Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2016/QĐ-UBND NGÀY 29/3/2016 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý th đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 5 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an Hướng dn thực hiện Quy chế cấp và quản lý th đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Điểm a, Khoản 1, Điều 3 được sửa đi như sau:

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

2. Điểm a, Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi như sau:

a. Thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cp lại.

3. Tiết 1, Điểm a, Khoản 2, Điều 6 được sửa đổi như sau:

a) Thủ tục cp lại thẻ ABTC:

- Đối với trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Quy chế này, hồ sơ gồm:

+ 01 tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà nước chuyên ngành về các hoạt động của các doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ Công an quy định);

+ Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của UBND tỉnh (riêng đối với trường hợp người đề nghị cấp lại thABTC mà cơ quan, doanh nghiệp nơi người đó làm việc xác nhận không thay đổi về chức danh và vị trí công tác so với lần đề nghị cấp thẻ ABTC trước đó thì không phải nộp văn bản của cấp có thẩm quyền).

+ Th ABTC đã cấp cho doanh nhân;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ; Trưởng Ban quản Khu Kinh tế tnh, Thtrưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn th cp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục Quản lý XNC-B
Công an;
- Cục Kiểm tra VP
QPPL-B Tư pháp;
- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh;
- CT
, các PCT UBND tnh;
- Lãnh đạo VP, CV
;
- Lưu: VT, ĐN(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2018
Ngày hiệu lực16/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 06/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành26/03/2018
       Ngày hiệu lực16/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quảng Trị

           • 26/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực