Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ xác định các đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học công nghệ xác định đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 đã được thay thế bởi Quyết định 34/2002/QĐ-BKHCNMT phương thức làm việc Hội đồng Khoa học và Công nghệ xác định các đề tài cấp Nhà nước 2001-2005 và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học công nghệ xác định đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 07/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định 22 CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Điều 19 của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định 419/TTg ngày 21 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
Xét đề nghị của các Ông/ Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành "Quy định tạm thời về Phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ xác định các đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005",

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/ Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Quan hệ quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005
(Kèm theo Quyết định số 07/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng Bộ KHCNMT)

I. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Kỳ họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số uỷ viên có mặt (ý kiến bằng văn bản của uỷ viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo).

2. Tuỳ theo yêu cầu về mức độ chi tiết của nội dung thông báo tuyển chọn (hoặc giao trực tiếp) đối với từng đề tài, việc xác định đề tài của Nhà nước sẽ được thực hiện bằng một bước - bước 1 - hoặc cả hai bước sau đây:

Bước 1: Xác định Danh mục đề tài của Nhà nước

Bước 2: Xác định đề cương tóm tắt của từng đề tài

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có thể sử dụng Hội đồng đã tư vấn để xác định Danh mục các đề tài (bước 1) thực hiện việc xác định đề cương tóm tắt (nhiệm vụ của bước 2) hoặc có thể thành lập mới Hội đồng tư vấn cho bước 2.

3. Hội đồng tư vấn của bước 1 (xác định Danh mục các đề tài) sử dụng nguyên tắc cho điểm xếp loại đề tài vào các mức A, B, C và "Không đề nghị" để lựa chọn đề tài.

4. Hội đồng tư vấn của bước 2 sử dụng nguyên tắc biểu quyết đa số để kết luận về đề cương tóm tắt cho từng đề tài.

II. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

II.1/ Hội đồng tư vấn bước 1 (xác định Danh mục các đề tài của Nhà nước thuộc Chương trình KH&CN hoặc đề tài độc lập) làm việc

Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng.

1. Trước khi Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

a) Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005; giới thiệu tóm tắt Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài dự kiến đưa vào Chương trình KHCN (đối với Hội đồng xác định đề tài thuộc Chương trình), hoặc đề tài độc lập theo chuyên ngành tương ứng (đối với Hội đồng xác định đề tài độc lập); giới thiệu những tài liệu chuyên môn và nghiệp vụ liên quan cần thiết khác.

2. Hội đồng thảo luận

a) Hội đồng xem xét, phân tích và phản biện Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài dự kiến đưa vào Chương trình KH&CN hoặc Danh mục tổng hợp sơ bộ các đề tài độc lập do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cung cấp về những nội dung:

- Tính cấp thiết (quan trọng, cấp bách,...);

- Ý nghĩa khoa học và công nghệ: tính mới, tính tiên tiến về công nghệ;

- Ý nghĩa kinh tế - xã hội: khả năng áp dụng của đề tài trong thực tiễn (có khả năng áp dụng ? có thể áp dụng ở quy mô công nghiệp ? chỉ ra được địa chỉ áp dụng cụ thể ? có khả năng tác động to lớn đến phát triển KH&CN và/hoặc kinh tế - xã hội ?...);

- Tính khả thi (có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật); sự phù hợp với mục tiêu của Chương trình (đối với các đề tài thuộc Chương trình).

b) Sửa đổi hoặc bổ sung, làm rõ và chính xác hoá đối tượng nghiên cứu, mục tiêu, nội dung và sản phẩm đã nêu tương ứng với từng đề tài trong Danh mục.

c) Hội đồng trao đổi kỹ về việc cho điểm từng đề tài để sắp xếp vào các mức A, B, C và về những đề tài sẽ xếp vào mức "Không đề nghị" để việc bỏ phiếu được thuận lợi.

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng (trong đó bầu một trưởng ban).

Hội đồng tư vấn xác định các đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ của Nhà nước bỏ phiếu đánh giá đề nghị đề tài thuộc Chương trình theo mẫu Phiếu-ĐTCT-A.

Hội đồng tư vấn xác định các đề tài độc lập của Nhà nước bỏ phiếu đánh giá đề nghị đề tài độc lập theo mẫu Phiếu-ĐTĐL-A.

Những phiếu hợp lệ là những phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã ghi trên phiếu tương ứng cho từng chỉ tiêu đánh giá.

Mỗi thành viên Hội đồng đánh giá đề nghị đề tài bằng cách cho điểm theo thang điểm đã ghi trong phiếu.

Căn cứ kết quả chấm điểm, từng thành viên Hội đồng kết luận về việc đánh giá đề nghị từng đề tài bằng cách xếp loại đề tài vào một trong các mức: A, B, C, và "Không đề nghị", cụ thể như sau:

- Loại A:từ 90 - 100 điểm

- Loại B:từ 70 - 89 điểm

- Loại C: từ 50 - 69 điểm

- Không đề nghị: dưới 50 điểm

4. Tổng hợp số phiếu đề nghị

Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu của Hội đồng theo biểu KP-ĐTCT-A và KP-ĐTĐL-A tương ứng với mỗi Hội đồng.

5. Hội đồng thông qua Biên bản về kết quả làm việc của Hội đồng, kiến nghị Danh mục các đề tài dự kiến thuộc Chương trình KHCN hoặc Danh mục dự kiến các đề tài độc lập theo chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tương ứng được xếp theo thứ tự A, B, C từ trên xuống và gửi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Biên bản làm việc của Hội đồng xây dựng theo mẫu quy định: mẫu BBHĐ-CT-1A đối với Hội đồng xác định đề tài chương trình và mẫu BBHĐ-ĐL-1A đối với Hội đồng xác định đề tài độc lập.

II.2 / Hội đồng tư vấn bước 2 (xác định đề cương tóm tắt đề tài) làm việc

Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng.

1. Trước khi Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp (cần thực hiện mục này khi Hội đồng tư vấn bước 2 được thành lập mới)

a) Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005; giới thiệu Danh mục các đề tài thuộc Chương trình KHCN hoặc Danh mục các đề tài độc lập theo chuyên ngành sâu thuộc lĩnh vực khoa học tương ứng đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt và nêu nhiệm vụ của Hội đồng: xác định đề cương tóm tắt của các đề tài - đơn đặt hàng về đề tài của Nhà nước để thông báo tuyển chọn hoặc giao trực tiếp.

2. Hội đồng thảo luận, phân công thành viên chuẩn bị đề cương tóm tắt về những yếu tố cơ bản cho từng đề tài

Hội đồng thảo luận để thống nhất những yêu cầu đối với việc xác định đề cương tóm tắt cho từng đề tài.

Đề cương tóm tắt của từng đề tài có các yếu tố cơ bản sau:

- Tên đề tài dự kiến

- Mục tiêu cần đạt;

- Kết quả dự kiến;

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu cần đạt;

Trong một số trường hợp cụ thể, Hội đồng có thể đề xuất các yếu tố khác như:

- Nội dung nghiên cứu;

- Thời hạn thực hiện;

- Địa chỉ áp dụng;

- Kinh phí dự kiến.

Hội đồng phân công hai hoặc ba thành viên am hiểu chuẩn bị đề cương tóm tắt cho từng đề tài trong Danh mục đề tài của Nhà nước đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Hội đồng, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ mời thêm chuyên gia không phải thành viên Hội đồng am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài chuẩn bị đề cương tóm tắt.

3. Hội đồng thống nhất đề cương tóm tắt của từng đề tài

Sau khi nhận được các bản đề cương tóm tắt cho từng đề tài do các thành viên Hội đồng hoặc các chuyên gia chuẩn bị, Hội đồng họp trao đổi, thảo luận, bổ sung hoặc sửa đổi những chi tiết liên quan đến từng yếu tố cơ bản của từng đề cương tóm tắt đã được chuẩn bị.

Hội đồng thông qua từng đề cương tóm tắt với đa số tán thành.

Hội đồng gửi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Biên bản làm việc của Hội đồng với đề cương tóm tắt các yếu tố cơ bản của từng đề tài kèm theo Danh mục các đề tài thuộc Chương trình KH&CN hoặc Danh mục các đề tài độc lập theo chuyên ngành sâu thuộc lĩnh vực khoa học tương ứng (theo biểu BBHĐ-CT-2A và BBHĐ-ĐL-2A tương ứng cho mỗi Hội đồng) đã được Hội đồng nhất trí tán thành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2001
Ngày hiệu lực26/04/2001
Ngày công báo30/06/2001
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2002
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học công nghệ xác định đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học công nghệ xác định đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành11/04/2001
        Ngày hiệu lực26/04/2001
        Ngày công báo30/06/2001
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2002
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học công nghệ xác định đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học công nghệ xác định đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005