Quyết định 06-VH-QĐ

Quyết định 06-VH-QĐ năm 1964 về chế độ hoa hồng phát hành sách do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06-VH-QĐ chế độ hoa hồng phát hành sách


BỘ VĂN HOÁ

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 06-VH-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1964

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ HOA HỒNG PHÁT HÀNH SÁCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ họp trung tuần tháng 9-1955 về việc đổi Bộ Tuyên truyền ra Bộ Văn hoá;
Căn cứ vào Quyết định số 130-TTg ngày 04-4-1957 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành từng bước chế độ hạch toán kinh tế để tăng cường công tác quản lý kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Quốc doanh phát hành sách trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành chế độ hoa hồng đối với các lực lượng xã hội tham gia công tác phát hành sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. – Chế độ này bắt đầu thi hành từ ngày ban hành áp dụng cho tất cả các loại sách văn nghệ, chính trị, phổ thông, khoa học, văn hoá phẩm (không kể sách giáo khoa phổ thông) và thay thế cho tất cả các văn bản đã ban hành trước đây về hoa hồng trừ cho các lực lượng phát hành sách.

Điều 3. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, ông Giám đốc Quốc doanh phát hành sách trung ương, Giám đốc, Trưởng ty Văn hoá, Chủ nhiệm Quốc doanh phát hành sách các khu, tỉnh, thành căn cứ vào quyết định này thi hành.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quỳ

 

CHẾ ĐỘ HOA HỒNG

ĐỐI VỚI CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI THAM GIA CÔNG TÁC PHÁT HÀNH SÁCH

I. MỤC ĐÍCH

Chế độ hoa hồng đối với các lực lượng xã hội tham gia công tác phát hành sách nhằm:

- Đẩy mạnh việc sử dụng và phát triển các lực lượng của tổ chức quần chúng làm công tác phát hành sách để tăng sức tiêu thụ sách và góp phần tích cực vào việc đưa sách báo nhanh chóng đến tay bạn đọc và đúng đối tượng, tạo điều kiện tốt cho việc đẩy mạnh phong trào mua, đọc và làm theo sách báo;

- Thống nhất chế độ hoa hồng trong toàn ngành, tiết kiệm chi tiêu.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Bảo đảm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các đối tượng được sâu rộng và kịp thời, đồng thời đưa công tác quản lý kinh doanh đi sâu vào nền nếp, có nguyên tắc, chế độ.

- Bảo đảm việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tài vụ của doanh nghiệp, đi đôi với việc quan tâm đúng mức đến lợi ích vật chất của các lực lượng xã hội tham gia công tác phát hành sách.

- Mức hưởng thụ căn cứ vào điều kiện lao động của từng lực lượng xã hội, vào đặc điểm tính chất của từng loại xuất bản phẩm và vào điều kiện hoạt động và mức độ tham gia đóng góp về vốn.

III. CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG XÃ HỘI

Các lực lượng xã hội tham gia công tác phát hành sách gồm có ba loại chính sau đây:

1. Loại cộng tác viên chuyên nghiệp: Là những tổ chức hoặc cá nhân làm công tác phát hành có tính chất như đại lý, tự bỏ vốn ra kinh doanh hoặc đặt một phần vốn trước để nhận sách và thanh toán sau mỗi kỳ lấy sách. Họ hoạt động có tính chất chuyên nghiệp dưới hình thức chủ yếu là bán ở cửa hàng.

2. Loại cộng tác viên thường xuyên: Là những người vừa làm công tác khác vừa làm việc phát hành sách theo nghĩa vụ, không bỏ vốn ra kinh doanh, bán đến đâu thanh toán đến đấy, hoạt động có tính chất lâu dài nhưng trong một phạm vi hẹp (trong một cơ quan, trường học, xí nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp v.v…)

3. Loại cộng tác viên đột xuất: Gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động, giáo viên v.v… được các đoàn thể, cơ quan giao nhiệm vụ làm công tác phát hành sách để phục vụ những nhiệm vụ có tính chất đột xuất. Phương thức hoạt động là bán nhanh, thu gọn theo cuộc vận động.

IV. CHẾ ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI LỰC LƯỢNG XÃ HỘI THAM GIA CÔNG TÁC PHÁT HÀNH

1. Loại cộng tác viên chuyên nghiệp: Bao gồm các tổ hợp tác bán sách ở thành phố, các cửa hàng hợp tác xã mua bán, các cửa hàng mẫu dịch bách hoá, các tổ hợp tác tiểu thương, trạm bưu điện v.v… chuyên bán cố định ở cửa hàng hoặc vừa bán cố định vừa đi lưu động ở các địa phương.

Chế độ hoa hồng cụ thể áp dụng đối với loại này (trả theo tỷ lệ phần trăm giá bán in trên bìa sách và văn hoá phẩm) như sau:

a) Loại bỏ vốn lấy sách:

- Tất cả các loại sách (trừ sách giáo khoa phổ thông):

Thành phố 10 đến 12%

Đồng bằng 12 đến 15%

Miền núi 15 đến 21%

- Văn hoá phẩm:

Thành phố từ 6 đến 10%

Đồng bằng từ 10 đến 12%

Miền núi từ 12 đến 18%

b) Loại không bỏ vốn một phần để lấy sách (bán đến đâu thanh toán đến đấy):

- Tất cả các loại sách (trừ sách giáo khoa phổ thông)

Thành phố 8 đến 10%

Đồng bằng 10 đến 12%

Miền núi 12 đến 18%

- Văn hoá phẩm:

Thành phố 6 đến 8%

Đồng bằng 8 đến 10%

Miền núi 10 đến 15%

c) Đối với cả hai loại trên, trong thời gian đầu (không quá một năm) sách bán không hết được trả lại cả. Sau đó thực hiện chế độ chỉ được trả lại theo tỷ lệ nhất định, tối đa là 20% số sách đã lấy. Sách trả lại phải còn đủ phẩm chất, không bị hoen ố, rách nát.

Sách trả lại sẽ được đổi ra sách mới, không được thanh toán bằng tiền mặt. Chỉ trường hợp có lý do chính đáng như không nhận làm phát hành nữa mới được thanh toán bằng tiền mặt.

2. Loại cộng tác viên thường xuyên.

a) Loại cộng tác viên thường xuyên hưởng theo tỷ lệ hoa hồng:

Loại này bao gồm nhân viên các đội chiếu bóng lưu động, các đội đèn chiếu, cán bộ nhân viên các cơ quan, đoàn thể v.v… nhận một số sách để bán; sách bán đến đâu thanh toán đến đấy, bán không hết được trả lại cả. Số sách giao trị giá không quá hai lần số tiền bán được hàng tháng.

Chế độ hoa hồng áp dụng cụ thể đối với loại này như sau:

- Tất cả các loại sách và văn hoá phẩm:

Thành phố 5 đến 8%

Đồng bằng 8 đến 12%

Miền núi 12 đến 18%

Tỷ lệ hoa hồng này sẽ trả bằng tiền hoặc bằng sách tuỳ theo yêu cầu của cộng tác viên.

b) Loại cộng tác viên thường xuyên hưởng thù lao định mức: Để khuyến khích những người có khả năng tuyên truyền giới thiệu sách và bán các loại sách chính trị, khoa học kỹ thuật. Đối tượng vận động là: Những người làm công tác giảng dạy ở các trường chính trị và trường phổ thông, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, các xí nghiệp, công nông trường có đông công nhân v.v… Nhiệm vụ của họ là:

- Nhận một số sách để bán, (số sách nhận trị giá không quá hai lần số tiền bán được hàng tháng); bán đến đâu thanh toán đến đấy, sách bán không hết được trả lại cả;

- Tổ chức các buổi tuyên truyền giới thiệu sách, lấy dư luận tác dụng về sách.

Điều kiện làm cộng tác viên hưởng thù lao định mức: Phải được cơ quan và đoàn thể giới thiệu và đảm bảo về mọi mặt. Có khả năng làm công tác phổ biến sách báo.

Chế độ thù lao đối với loại này như sau:

- Hàng quý họ được hưởng một khoản thù lao cố định là 20đ, nhưng phải bán sách với mức 150đ trở lên, bán dưới mức 150đ được hưởng thù lao 15đ.

Nếu số tiền sách bán được trong quý vượt trên mức 200đ thì sẽ được hưởng khoản tiền năng bội suất tính theo tỷ lệ phần trăm vào số tiền vượt mức đó.

Tỷ lệ để tính năng bội suất như sau:

Ở thành phố

5 đến 8%

Ở đồng bằng

8 đến 12%

Ở miền núi

12 đến 18%

Tiền thù lao và tiền năng bội suất sẽ trả bằng tiền hoặc bán sách tuỳ theo yêu cầu của cộng tác viên.

3. Loại cộng tác viên phát hành đột xuất: Gồm các lực lượng như thanh niên, phụ nữ, viên chức v.v… được sử dụng trong một thời gian nhất định để phục vụ một nhiệm vụ chính trị, một công tác lớn của Đảng và Nhà nước. Phương thức hoạt động là bán nhanh, thu gọn và thanh toán ngay sau mỗi đợt phát hành.

Đối với loại này chế độ hoa hồng không đặt ra. Những đơn vị sử dụng được trích 5% số tiền bán được để chi phí cho đợt phát hành và mua tặng phẩm cho những cá nhân hoặc đơn vị đã hoạt động tích cực trong đợt phát hành.

Trường hợp đặc biệt có cơ quan và đoàn thể cần có tiền để xây dựng tủ sách hoặc làm một việc công ích nào đó mà tự nguyện đứng ra đảm nhiệm phát hành và chịu trách nhiệm về mọi khoản mất mát, thiếu hụt thì có thể cho hưởng tối đa bằng tỷ lệ hoa hồng áp dụng đối với cộng tác viên thường xuyên. Sau khi thanh toán số hoa hồng được hưởng sẽ được trả bằng sách và văn hoá phẩm hoặc bằng tiền.

Ngoài những hình thức phát hành kể trên, nếu có những đợt phát hành sách học tập trung từng ngành, từng giới, mà ngành hoặc giới đó nhận sách phát hành theo hệ thống nội bộ trong phạm vi một tỉnh hoặc thành phố với điều kiện nhận thanh toán ngay, chịu trách nhiệm về ế đọng và chịu mọi chi phí khác như đóng góp, chuyển gửi v.v… thì được hưởng hoa hồng vào giá sách bán như sau:

- Thành phố từ 8 đến 10%

- Đồng bằng từ 12 đến 15%

- Miền núi từ 15 đến 20%

Đối với một số loại sách nội dung tốt nhưng bán chậm hoặc sách phục vụ cho các nhiệm vụ cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ thì chế độ hoa hồng đối với các lực lượng xã hội nói trên được tăng thêm nhưng không quá mức hoa hồng mà quốc doanh tỉnh được hưởng. Trường hợp có những loại cần cho hưởng hoa hồng quá mức tối đa thì phải được Sở, Ty Văn hoá, Sở, Ty Tài chính đồng ý mới được thi hành.

V. MỘT SỐ QUYỀN LỢI KHÁC

Để không ngừng mở rộng lưới phát hành, nâng cao chất lượng công tác, các lực lượng xã hội tham gia công tác phát hành sách đều được bồi dưỡng về nghiệp vụ phát hành với những hình thức thích hợp như dự những lớp bồi dưỡng ngắn ngày, dự những buổi sơ kết, tổng kết hàng quý, năm v.v…

Trong quá trình hoạt động nếu có thành tích thì được Quốc doanh phát hành sách tỉnh, thành phố khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng bằng tinh thần hoặc vật chất.

Đối với việc chi tiêu về các khoản trên, các quốc doanh phát hành sách các khu, tỉnh và thành phố được trích một khoản tiền không quá 1% trong tổng số doanh thu do các lực lượng xã hội đã bán. Trường hợp cần chi tiêu nhiều hơn phải báo cáo các Sở, Ty Văn hoá thông tin giải quyết.

VI. THI HÀNH CHẾ ĐỘ

Chế độ này thi hành kể từ ngày ban hành. Những chế độ ban hành trước đây trái với bản chế độ này đều bãi bỏ.

Trong khi thi hành nếu thấy có điểm gì cần sửa đổi, các quốc doanh phát hành sách sẽ báo cáo lên Bộ để nghiên cứu giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06-VH-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06-VH-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/1964
Ngày hiệu lực03/01/1964
Ngày công báo15/04/1964
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 06-VH-QĐ chế độ hoa hồng phát hành sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06-VH-QĐ chế độ hoa hồng phát hành sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06-VH-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá
        Người kýNguyễn Đức Quỳ
        Ngày ban hành03/01/1964
        Ngày hiệu lực03/01/1964
        Ngày công báo15/04/1964
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 06-VH-QĐ chế độ hoa hồng phát hành sách

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 06-VH-QĐ chế độ hoa hồng phát hành sách

              • 03/01/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/04/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/01/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực