Quyết định 07/2006/QĐ-UBND

Quyết định 07/2006/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai

Quyết định 07/2006/QĐ-UBND cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử đã được thay thế bởi Quyết định 12/2007/QĐ-UBND Quy chế tạm thời quản lý Cổng Giao tiếp điện tử và được áp dụng kể từ ngày 07/04/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2006/QĐ-UBND cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN CHO "CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ LÀO CAI"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Đề án Phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tại Tờ trình số 22/TTTTCKTT ngày 12/12/2005 về việc phê duyệt, ban hành Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN CHO "CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ LÀO CAI"
(Kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh)

Căn cứ chương trình, nội dung phát triển Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai (Cổng GTĐT), với địa chỉ là: www.laocai.gov.vn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin cho Cổng GTĐT như sau:

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. cổng GTĐT Lào Cai là kênh thông tin chính thức trên mạng, Internet của UBND tỉnh Lào Cai, là nơi giao tiếp giữa cơ quan công quyền các cấp của tỉnh Lào Cai với nhân dân. Cổng GTĐT Lào Cai là cơ sở để từng bước xây dựng chính quyền điện tử tại Lào Cai.

Nội dung cơ bản của cổng GTĐT Lào Cai gồm:

1.1. Truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lào Cai tới nhân đàn.

1.2. Hướng dẫn các thủ tục hành chính

1.3. Đăng tải tin tức thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

1.4. Tập hợp các chuyên trang (Website) của từng sở, ngành, huyện, thành phố.

1.5. Nơi giao tiếp trực tuyến giữa chính quyền với nhân dân

2. Yêu cầu:

2.1. Các sở, ban, ngành, thành phố có trách nhiệm thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin cho cổng GTĐT.

2.2. Thông tin phải đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời.

2.3. Thủ trưởng các đơn vị cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng thông tin trước UBND tỉnh và pháp luật.

Điều 2. Chế độ cung cấp thông tin.

1. Nội dung chuyên trang của các cơ quan

1.1. Đối với các sở, ban, ngành:

a) Giới thiệu chung:

- Cơ cấu tổ chức, sơ đồ bộ máy

- Chức năng, nhiệm vụ

- Quy hoạch phát triển

- Dự án kêu gọi đầu tư

b) Văn bản pháp quy

c) Thủ tục hành chính

d) Tin tức, thông báo

e) Giao tiếp trực tuyến

1.2. Đối với các huyện, thành phố:

- Điều kiện tự nhiên - xã hội

- Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng, ban

- Định hướng phát triển KT-XH

- Thủ tục hành chính

- Giao tiếp trực tuyên

1.3. Thực hiện thí điểm một số dịch vụ công: Để từng bước xây dựng Chính quyền điện tử các đơn vị lựa chọn các dịch vụ công do dơn vị mình quản lý, đăng ký với Hội đồng biên tập cổng GTĐT để thực hiện qua cổng GTĐT. Trong năm 2006 một số đơn vị sau sẽ thực hiện thử nghiệm dịch vụ công trên mạng: Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp và UBND thành phố Lào Cai. Khuyến khích các đơn vị khác nhanh chóng triển khai dịch vụ công trên mạng (Các bản đăng ký gửi về Trung tâm CNTT, Trung tâm sẽ tập hợp, báo cáo với UBND tỉnh. Ban chỉ đạo phát triển CNTT, Hội đồng biên tập.)

2. Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung và các thông tin chung trên Cổng GTĐT Lào Cai

Ban biên tập cổng GTĐT Lào Cai có trách nhiệm thu thập tư liệu để xây dựng hệ thống CSDL dùng chung của tỉnh và cập nhật các thông tin chung của tỉnh lên Cổng GTĐT.

3. Chế độ cung cấp, cập nhật thông tin lên cổng GTĐT

- Các cơ quan có trách nhiệm cập nhật thông tin lên cổng GTĐT Lào Cai vào các ngày thứ 2.4. 6 hàng tuần.

- Đài phát thanh – Truyền hình, Báo Lào Cai cung cấp thường xuyên hàng ngày các thông tin chủ yếu về hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các sở, huyện:

Thành lập Tổ biên tập làm nhiệm vụ cung cấp, cập nhật thông tin lên Công GTĐT Lào Cai và cập nhật thông tin lên chuyên trang (Website) của đơn vị (Tổ biên tập do 1 đồng chí lãnh đạo đơn vị làm Tổ trưởng).

Tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên của Ban biên tập cổng GTĐT tham dự các sự kiện quan trọng tiêu biểu của đơn vị.

Các Sở, Ban, Ngành, Huyện/Thành phố thực hiện cập nhật thông tin lên chuyên trang của mình trên cổng GTĐT theo các account; password đã được Trung tâm CNTT cấp.

Các tin, bài, tư liệu và ảnh khi cung cấp cho Ban biên tập, được duyệt và đăng tải trên Cổng GTĐT Lào Cai thì tác giả được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định của tỉnh.

2. Đối với Ban biên tập cổng GTĐT tỉnh:

Ban biên tập có trách nhiệm tiếp nhận các kênh thông tin trong và ngoài tỉnh tổng hợp, biên tập thành tin, bài, ảnh chuyển lên Cổng GTĐT theo đúng quy định cùa Luật Báo chí, Luật Xuất bản và quy định của UBND tỉnh, HĐBT, Trung tâm CNTT.

Cử cán bộ, phóng viên trực tiếp tiếp cận các nguồn thông tin như các văn bàn, tài liệu cần khai thác; dự các hội nghị để nắm bắt thông tin về các sự kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ: Phỏng vấn, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, gặp gỡ nhân chứng,... đảm bảo đưa thông tin chính xác, kịp thời.

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, HĐBT và pháp luật về chất lượng những thông tin đã đăng tải.

3. Hội đồng biên tập cổng GTĐT:

- Định hướng nội dung thông tin của cổng giao tiếp điện tử Lào Cai nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài. Báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh về các hoạt động của Cổng GTĐT Lào Cai.

- Thẩm định chất lượng và sử lý toàn bộ thông tin được chuyển tải trên Cổng.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Huyện/ Thành phố trong tỉnh để tổng hợp thông tin, chỉ đạo biên tập đưa thông tin lên Cổng GTĐT Lào Cai đảm bảo kịp thời, chính xác, chất lượng nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của cổng GTĐT Lào Cai

4. Trách nhiệm của các đơn vị:

Việc thường xuyên cung cấp thông tin cho cổng GTĐT là nhiệm vụ bắt buộc. Đây là 1 chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành Kế hoạch và chấm điểm thi đua tháng, quý, năm của các đơn vị. Hàng tháng giao cho Trung tâm CNTT tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện chế độ cung cấp thông tin của các đơn vị về Văn phòng UBND tỉnh và Thường trực Hội đồng thi đua tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2006
Ngày hiệu lực24/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/04/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2006/QĐ-UBND cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2006/QĐ-UBND cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Ngọc Kim
        Ngày ban hành09/02/2006
        Ngày hiệu lực24/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/04/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2006/QĐ-UBND cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2006/QĐ-UBND cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử