Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phê duyệt kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU 17 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH TÂY NINH PHÊ DUYỆT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2014/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cquyết định s59/2007QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Htrợ phát triển hợp tác xã;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 01/TTr-QHTPTHTX ngày 03/01/2020; Báo cáo số 10/BC-QHTPTHTX ngày 21/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phê duyệt kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau:

“3. Mức cho vay vốn đối với từng dự án cụ thể không vượt quá 80% tổng mức đầu tư và không quá 20% vốn điều lệ thực có của Quỹ đối với một dự án”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 7 Điều 17 như sau:

a) Thẩm định và tổ chức cho vay vốn

Giám đốc Quỹ nghiên cứu ban hành quy định về thủ tục xét duyệt cho vay vốn cụ thể, quy trình thẩm định, quyết định cho vay đầu tư và tổ chức cho vay vn phù hợp với đặc điểm hoạt động trong từng giai đoạn;

Công tác thẩm định cho vay vốn do Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện;

Mức cho vay đến 5% vốn điều lệ thực có do Giám đốc Quỹ quyết định; Mức cho vay trên 5% đến 20% vốn điều lệ thực có do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hp tác xã tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- Quỹ HTPTHTX Trung ương;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TT: TU
, HĐND, UBND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND &
UBND tnh.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2020
Ngày hiệu lực21/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(26/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Văn Chiến
        Ngày ban hành11/03/2020
        Ngày hiệu lực21/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (26/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh

              • 11/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực