Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Tờ trình số 07/TTr-TTTP ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 7546/STP-KTrVB ngày 24 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật

1. Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện, phường-xã-thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra Văn bản:
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TT HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- UB MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- VP UB: Các PVP; Các Phòng Chuyên viên; TT Công báo, Tin học TP; City Web;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2020
Ngày hiệu lực31/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNgô Minh Châu
       Ngày ban hành20/01/2020
       Ngày hiệu lực31/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh

           • 20/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực