Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số 1926/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Hà Giang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
-
VnptIoffice;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang (Giải thưởng văn học, nghệ thuật Tây Côn Lĩnh) được xét tặng 5 năm một lần đối với những công trình, tác phẩm sáng tạo văn học nghệ thuật xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, mang đậm bản sắc dân tộc, lịch sử truyền thống, di sản văn hóa các dân tộc Hà Giang; phản ánh chân thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, thiên nhiên và con người trên quê hương Hà Giang.

Giải thưởng áp dụng cho các tác giả là hội viên Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nguyên tắc xét giải thưởng

Việc xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang thực hiện theo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác, khách quan và trung thực.

Tác phẩm được giải thưởng phải có ảnh hưởng tích cực đến công chúng và hiệu quả xã hội cao; hướng con người tới chân - thiện - mỹ; có tính giáo dục, thuyết phục, động viên, khích lệ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật.

Chương II

NỘI DUNG CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện xét tặng

1. Không xét tặng giải thưởng cho những tác phẩm, công trình đã đạt các giải thưởng cấp Nhà nước.

2. Tác phẩm văn học nghệ thuật tham dự giải thưởng là những tác phẩm, công trình được chính tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham gia hoặc được các chi hội chuyên ngành và các tổ chức, đơn vị giới thiệu, được công bố, xuất bản, hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc các bản quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

3. Mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình và mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được xét trao giải thưởng một lần ở một chuyên ngành. Những tác phẩm, công trình đã được xét trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang ở các kỳ trước (toàn tập hoặc một phần) sẽ không được xét để trao giải thưởng cho các kỳ sau đó.

Điều 4. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm tác phẩm (Các tiêu chí đánh giá về giá trị tác phẩm bao gồm giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật và giá trị sử dụng)

Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang phải đạt các tiêu chí sau:

1. Giá trị về nội dung: Là tác phẩm, công trình có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; Có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân.

2. Giá trị về nghệ thuật: Góp phần nâng cao sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật của đất nước, của địa phương.

3. Giá trị sử dụng: Quảng bá hình ảnh tốt đẹp về con người và mảnh đất Hà Giang đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Điều 5. Loại hình xét tặng giải thưởng

Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng là những sáng tác, công trình nghiên cứu về con người và quê hương Hà Giang, ưu tiên thuộc một trong 05 đề tài theo Quyết định 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham dự giải gửi tác phẩm, công trình về Thường trực Ban tổ chức, gồm các chuyên ngành, thể loại sau:

1. Chuyên ngành Văn học (mỗi thể loại ít nhất 01 tập sách):

a) Văn xuôi: Có chủ đề tư tưởng rõ ràng, phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống lao động, học tập và truyền thống lịch sử của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang; góp phần xây dựng tư tưởng, tình cảm cho độc giả theo hướng chân, thiện, mỹ, hướng tới tương lai tốt đẹp. Hình thức nghệ thuật được thể hiện hấp dẫn, gần gũi với đời sống. Được chia thành 3 nhóm thể loại như sau:

- Thể loại tiểu thuyết (gồm cả truyện dài, truyện vừa).

- Thể loại truyện (truyện ngắn, truyện thiếu nhi).

- Thể loại ký (bút ký, ghi chép, tản văn…).

b) Thơ: Tập thơ, truyện thơ, trường ca có tình cảm sâu nặng với quê hương, đất nước, ngôn ngữ trong sáng, giản dị, độc đáo, vừa phát huy truyền thống văn hoá dân tộc vừa hiện đại cách tân, hòa nhập với dòng chảy thơ ca thời đại mới.

2. Lĩnh vực nghiên cứu, lý luận phê bình và sưu tập văn nghệ dân gian (ít nhất 01 tập sách):

a) Thể loại nghiên cứu, lý luận phê bình: Công trình nghiên cứu công phu, khách quan, trung thực, đánh giá đúng các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tính định hướng sáng tác và hướng dẫn công chúng.

b) Thể loại Sưu tập văn nghệ dân gian: Sưu tầm, tập hợp được những tư liệu quý về văn hóa, văn nghệ dân gian của các tộc người trên quê hương Hà Giang; góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

3. Chuyên ngành âm nhạc (băng đĩa, hoặc tập sách nhạc):

a) Thể loại băng đĩa nhạc: Ít nhất 05 tác phẩm (được ghi trên băng, đĩa kèm theo). Nội dung chủ đề khúc triết, truyền cảm sâu sắc, có sức lay động lòng người; giai điệu, tiết tấu mới mẻ, đậm đà bản sắc dân tộc. Ca khúc phải có bản nhạc kèm theo băng, đĩa tiếng; khí nhạc phải có tổng phổ kèm theo băng, đĩa tiếng; biểu diễn phải có băng, đĩa tiếng.

b) Thể loại tập sách nhạc: Ít nhất 01 tập sách nhạc.

4. Chuyên ngành mỹ thuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc hoặc tập sách mỹ thuật):

a) Thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc: Ít nhất từ 02 đến 05 tác phẩm, kích thước từ 60cm x 80cm trở lên (mỗi tác phẩm kèm theo một ảnh chụp kích thước 09cm x 12cm). Nội dung phong phú, bố cục chặt chẽ, bút pháp mới mẻ, màu sắc hài hoà, dễ cảm nhận, có giá trị nâng cao thẩm mỹ.

b) Thể loại tập sách mỹ thuật: Ít nhất 01 tập sách.

5. Chuyên ngành nhiếp ảnh (ảnh mầu, ảnh đen trắng hoặc tập sách ảnh): Nội dung phong phú, phản ánh sâu sắc hiện thực cuộc sống và thiên nhiên, con người Hà Giang.

a) Thể loại ảnh mầu, ảnh đen trắng: Ít nhất 05 tác phẩm, kích thước 30cm x 45cm (mỗi tác phẩm kèm theo 01 ảnh 09cm x 12cm).

b) Thể loại tập sách ảnh: Ít nhất 01 tập sách.

6. Chuyên ngành sân khấu (kịch nói, kịch hát hoặc tập sách kịch bản):

a) Thể loại kịch bản: Ít nhất 01 tập kịch bản đã xuất bản thành sách.

b) Thể loại vở diễn: Ít nhất 03 tác phẩm kịch ngắn, hoặc 01 tác phẩm kịch dài (có băng đĩa ghi hình buổi công diễn kèm theo). Nội dung sâu sắc, có tính văn học cao, ngôn ngữ đối thoại sắc bén, giàu kịch tính.

7. Chuyên ngành điện ảnh (xét từ phim tài liệu trở lên): Ít nhất 03 tác phẩm ngắn hoặc 01 tác phẩm dài (có băng đĩa ghi hình kèm theo). Nội dung phản ánh sâu sắc công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Nếu tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ kịch bản văn học thì xem xét cả phần văn học và nghệ thuật điện ảnh thể hiện.

8. Chuyên ngành múa (tiết mục, vở múa): Ít nhất 03 tiết mục hoặc 01 vở múa (có băng đĩa ghi hình các tiết mục, vở múa đã công diễn kèm theo). Chủ đề tư tưởng rõ ràng, chất lượng nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số Hà Giang.

9. Chuyên ngành kiến trúc (đồ án đã thực thi hoặc bản quy hoạch xây dựng): Ít nhất 02 tác phẩm.

a) Đối với các đồ án, công trình đã được thực thi: Là những công trình điển hình, kiến trúc hài hoà, hiệu quả sử dụng thiết thực. Có bản thiết kế công trình và ảnh chụp toàn bộ công trình đã xây dựng xong; ảnh nội, ngoại thất tiêu biểu.

b) Đối với tác phẩm về quy hoạch xây dựng: Các bản thiết kế chính, ảnh chụp phối cảnh tổng thể và tiêu cảnh.

Điều 6. Hội đồng xét tặng giải thưởng

1. Ban tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo mỗi đợt xét giải. Thành phần, số lượng do Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh đề xuất.

2. Hội đồng sơ khảo do Chủ tịch Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh quyết định thành lập.

3. Hội đồng chung khảo do Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh quyết định thành lập.

4. Tổ thư ký giúp việc do Trưởng Ban tổ chức quyết định thành lập.

Điều 7. Giải thưởng

1. Giải thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang được xếp theo hạng A, B, C.

2. Cơ cấu giải thưởng: Gồm 09 chuyên ngành, 16 thể loại. Mỗi thể loại có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C.

3. Giá trị mức giải thưởng:

Giải A: Bằng 09 lần hệ số lương cơ sở/giải.

Giải B: Bằng 07 lần hệ số lương cơ sở/giải.

Giải C: Bằng 04 lần hệ số lương cơ sở/giải.

Số lượng giải thưởng thực tế tùy thuộc vào chất lượng tác phẩm từng kỳ xét giải.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện Quy chế

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:

a) Là cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

b) Mời họp, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng chấm giải. Tiến hành các bước chuẩn bị cho Lễ trao giải.

c) Dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác xét giải, trao giải, trình UBND tỉnh quyết định. Chi trả thù lao cho Hội đồng chấm giải, chuyên gia tư vấn, Ban Tổ chức, thư ký, nhân viên phục vụ.

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động sáng tác đến các hội viên nhằm sáng tạo các tác phẩm có giá trị nghệ thuật và có tính định hướng tư tưởng cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh trong và các năm tiếp theo.

đ) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Giang và các cá nhân liên quan tổ chức công bố Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang theo định kỳ.

2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động cho công tác tổ chức xét, trao giải thưởng của tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Giang tổ chức công bố các tác phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng thông tin điện tử...) đến mọi tầng lớp nhân dân để vinh danh các tác giả, tác phẩm đạt giải.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang nếu có những nội dung phát sinh, thay đổi, chưa hợp lý, các cá nhân, tổ chức có liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điểu chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành28/02/2020
        Ngày hiệu lực10/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (01/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang

              • 28/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực