Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRKINH PHÍ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính Hưng dn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Thực hiện Quyết định số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành quy chế t chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài chính tại Văn bản số 381/STC-NSHX ngày 11/02/2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bn số 46/BC-STP ngày 06/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối vi Trung tâm học tập cộng đồng (sau đây gọi là Trung tâm) và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn;

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Ni dung và mức hỗ tr

1. Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu: Hỗ trợ 1 lần cho các Trung tâm (trừ các đơn vị đã giải thể và thuộc diện gii thể sau khi sp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội) để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, trang thiết bị, đdùng, sách giáo khoa tài liệu phục vụ công tác giảng dy và hc tp. Mức hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng/Trung tâm.

2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên:

a) Hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,4 mức lương cơ sở;

Phó Giám đốc Trung tâm: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,3 mức lương cơ s.

b) Đối với Trung tâm học tập cộng đồng thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020: được ngân sách hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Múc hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm thuộc các xã khu vực I: 20 triệu đồng/năm/Trung tâm;

- Múc hỗ trợ kinh phí đối với các Trung tâm thuộc các xã khu vực II và khu vực III: 25 triệu đồng/năm/Trung tâm.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ tr

Ngân sách tỉnh hỗ trợ các Trung tâm được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và bố trí trong dự toán ngân sách cấp huyện.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lc kể từ ngày 05/03/2020.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các S, ngành: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT T
nh y, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Sở Tư pháp;
- Hội Khuyến học t
nh;
-
PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Cổng thông tin điện t
tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2020
Ngày hiệu lực05/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(17/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Tiến Hưng
        Ngày ban hành25/02/2020
        Ngày hiệu lực05/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (17/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Hà Tĩnh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Hà Tĩnh

              • 25/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực