Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2593/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chuẩn quản lý phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CÁC CHC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2593/2016/QĐ-UBND NGÀY 27/10/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định s 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 04/TTr-NV ngày 21 tháng 02 năm 2020 và Báo cáo số 35/BC-NV ngày 19/3/2020; Văn bản s 2583/SNV-TCBC&TCPCP ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Sở Nội vụ; Báo cáo thẩm định s 02/BCTĐ-STP ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2593/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

Điểm a, Khoản 2, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành như sau:

- Đối với Văn phòng Sở, Thanh tra Sở: Tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại của Học viện Ngoại giao hoặc tương đương.

- Đối với Phòng Hợp tác quốc tế: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Ngoại giao, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế, Ngoại ngữ, Kinh tế, Nông nghiệp, Môi trường, Giao thông, Luật, Logistic, Du lịch. Trường hp tốt nghiệp các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại của Học viện Ngoại giao hoặc tương đương.

- Đối với Phòng Quản lý biên giới biển và hải đảo - Phi chính phủ nước ngoài: Tt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Ngoại giao, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, Kinh tế, Nông nghiệp, Môi trường, An ninh. Trường hp tốt nghiệp các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại của Học viện Ngoại giao hoặc tương đương.

- Đối với Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Ngoại giao, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, Báo chí truyền thông, An ninh. Trường hợp tốt nghiệp các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại của Học viện Ngoại giao hoặc tương đương.

- Đối với Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Ngoại giao, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, Báo chí truyền thông. Trường hợp tốt nghiệp các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại của Học viện Ngoại giao hoặc tương đương.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

2. Quyết định này bãi bỏ điểm a, khoản 2, Điều 4 của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2593/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở: Ngoại vụ, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Ngoại giao;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTT
U, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- CT, các PCT
UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Báo Hải Phòng, Đài PT và THHP;
- Cổng TTĐT thành phố, Công báo thành phố;
- CPVP;
- CV: KTĐN, TP, NV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2020
Ngày hiệu lực10/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(28/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chuẩn quản lý phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chuẩn quản lý phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành26/03/2020
        Ngày hiệu lực10/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (28/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chuẩn quản lý phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chuẩn quản lý phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ Hải Phòng

              • 26/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực