Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 đã được thay thế bởi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2007/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 7419/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Ban Quản lý Công trình quận 8 thành Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 8: Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8; Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8 theo cơ chế “một cửa, một dấu”; Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy định chế độ hội họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận 8;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 (tại Công văn số 765/QLDA-HC ngày 18 tháng 10 năm 2006), Trưởng Phòng Nội vụ quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 và Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 (gọi tắt là Ban Quản lý dự án quận 8) là một đơn vị sự nghiệp kinh tế được thành lập theo Quyết định số 7429/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Ban Quản lý công trình quận 8 thành Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước, kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án chịu sự lãnh đạo chung của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 8. Thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các dự án trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng, các khu tái định cư không nhằm mục đích kinh doanh bằng nguồn vốn ngân sách và các dự án được Ủy ban nhân dân quận 8 ủy quyền nhằm phát triển cơ sở hạ tầng của quận.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án

1. Bám sát nhu cầu thực tế, phối hợp với các phòng ban thuộc quận xây dựng các dự án phù hợp với quy hoạch, chủ trương của quận và thành phố. Tuyển chọn tư vấn thực hiện các công việc điều tra khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án, thiết kế dự toán. Theo dõi, kiểm tra, thẩm định, phê duyệt, trình duyệt các hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền và quản lý các hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

2. Tổ chức lựa chọn tư vấn và nhà thầu theo đúng quy định. Đàm phán ký kết hợp đồng theo thẩm quyền của chủ đầu tư. Nếu dự án có liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải thực hiện thủ tục thu hồi và giao đất, điều tra đo vẽ chính xác hiện trạng, nắm vững các quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng và thực hiện phương án mang tính khả thi và đúng quy định hiện hành. Đồng thời tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

3. Tổ chức thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ định thầu các công trình theo quyền hạn được ủy quyền. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình cùng với đơn vị tư vấn giám sát. Tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán theo hợp đồng đã ký kết. Quản lý tiến độ chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình, điều chỉnh dự án, dự toán nếu có phát sinh theo đúng quy định.

4. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng quy định, lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn. Thực hiện tốt chế độ lưu trữ hồ sơ.

5. Tham mưu xây dựng và thực hiện các dự án tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất trong các dự án.

Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án

1. Lựa chọn tư vấn, nhà thầu để thực hiện công việc trong lĩnh vực xây dựng căn cứ vào các quy định và điều kiện năng lực. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời khi tư vấn, nhà thầu thực hiện không đảm bảo tiến độ, chất lượng, số lượng yêu cầu trong hợp đồng và quy trình quy phạm.

2. Đảm bảo đúng quy định của các hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán, hồ sơ nghiệm thu về khối lượng chất lượng, thanh quyết toán các công trình, các quyết định công bố giá trị bồi thường, chi trả tiền đền bù, giải quyết khiếu nại.

3. Được quyền quyết định những công việc thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư theo quy định hiện hành. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Ủy ban nhân dân quận 8 phân công bằng văn bản.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Nguyên tắc chung

Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án quận 8 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8

Ban Quản lý dự án do Giám đốc phụ trách chung và có các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Ban Quản lý dự án làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

Giám đốc: là người chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Ban trước cấp trên, có thẩm quyền quyết định mọi công việc và điều hành hoạt động của Ban.

Các Phó Giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Ban theo lĩnh vực chuyên môn, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công và ủy quyền.

Điều 7. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cá nhân

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Giám đốc chỉ đạo, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các Tổ chuyên môn, xác định nhiệm vụ tương ứng với các chức danh, bố trí cán bộ, viên chức cho các Tổ phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo hoạt động quản lý dự án đạt hiệu quả cao. Các cán bộ, viên chức phải chịu trách nhiệm với chức danh được phân công.

1. Tổ Hành chính

Là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức trực thuộc Ban Quản lý dự án quận 8, được phân công giữ và quản lý con dấu của Ban, tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc, cụ thể là Giám đốc việc tiếp nhận văn thư, lưu trữ, truyền đạt theo dõi quá trình thực hiện các quyết định của Giám đốc.

2. Tổ Kế toán

Là một bộ phận trong cơ cấu trực thuộc Ban Quản lý dự án, giúp việc cho Giám đốc thực hiện tiếp nhận vốn của các đơn vị tài chính để thanh toán cho các tổ chức tư vấn, xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị, lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm. Thực hiện kế toán thống kê phù hợp với chức năng hoạt động của Ban, ghi chép, tính toán, chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ các tài sản và hoạt động kinh tế của đơn vị, thanh quyết toán các công trình, kiểm kê quản lý tài sản, bảo quản lưu trữ hồ sơ kế toán, xây dựng định mức lao động tiền lương, hoạch toán xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

3. Tổ Kế hoạch đầu tư

Là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án, giúp cho Ban Giám đốc thực hiện việc xây dựng kế hoạch đầu tư cho từng giai đoạn kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn đầu tư, kế hoạch tài chính của dự án, lập báo cáo kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh và giám định các dự án đầu tư có phát sinh. Là một bộ phận tham mưu đề suất tổng hợp nhận xét báo cáo định kỳ các kế hoạch đầu tư xây dựng các khu vực quy hoạch trên địa bàn quận 8.

4. Tổ Kỹ thuật

Là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án, giúp cho Ban Giám đốc tổ chức tuyển chọn tư vấn thực hiện điều tra khảo sát lập dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình, đấu thầu các công trình, giám sát trong quá trình thi công theo đúng quy định hiện hành. Là bộ phận tổ chức giám sát kỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường tất cả các công trình, chịu trách nhiệm về mặt khối lượng chất lượng công trình nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao theo quy phạm Nhà nước. Tổ chức thẩm định, đề xuất cho Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật phê duyệt thiết kế dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo chất lượng công trình theo định kỳ.

5. Tổ Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án, giúp cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện việc lập và thực hiện kế hoạch giải tỏa đền bù tái định cư, giải quyết tranh chấp khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng của dân ở các dự án do Ban làm chủ đầu tư. Tổ chức và thực hiện xây dựng các khu tái định cư theo đúng quy hoạch. Là bộ phận tham mưu xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định chủ trương chính sách. Kết hợp với Ủy ban nhân dân phường triển khai vận động nhân dân chấp hành chính sách quy định của Nhà nước.

6. Sự quan hệ các bộ phận trong Ban Quản lý dự án

Tất cả các Tổ đều là bộ phận cấu thành Ban Quản lý dự án, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và sự điều hành cao nhất là Giám đốc. Các Tổ trong Ban Quản lý dự án phải liên hệ với nhau nhằm phối hợp hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong từng chức năng của bộ phận. Nếu chưa thống nhất trong từng vụ việc phải kiến nghị xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của Giám đốc. Cán bộ, công chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Bộ luật Lao động và Pháp lệnh Cán bộ, công chức quy định, thi hành công vụ theo sự phân công của đơn vị và đúng quy định của pháp luật.

Chương 4:

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Mối quan hệ đối với cơ quan, sở - ngành thành phố

1. Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 có mối quan hệ với các sở - ban - ngành của thành phố như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Công chính, Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công nghiệp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kho bạc Nhà nước thành phố…, trên cơ sở phối hợp và hướng dẫn cho Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng quận 8 để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận 8, đồng thời thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các sở - ban - ngành thành phố.

2. Ban Quản lý dự án quận 8 phải thường xuyên liên hệ với các sở - ban - ngành thành phố để lập kế hoạch đầu tư, chuẩn bị dự án đầu tư, thiết kế dự toán và các thủ tục về cấp đất, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường, điện, nước…, hoàn chỉnh các bước thủ tục cho các công trình nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 9. Mối quan hệ với Ủy ban nhân dân quận 8

1. Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền riêng cấp quận, chịu sự lãnh đạo và kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận 8 và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện kế hoạch và hoạt động của Ban cho Ủy ban nhân dân quận 8 theo quy định.

2. Thực hiện trách nhiệm phạm vi giải quyết công việc chuyên môn, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8, theo cơ chế nguyên tắc “một cửa, một dấu” theo Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 ngày 18 tháng 9 năm 2006.

Điều 10. Mối quan hệ đối với các phòng ban và Ủy ban nhân dân phường trong quận

Ban Quản lý dự án quận 8 có mối quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao, các phòng ban khác và Ủy ban nhân dân 16 phường thhuộc quận trên cơ sở phối hợp thực hiện nhiệm vụ về công tác quy hoạch mạng lưới giao thông, mạng lưới giáo dục, mạng lưới văn hóa thể dục thể thao, về lĩnh vực tài chính ngân sách quận, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 8.

Điều 11. Chế độ làm việc

1. Theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 ngày 18 tháng 9 năm 2006 quy định về quy chế hội họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận 8.

2. Chiều thứ hai hàng tuần Giám đốc tổ chức tiếp dân để trực tiếp giải quyết những vướng mắc của nhân dân trong lĩnh vực do đơn vị phụ trách thực hiện.

3. Hàng tuần sau khi có lịch công tác của Ủy ban nhân dân quận 8, Giám đốc phân bổ công việc trong tuần cho các Phó Giám đốc. Khi được phân công nội dung làm việc thì chủ động chuẩn bị chu đáo, kịp thời, chính xác.

4. Giám đốc phụ trách điều hành mọi hoạt động của Ban và phụ trách trực tiếp lĩnh vực tài chính, tổ chức và ký kết các hợp đồng. Phó Giám đốc phụ trách những lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công trực tiếp giải quyết những công việc phát sinh ở lĩnh vực mình phụ trách, nếu có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Giám đốc khác thì chủ động bàn bạc, thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Giám đốc các vấn đề chưa nhất trí giữa các Phó Giám đốc hoặc những vấn đề mới phát sinh chưa có chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện.

5. Trong trường hợp Giám đốc trực tiếp yêu cầu cán bộ hoặc Tổ giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Giám đốc, yêu cầu đó phải được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo lại cho Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách biết.

6. Ban Quản lý dự án phải có nội quy đơn vị để toàn thể cán bộ, viên chức thống nhất thực hiện một cách đồng bộ.

Điều 12. Khen thưởng kỷ luật

Lãnh đạo Ban thường xuyên tổ chức các đợt thi đua công tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của từng cán bộ, viên chức thông qua các phong trào thi đua khen thưởng, nhằm động viên khích lệ các cán bộ, viên chức làm tốt nhiệm vụ. Đồng thời xử lý giáo dục kịp thời các vi phạm của cán bộ, viên chức. Chế độ khen thưởng, kỷ luật căn cứ vào quy định của Nhà nước.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Giám đốc Ban Quản lý dự án

Giám đốc Ban Quản lý dự án căn cứ vào quy định của Quy chế này để điều hành, cụ thể hóa nhiệm vụ quyền hạn của từng bộ phận và từng cá nhân để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì cần bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này thì trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ quận 8 để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt.

Điều 14. Các cơ quan đơn vị trong quận

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm phối hợp, giám sát, góp ý cho Ban Quản lý dự án thực hiện đầy đủ nội dung Quy chế này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2007
Ngày hiệu lực08/02/2007
Ngày công báo01/03/2007
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2007/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành01/02/2007
        Ngày hiệu lực08/02/2007
        Ngày công báo01/03/2007
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2007/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2007/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8