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2015/QĐ-UBND thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành03/04/2015
       Ngày hiệu lực13/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2015/QĐ-UBND thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2015/QĐ-UBND thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Khánh Hòa

           • 03/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực