Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2023/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2022/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2022 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THỦ THỪA, HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP , ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 108/TTr-SVHTTDL ngày 16/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ính kèm phụ lục).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Thủ Thừa tổ chức triển khai thực hiện, gắn biển tên đường theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
U; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP;
- TT. HCC tỉnh;
- Phòng VHXH
;
- Lưu: VT, Mai;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Nguyễn Văn Út

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN 05 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THỦ THỪA, HUYỆN THỦ THỪA
(Kèm theo Quyết định số: 06/2023/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh)

TT

Tên đường tạm thời

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường đặt mới

Tóm tắt tiểu sử

Lộ gii đường

Mặt rộng

1

Đường (Ban Quản lý Dự án cũ)

Đường Trưng Nhị

Rạch Cây Gáo

160

5

6

Nhựa

Đặng Văn Truyện

Cán bộ cách mạng Đặng Văn Truyện (không rõ năm sinh, năm mất); quê quán: xã Long Ngãi Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; tham gia và lập công đầu trận đánh đồn Trà Cú trong khởi nghĩa Nam Kỳ 23/11/1940 ở Thủ Thừa; là cán bộ phụ trách tổ chức Huyện ủy Bến Thủ (nay là huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa), Bí thư chi bộ các cơ quan dân chính Đảng của Huyện ủy Bến Thủ năm (1964 - 1965).

2

Đường vào giếng nước

Đường Phan Văn Tình

Công viên giếng nước

168

5

6

Nhựa

Phạm Văn Khương

Phạm Văn Khương (1894 - 1968); quê quán: làng Bình Nhựt, quận Thủ Thừa, tỉnh Tân An (nay là huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Tỉnh ủy viên đầu tiên của Tỉnh ủy Chợ Lớn năm 1930, Bí thư chi bộ làng Bình Nhựt 4/1930, Tỉnh ủy viên Tân An, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh quận Thủ Thừa năm 1945 - 1946.

3

Đường số 4 Khu dân cư giai đoạn 2 (Trước Trường trung học phổ thông Thủ Thừa)

Đường Phan Văn Tình (Trung tâm Thương mại)

Đường Nguyễn Thị Ba (Hương Lộ 6)

770

10

10

Nhựa

Huỳnh Châu Sổ

Huỳnh Châu Sổ (1923 - 2000); quê quán: làng Bình Đức, quận Thủ Thừa, tỉnh Tân An (nay là xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); tham gia cách mạng thời tiền khởi nghĩa năm 1945, Bí thư Tỉnh ủy Long An đầu tiên (8/1957) đã sáng lập Căn cứ Bình Thành - Đức Huệ thành căn cứ Tỉnh ủy, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ tại tỉnh Long An, nguyên Bí thư Khu ủy Khu 8 (2/1975 - 2/1976).

4

Đường số 1 Khu dân cư giai đoạn 2 (trước Chi cục thuế huyện)

Cống Rạch (Khu phố 1) Trung tâm thương mại

Đường Nguyễn Thị Ba (Hương lộ 6)

715

10

10

Nhựa

Võ Văn Tịnh

Liệt sĩ Võ Văn Tịnh (1918 - 1954); quê quán: xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Chỉ huy trưởng lực lượng Quốc vệ đội (thuộc Ty Công an Tân An) giữa năm 1949, Huyện ủy viên, Bí thư thị trấn Thủ Thừa và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính thị trấn Thủ Thừa tháng 02/1951, hy sinh trong Hội nghị triển khai nghị quyết cấp trên cho lực lượng dân quân chính Đảng tháng 03/1954.

5

Đường ven sông phía bắc thủ Thừa

Cầu Bà Đỏ (giáp Bình An)

Vàm Bo Bo ấp 11

1.270

3,5

(Đang quy hoạch

Bê tông

Trần Hữu Đức

Liệt sĩ Trần Hữu Đức (không rõ năm sinh - 1952); quê quán: thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, tham gia hoạt động lực lượng Việt Minh bí mật ở tổng Cửu Cư Hạ (nay thuộc huyện Tân Trụ) năm 1945, Thường vụ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Văn Út
        Ngày ban hành07/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 06/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An

              • 07/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực