Quyết định 07/2000/QĐ-UB

Quyết định 07/2000/QĐ-UB phân công công tác của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 1999 - 2004) do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 07/2000/QĐ-UB phân công công tác của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004) đã được thay thế bởi Quyết định 117/2003/QĐ-UB phân công công tác Thành viên UBND Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 1999-2004) và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2000/QĐ-UB phân công công tác của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004)


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC  PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 1999 - 2004)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND:
Căn cứ Nghị định số 174/CP ngày 19/9/1994 của Chính phủ về quy định cơ cấu thành viên UBND;
Căn cứ Nghị định số 1202/QĐ-TTg ngày 23/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999 - 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nội dung công tác thuộc phạm vi Thành phố Hà Nội được chia thành 6 khối lớn, định hướng theo mối quan hệ ngành dọc:

a) Khối Nội chính - Tổng hợp.

b) Khối Tài chính - Dịch vụ - Thương mại.

c) Khối Kinh tế ngoại thành và quản lý đất.

d) Khối Xây dựng - Đô thị.

e) Khối Văn hóa - Xã hội, Giáo dục - Đào tạo.

f) Khối Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp phụ trách các khối công tác trên. Các uỷ viên UBND thành phố được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chuyên môn thuộc phạm vi Thành phố.

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND Thành phố Hà Nội như sau:

1- Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Văn Nghiên:

- Là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND Thành phố; tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND Thành phố; triệu tập, chủ trì các phiên họp của UBND Thành phố; chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của Thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: nội chính, an ninh - quốc phòng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch - đầu tư, quy hoạch xây dựng và kiến trúc độ thị, công tác tổ chức, địa giới hành chính, chương trình công tác của UBND Thành phố.

- Ký các văn bản pháp quy về  chính sách, chế độ chung và các báo cáo của UBND Thành phố trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và HĐND Thành phố..

- Giữ mỗi quan hệ thường xuyên với Thành uỷ, HĐND Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Chánh án toà án nhân dân Thành phố, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và Liên đoàn lao động Thành phố.

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình an ninh, quốc phòng, cải cách hành chính, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng...

- Xử lý các vấn đề liên quan đến các ngành: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố.

Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Thanh tra Thành phố. Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê.

2- Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Phan Văn Vượng:

- Thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố điều hành việc phối hợp công tác giữa các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và chỉ đạo công tác của Văn phòng UBND Thành phố đảm bảo các hoạt động của Uỷ ban. Chuẩn bị các báo cáo định kỳ của Uỷ ban để trình Thành uỷ, HĐND và báo cáo Chính phủ, các chương trình công tác hàng quý, hàng tháng của Uỷ ban. Thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch  khi Chủ tịch vắng mặt hoặc khi được Chủ tịch uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động: thu, chi ngân sách, tài chính vật giá, quản lý vốn, ngân hàng, kho bạc, thương mại, du lịch, quản lý thị trường, kinh doanh và dự trữ lương thực, thi đua khen thưởng.

- Chủ nhiệm Chương trình hành động và sử dụng vốn đầu tư, phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô.

- Làm Trưởng Ban tổ chức Hội chợ triển lãm, Trưởng Ban chỉ đạo 197 của Thành phố (thực hiện Chỉ thị 135/TTg, Nghị quyết 36, 87, 39, 40/CP), Trưởng Ban xây dựng Quỹ tín dụng  nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Tài chính - Vật giá, các Ngân hàng, Kho bạc Thành phố, Sở Thương mại, Sở Du lịch, Cục thuế, Cục Hải quan, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, các Tổng Công ty Xuất nhập khẩu, Công ty Thương mại, đầu tư, (bao gồm cả các cơ sở thuộc quyền quản lý Nhà nước của các ngành này).

3- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Hoàng Ân:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: quản lý xây dựng và phát triển đô thị; phát triển nhà ở và chỉ đạo thực hiện các chính sách về xây dựng nhà ở (tại đô thị); quản lý, phát triển giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường đô thị; xây dựng và phát triển các công viên công cộng và khu vui chơi, giải trí.

- Chủ nhiệm Chương trình 20/Ctr - TU về Quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.

- Làm Chủ tịch Hội đồng giải quyết tồn tại về nhà chính sách (Hội đồng 297); Trưởng Ban chỉ đạo Thành phố về chính sách xây dựng nhà ở và điều hành Chương trình phát triển nhà ở, Phụ trách Quỹ phát triển nhà ở Thành phố; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Tây, hồ Trúc Bạch; Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống Bưu chính viễn thông.

Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Giao thông Công chính, Sở Xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Thành phố, Bưu điện Thành phố (bao gồm cả các cơ sở thuộc quyền quản lý Nhà nước của các ngành này).

4- Phó Chủ tịch Thành phố Lê Quý Đôn:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với UBND các huyện ngoại thành. Tổ chức thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố ở các huyện ngoại thành.

- Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, phụ trách công tác quản lý đê điều, phòng chống bão, lụt.

- Chỉ đạo công tác địa chính, quản lý nhà và đất trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách đền bù, di dân, giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Làm Trưởng Ban phòng chống lụt, bão Thành phố; Trưởng Ban kiểm tra về quản lý, sử dụng đất; Chủ tịch Hội đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà; Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới; tham gia Ban chỉ đạo quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng; Chủ tịch Hội đồng tư vấn giao quyền sử dụng đất và cho thuê đất.

Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Kiểm lâm Thành phố (bao gồm cả các cơ sở thuộc quyền quản lý Nhà nước của các ngành này).

5- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Triệu:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: Văn hoá - thông tin, khoa học công nghệ và môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, lao động việc làm, thực hiện các chính sách xã hội, dân số và kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo hiểm y tế, công tác tôn giáo, thông tin đại chúng, các đoàn thể quần chúng, phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Làm Chủ tịch Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố, Trưởng Ban Chăm sóc sức khoẻ ban đầu, Trưởng Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban phòng chống AIDS Hà Nội, Trưởng Ban phòng chống ma tuý, Trưởng Ban thanh toán bệnh dại, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin Thành phố.

Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục - Thể thao, Phân xã Thông tấn Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Nhà xuất bản Hà Nội, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Nghệ thuật, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội.

6- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Quang:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước, chỉ đạo và phối hợp tổ chức mọi thành phần kinh tế trên địa bàn về các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, xây dựng và phát triển làng nghề, các dịch vụ phục vụ sản xuất. Hình thành những tập hợp sản phẩm đặc trưng cho nên sản xuất Thủ đô.

- Xây dựng các chính sách đầu tư địa phương đặc biệt là công nghiệp, khuyến khích sản xuất, khuyến khích phát triển thị trường, khuyến khích đầu tư công nghệ và sản phẩm mới.

- Chỉ đạo Chương trình sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố và đổi mới các hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước.

- Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh và cổ phần hoá các DNNN của Thành phố; Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Trưởng Ban chỉ đạo xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Thành phố.

- Trưởng Ban chỉ đạo ISO 9000.

Trực tiếp phụ trách các cơ quan; Sở Công nghiệp, Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện tử Hà Nội, Liên hiệp xe đạp, xe máy Hà Nội, Liên minh các Hợp tác xã.

7- Uỷ viên UBND Thành phố Hoàng Kim Trung:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về tổ chức, điều hành bộ máy Văn phòng UBND Thành phố để phục vụ các hoạt động chỉ đạo của HĐND, UBND Thành phố.

- Tổ chức, phối hợp công tác văn phòng UBND Thành phố với các cơ quan chuyên môn của Thành phố, các cơ quan của Thành uỷ và các Hội, Đoàn thể, các Tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân.

- Đảm bảo giữ mối quan hệ của UBND Thành phố với các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn Thành phố.

- Giúp Chủ tịch UBND Thành phố trong việc phối hợp với Công an Thành phố, Ban tổ chức Chính quyền, Sở Tư pháp để giải quyết một số công tác: tiếp nhận cán bộ từ địa phương khác về thành phố Hà Nội, giải quyết con nuôi, kết hôn có liên quan đến người nước ngoài, tập trung cải tạo và lao động bắt buộc. Được Chủ tịch UBND Thành phố uỷ quyền ký các Quyết định và các văn bản hành chính về các công việc này.

- Tổ chức tiếp dân và đôn đốc các cơ quan thực hiện, giải quyết khiếu nại của công dân.

8- Uỷ viên UBND Thành phố Phạm Chuyên;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về công tác trật tự trị an, an toàn xã hội, an ninh chính trị, quản lý và giáo dục tội phạm; chỉ đạo các lực lượng công an Thành phố tại các địa bàn bàn Quận, Huyện, Phường, Xã làm nòng cốt giúp chính quyền các cấp quản lý đô thị và trật tự xã hội.

- Thường trực Ban Chỉ đạo 197 của Thành phố, bảo đảm thi hành các Nghị định: 36, 38, 39, 40/CP Chỉ thị 135/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn an toàn xã hội.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ Thành phố trong mọi tình huống.

9 - Uỷ viên UBND Thành phố Nguyễn Văn Nghinh:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện việc giáo dục quốc phòng ở địa phương, xây dựng Thành phố, quận, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

- Chỉ đạo lực lượng vũ trang Thành phố phối hợp với Công an Thành phố giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng lực lượng vũ trang, đăng ký, quản lý nguồn động viên và lực lượng dự bị, thực hiện công tác tuyển quân và động viên.

- Trường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố.

10- Uỷ viên UBND Thành phố Nguyễn Thanh Bình:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: kế hoạch hoá, đầu tư ở các ngành, các cấp của Thành phố; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội hàng quý, 6 tháng và cả năm để UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố và Chính phủ.

- Xây dựng các quy định, cơ chế quản lý các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép hoặc đăng ký kinh doanh trên địa bàn, tạo điều kiện cho mọi nguồn vốn được đưa vào đầu tư.

- Là Thường trực Ban chỉ đạo sắp xếp lại sản xuất kinh doanh và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp của Thành phố.

11- Uỷ viên UBND Thành phố Lê Quang Nhuệ:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về việc nghiên cứu các biện pháp, chế độ, chính sách để xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý Nhà nước chính quyền các cấp nhằm nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp, các ngành kinh tế kỹ thuật, chuyên môn của thành phố.

- Phụ trách việc đề xuất các cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố gồm: chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của Thành phố.

- Là Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách nền hành chính quốc gia của Thành phố. Triển khai cơ chế dân chủ cơ sở và chương trình quản lý tại phường.

12- Uỷ viên UBND Thành phố Nguyễn Văn Kết:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về công tác thanh tra Nhà nước trên địa bàn Thành phố, việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Chỉ đạo xây dựng Thanh tra nhân dân và tổ chức thực hiện toàn diện Luật khiếu nại - tố cáo.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp thuộc Thành phố.

- Là Thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố.

13- Uỷ viên UBND Thành phố Trần Đình Thụ:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND Thành phố về quản lý, điều hành chi tiêu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố theo đúng Luật Ngân sách; thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách chế độ nhằm đổi mới công tác quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả và công tác thẩm định giá của Thành phố.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm của Thành phố. Đảm bảo việc thu chi cho toàn bộ sự nghiệp phát triển của Thành phố.

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất để thành lập các Quỹ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

- Là Uỷ viên Ban Chỉ đạo Chương trình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô.

Điều 2: Quan hệ trách nhiệm giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

- Các Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành các mặt công tác thuộc phạm vi các ngành, các cấp đã được phân công.

- Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, trong khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của các Phó Chủ tịch khác thì chủ động phối hợp với nhau giải quyết để tạo ra sự thống nhất của Uỷ ban. Trong trường hợp giữa các Phó Chủ tịch còn có những vấn đề chưa nhất trí thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố ký các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực được phân công.

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng, quý, năm báo cáo Chủ tịch để xây dựng chương trình công tác chung của UBND Thành phố, để báo cáo Thường vụ Thành uỷ, HĐND Thành phố và Chính phủ.

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND Thành phố, chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo hoặc nếu uỷ quyền thì phải chỉ đạo và kiểm tra nội dung đề án do các đơn vị được phân công chuẩn bị trước khi đưa ra báo cáo tại các phiên họp của UBND Thành phố. Các Phó Chủ tịch có thể trực tiếp báo cáo hoặc uỷ quyền cho cơ quan chuyên môn báo cáo.

- Các Phó Chủ tịch dựa trên cơ sở luật pháp và văn bản pháp quy của Chính phủ xây dựng chi tiết các quy định điều hành cho Uỷ ban phù hợp với từng nội dung cụ thể.

- Trong trường hợp được phân công, các Phó Chủ tịch còn điều hành những phần việc khác do Chủ tịch giao.

Điều 3:: Nhiệm vụ của các Uỷ viên UBND Thành phố :

Các Uỷ viên UBND Thành phố được phân công phụ trách các Ngành, chịu trách nhiệm điều hành mọi công tác thuộc lĩnh vực đã được phân công. Trực tiếp điều hành và phối hợp với các ngành liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chuẩn bị nội dung các vấn đề cần đưa ra tại các phiên họp của UBND Thành phố ; Tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND Thành phố.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản của UBND Thành phố trước đây về phân công nhiệm vụ các thành viên UBND Thành phố. Trong từng thời kỳ có sự phân công lại, Quyết định cũng được bổ sung cho phù hợp.

Điều 5: Các thành viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 1999 - 2004, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2000
Ngày hiệu lực28/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2003
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 07/2000/QĐ-UB phân công công tác của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2000/QĐ-UB phân công công tác của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004)
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2000/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Văn Nghiên
       Ngày ban hành28/01/2000
       Ngày hiệu lực28/01/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2003
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 07/2000/QĐ-UB phân công công tác của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004)

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2000/QĐ-UB phân công công tác của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004)