Quyết định 06/QĐ-BNN-CN

Quyết định 06/QĐ-BNN-CN năm 2020 về đính chính Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/QĐ-BNN-CN 2020 đính chính Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-BNN-CN

Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 23/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 5, bỏ cụm từ “nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư”.

2. Tại khoản 3 Điều 5, thêm cụm từ “nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư” vào sau từ “chợ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/QĐ-BNN-CN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/QĐ-BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2020
Ngày hiệu lực02/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/QĐ-BNN-CN

Lược đồ Quyết định 06/QĐ-BNN-CN 2020 đính chính Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/QĐ-BNN-CN 2020 đính chính Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn chăn nuôi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/QĐ-BNN-CN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýPhùng Đức Tiến
       Ngày ban hành02/01/2020
       Ngày hiệu lực02/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/QĐ-BNN-CN 2020 đính chính Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn chăn nuôi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/QĐ-BNN-CN 2020 đính chính Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn chăn nuôi

           • 02/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực