Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính Quyết định 38/2016/QĐ-UBND mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính 38/2016/QĐ-UBND chế độ nhuận bút Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

- Tại trang 14, hệ số giá trị tin bài của thể loại thuộc nhóm 3 ở Điểm a, Khoản 1, Điều 17 đã ghi:

Nhóm

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

Hệ số nhuận bút tối đa

3

Chính luận; phóng sự; ký (một kỳ); bài phỏng vấn; nghiên cứu

01 trang A4

17

21

Nay đính chính lại:

Nhóm

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

Hệ số nhuận bút tối đa

3

Chính luận; phóng sự; ký (một kỳ); bài phỏng vấn; nghiên cứu

01 trang A4

7

21

- Tại trang 16 Điểm a, Khoản 3, Điều 17 đã ghi:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều này.

Hệ số nhuận bút được tính theo độ dài tin bài và hệ số giá trị tin bài nhưng không được vượt quá khung nhuận bút tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều này khi thanh toán”.

Nay đính chính lại:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này.

Hệ số nhuận bút được tính theo độ dài tin bài và hệ số giá trị tin bài nhưng không được vượt quá khung nhuận bút tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này khi thanh toán”.

- Tại trang 16 Điểm b, Khoản 3, Điều 17 đã ghi:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm d, Khoản 1 Điều này.”

Nay đính chính lại:

“Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo quy định khung nhuận bút tại Điểm c Khoản 1 Điều này.”

- Tại trang 16 Điểm a, Khoản 4, Điều 17 đã ghi:

“Cán bộ thuộc Ban Biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều này”.

Nay đính chính lại:

“Cán bộ thuộc Ban biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này”.

- Tại trang 16 Điểm b, Khoản 4 Điều 17 đã ghi:

“Cán bộ thuộc Ban Biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều này”.

Nay đính chính lại:

“Cán bộ thuộc Ban Biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một nội dung không tách rời của Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2017
Ngày hiệu lực07/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính 38/2016/QĐ-UBND chế độ nhuận bút Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính 38/2016/QĐ-UBND chế độ nhuận bút Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTống Thanh Hải
       Ngày ban hành07/04/2017
       Ngày hiệu lực07/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính 38/2016/QĐ-UBND chế độ nhuận bút Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính 38/2016/QĐ-UBND chế độ nhuận bút Lai Châu

           • 07/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực