Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2011/QĐ-UBND quy định tạm thời thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2011/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đt đai;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 330/TTr-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.

2. Các hoạt động liên quan về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phát triển quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lai Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND
tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Lai Châu;
- Đài PTTH t
nh; Báo Lai Châu;
- Trung tâm THCB tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (đ/c H
ải).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực15/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(15/06/2019)

Download Văn bản pháp luật 06/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTrần Tiến Dũng
       Ngày ban hành24/05/2019
       Ngày hiệu lực15/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tháng trước
       (15/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất Lai Châu

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực