Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đơn vị hành chính sự nghiệp huyện năm 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đơn vị hành chính sự nghiệp huyện năm 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 07/2009/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP HUYỆN NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX - kỳ họp lần thứ 16 về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 301/TTr-TCKH ngày 22 tháng 5 năm 2009 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2009.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trên cơ sở dự toán điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 


PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – SỰ NGHIỆP HUYỆN NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2009 của UBND huyện Cần Giờ)

ĐVT: 1000 đồng

Chương
Loại
Khoản

DIỄN GIẢI

PHẦN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GHI CHÚ

TỔNG HỢP

KINH PHÍ TỰ CHỦ

KP KHÔNG TỰ CHỦ

Tổng cộng

Trong đó tiết kiệm 10%

Tổng cộng

Trong đó tiết kiệm 10%

 

TỔNG DỰ TOÁN CHI NSNN

-

(1.226.800)

-

1.226.800

 

 

 

1. Sự nghiệp y tế:

-

(1.226.800)

-

1.226.800

 

 

624.520.523

+ Trung tâm Y tế Dự phòng

(8.667.500)

(7.025.800)

250.000

(1.641.700)

 

 

799.520.523

+ Trung tâm Y tế Dự phòng

8.267.500

5.363.000

250.000

2.904.500

 

 

799.520.532

+ Trung tâm Y tế Dự phòng

400.000

400.000

 

 

 

Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi

624.520.521

+ Bệnh viện huyện

(6.880.000)

(6.494.000)

(280.000)

(386.000)

 

 

648.520.521

+ Bệnh viện huyện

6.650.000

6.300.000

280.000

350.000

 

 

648.520.532

+ Bệnh viện huyện

230.000

230.000

 

 

 

Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi

 

2. SN giáo dục – đào tạo – dạy nghề:

 

 

 

 

 

 

 

* Sự nghiệp đào tạo – dạy nghề

 

 

 

 

 

 

635.490.504

+ Phòng Nội vụ huyện

(794.000)

 

 

(794.000)

 

Đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức

635.490.497

+ Phòng Nội vụ huyện

294.000

 

 

294.000

 

Đào tạo, bồi dưỡng trung cấp

635.490.509

+ Phòng Nội vụ huyện

500.000

 

 

500.000

 

Đào tạo, bồi dưỡng đại học, cao đẳng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2009
Ngày hiệu lực 02/06/2009
Ngày công báo 15/06/2009
Số công báo Số 67
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2011
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đơn vị hành chính sự nghiệp huyện năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đơn vị hành chính sự nghiệp huyện năm 2009
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày ban hành 26/05/2009
Ngày hiệu lực 02/06/2009
Ngày công báo 15/06/2009
Số công báo Số 67
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2011
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đơn vị hành chính sự nghiệp huyện năm 2009

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đơn vị hành chính sự nghiệp huyện năm 2009