Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phi hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tại Tờ trình số 2083/TTr-HQQN ngày 02 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2017, thay thế Quyết định số 420/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các địa phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- BCĐ 389 quốc gia (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo QN, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Cơ quan Thường trực BCĐ389 t
nh;
- V
0, V1, NC, TM1, TH1;
- Lưu: VT/TM1

QĐ29, 50 bản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh) trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, cơ quan mình quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Mi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý đphối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn địa phương mình trực tiếp quản lý. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 địa phương giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

c) Trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động:

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Việc trao đi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm; việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội; kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, ngành và địa phương.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý đối với tập th, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

8. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Hải quan tnh) tham mưu, giúp việc cho Trưng Ban và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới đất liền và biên giới trên biển, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới; phát hiện, điều tra các tụ điểm, nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyn kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và qua lại hai bên biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi người, phương tiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phi hợp và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng khu vực do Biên phòng quản lý để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

c) Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên bin tích cực tham gia đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyn trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và trên biển.

d) Thực hiện hợp tác quốc tế, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và vùng biển; trao đổi thông tin, điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết; trao đổi thông tin, phối hợp điều tra bắt giữ tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả.

đ) Chịu trách nhiệm chính tại khu vực vành đai biên giới và vùng cấm trên biên giới đất liền; biên giới trên biển, luồng tuyến vận chuyn từ biên giới trên biển vào đất liền thuộc địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khu, cảng bin và các địa bàn kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Cục Hải quan tỉnh

a) Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; tổ chức áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát hải quan, chủ trì thực hiện và tổ chức công tác phối hợp với lực lượng Biên phòng và các cơ quan liên quan khác trong công tác đu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp không buôn lậu, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới các cơ quan chức năng đngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước hu quan và chính quyền địa phương các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan Hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan chức năng trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc dừng, truy đuổi phương tiện vận tải nước ngoài đang đi trong vùng bin Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật biển Việt Nam.

c) Thực hiện hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin và quan hệ phối hợp với lực lượng hải quan các nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

d) Chịu trách nhiệm chính tại khu vực cửa khẩu đường bộ, khu vực cảng biển quốc tế, các điểm thông quan, các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các khu vực khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan; tham gia tuần tra kiểm soát, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường; Cảnh sát bin đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các khu vực biên giới, vùng nước nội thủy, lãnh hải theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, bắt gi, điều tra, xử lý các đối tượng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm theo quy định.

b) Tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, kinh doanh hàng giả và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy.

d) Trực tiếp chịu trách nhiệm chính tại các khu vực trong nội địa, các tuyến đường bộ vận chuyển hàng hóa và vùng nước nội thủy về đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả; Phối hp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển quốc tế, điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chhàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới tại các khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển quốc tế, điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thì trực tiếp tiến hành bắt giữ và thông báo cho cơ quan chức năng trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đhợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

5. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyn và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

b) Căn cứ chế độ, chính sách, đề xuất kinh phí hỗ trợ để bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Sở Công thương

Chủ trì sự phối hợp trong quản lý và kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các lĩnh vực: Kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chng cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng, chống bán phá giá, chng trợ cấp, kiểm soát chất lượng hàng hóa là sản phẩm công nghiệp.

7. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp chỉ đạo triển khai công tác quản lý thị trường; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường; chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao trong việc kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường chất lượng, bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

c) Phi hp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đi thủ cạnh tranh; hoặc áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc n định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng; thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường; hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương.

đ) Chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các khu vực trong nội địa, các tuyến đường bộ vận chuyển hàng hóa nội địa (trừ địa bàn hoạt động của Hải quan).

8. Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến

a) Tổ chức, duy trì bộ máy hoạt động của Trạm theo đúng quy định tại Quyết định số 4056/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến; trực tiếp kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện hàng hóa xuất, nhập lậu, gian lận thương mại để xử lý, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các khu vực tiếp giáp về hai bên lân cận của Trạm (Khu vực từ Trạm đến đê đập nước Tràng Vinh; khu vực từ Trạm đến trụ sở tại Bến tàu Dân Tiến cách bin 500 mét; khu vực từ Km 13 đến hết Km 17 thuộc tuyến đường quốc lộ 18A), duy trì chế độ trực ban và trực chống buôn lậu 24/24 giờ trong ngày.

c) Quản lý hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

d) Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn Trạm đóng quân và làm tốt công tác dân vận.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chun kthuật, sở hu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đxử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công.

10. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc chtrì, phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công an, Thanh tra chuyên ngành hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mphẩm, trang thiết bị y tế giả hoặc nhập lậu; phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình n giá thuốc trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo cơ quan quản lý nguồn lợi thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm.

b) Chỉ đạo cơ quan Thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ quan quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại vật tư nông, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, nhập lậu, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép.

c) Chỉ đạo cơ quan Thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản phẩm thực phẩm tươi sống sản xuất trong nước và nhập khẩu; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

đ) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ, lâm sản, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm; những loại thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm trái quy định của pháp luật.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyn phát thư, kiện, gói hàng hóa; xuất bản phm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin.

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương, tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

13. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nhập khẩu đối với hàng hóa có ảnh hưởng tới môi trường thuộc diện cm hoặc hạn chế nhập khẩu.

16. Ban Quản lý Khu kinh tế

Thường xuyên tự kiểm tra, nắm tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong khu vực, phạm vi quản lý; cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng làm ăn bất chính lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư đtàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong các doanh nghiệp, kho bãi nằm trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế.

17. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện các biện pháp nhằm quản lý các nguồn ngoại tệ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng kiểm soát việc niêm yết giá và thu tiền bán hàng bằng ngoại tệ, việc sử dụng ngoại tệ trên địa bàn tỉnh; hoạt động kinh doanh vàng; xử lý các loại tiền giả lưu thông trên thị trường.

18. Các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhằm n định thị trường, thúc đy sản xuất, kinh doanh phát triển, mở rộng giao thương hàng hóa.

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo các phòng, ban, các lực lượng chức năng ở địa phương và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

Ủy ban nhân dân các địa phương biên giới chịu trách nhiệm chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Thuế thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không để các đối tượng buôn lậu lợi dụng hoạt động tại các chợ giáp biên giới, bến xe khách và các khu vực nhà dân lân cận làm nơi tập kết, hình thành các kho chứa hàng nhập lậu, hợp pháp hóa hàng nhập lậu trái phép qua biên giới.

3. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường của Trung ương và địa phương trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ban, ngành, lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương.

5. Tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, đảm bảo điều kiện làm việc cho Ban Chỉ đạo 389 của địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tt chức năng, nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương theo quy định.

6. Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đtổng hợp) kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Nội dung phối hợp

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, bám sát tình hình thực tế và theo chức năng được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác, trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cn có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về dự báo tình hình thị trường, tình hình kinh tế, cung cầu hàng hóa, giá cả; về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; kết quả công tác trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, ni cộm thì kịp thời báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Hải quan tỉnh) để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về nhng quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng,...

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyn, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành; những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn, bt giữ; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu.

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật như: Mở rộng điều tra, xác lập chuyên án lớn, phức tạp cần đến sự phối hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài ngành để có thể thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cliên quan; khi xử lý có sự bàn bạc, thống nhất giữa các bên tham gia.

c) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm ngoài chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét xử lý đúng pháp luật.

d) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan quản lý nhà nước chủ trì sự phối hợp kiểm tra liên ngành có trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

đ) Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều đơn vị, nếu ở cấp tỉnh thì giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Hải quan tỉnh) chủ trì tổ chức sự phối hợp đxem xét biện pháp xử lý cho phù hợp; nếu ở cấp huyện thì giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện chủ trì tổ chức sự phối hợp xử lý.

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cho phù hợp, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

6. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng:

a) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu tranh, phòng chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước; phân công cho các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn, lĩnh vực cụ thể, theo nguyên tắc: mi địa bàn do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác được phân công phi hp, có trách nhiệm tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định.

2. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

a) Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

Chỉ đạo việc tổ chức các quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

b) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

-Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, đề án kiểm tra, kiểm soát phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách;

- Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực mình phụ trách để tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động của các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

- Đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành Trung ương các chủ trương và biện pháp cần thiết nhm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khn cấp, theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan b trí, trin khai lực lượng, phương tiện kịp thời để ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc sở, ban, ngành mình phi hp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc thẩm quyền liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, địa phương.

c) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước ở các sở, ban, ngành và địa phương cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành mình phụ trách, tng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan thuộc thẩm quyền tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyn, tàng trhàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Điều 35, Điều 36, Điều 37, chương IX, Quyết định số 1256/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

4. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 của huyện, thị xã, thành phố trong việc phối hợp công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương mình.

b) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, đề án kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương.

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành thuộc địa phương mình.

d) Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, báo cáo đầy đủ, kịp thời về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

đ) Kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương,

e) Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết.

g) Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trhàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả.

h) Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 8: Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì:

Trong phạm vi địa bàn được phân công, cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm thực hiện những việc sau:

a) Triển khai áp dụng đầy đủ các biện pháp theo quy định của pháp luật để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp tổ chức tiếp nhận, trao đổi thông tin; kiểm tra, xử lý các thông tin phản ánh về hiện tượng, vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

c) Tổ chức hiệp đồng, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể với từng lực lượng tham gia phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng tham gia.

d) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với những vụ việc phức tạp, phải trực tiếp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp đấu tranh và tổ chức thực hiện các biện pháp đấu tranh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trường hợp khn cấp không kịp báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương thì cơ quan chủ trì quyết định biện pháp xử lý tại chvà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định đó.

đ) Khi cần thiết được yêu cầu các cơ quan liên quan huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

e) Định kbáo cáo đầy đủ, trung thực tình hình, diễn biến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và công tác triển khai đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được phân công với Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tại các địa phương.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp:

a) Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp; thực hiện đúng nội dung hiệp đồng theo sự phân công của cơ quan chủ trì; kịp thời trao đi thông tin liên quan, đề xuất biện pháp thực hiện với cơ quan chủ trì đthống nhất giải quyết các tình huống xảy ra.

b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình.

c) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các hành vi chng người thi hành công vụ.

d) Tham dự các cuộc họp do sở, ban, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

đ) Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Công tác báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết:

a) Các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan và các địa phương tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này thành một mục riêng trong Báo cáo công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; báo cáo bằng văn bản gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Hải quan tỉnh) đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết:

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo quy định của Quy chế này hoặc các mối quan hệ phối hợp đã tham gia ký kết giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này tại địa bàn địa phương.

2. Khen thưởng, kỷ luật:

a) Khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

b) Kỷ luật: Người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan và các địa phương nếu đxảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập th, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan và các địa phương chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp đtổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng ở địa phương.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan và các địa phương phản ánh kịp thời về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Hải quan tỉnh) đtổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýLê Quang Tùng
       Ngày ban hành24/08/2017
       Ngày hiệu lực06/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 06/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Ninh

        • 24/08/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/09/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực