Quyết định 07/2012/QĐ-UBND

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 39/2016/QĐ-UBND hoạt động quảng cáo ngoài trời Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2012/QĐ-UBND hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 27 tháng 2 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 và Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo và Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT- BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003; Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 43/2003/TT-BVHTT 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; Thông tư số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 01/TTr-SVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với hoạt động quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quảng cáo và cho các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài có tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Nội dung, hình thức và phương tiện quảng cáo

1. Nội dung quảng cáo

Là thông tin quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ; nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

2. Hình thức quảng cáo

Là sự thể hiện sản phẩm quảng cáo bằng chữ viết, biểu tượng (logo), màu sắc, ánh sáng, hình ảnh và các hình thức khác.

3. Phương tiện quảng cáo

- Bảng (biển, pa nô), hộp đèn, băng rôn (ngang, dọc), cổng hơi, nhà chờ xe buýt, ca-bin điện thoại, màn hình điện tử (LED), bảng chữ điện tử, ti-vi đặt nơi công cộng, tờ rơi, áp phích;

- Phương tiện giao thông (ô tô, xe chuyên dùng, thùng hàng đặt trên xe máy) và các vật thể di động khác;

- Các chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật (liên hoan, hội thi, hội diễn, biểu diễn), thi đấu thể dục thể thao; hội nghị, hội thảo (trừ lĩnh vực chính trị), triển lãm, hội chợ;

- Các vật thể và phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc chung trong hoạt động quảng cáo

1. Phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật hiện hành đối với lĩnh vực quảng cáo, quy hoạch đô thị và nông thôn; Đề án quy hoạch quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân quảng cáo (sinh lời hoặc không sinh lời) bằng các loại phương tiện (điểm 3, Điều 2 Quy định này) phải thực hiện chế độ duy tu, bảo trì phương tiện trong suốt thời gian quảng cáo đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi sự cố do phương tiện tuyên truyền hoặc quảng cáo không an toàn của mình gây ra.

3. Quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pa-nô, băng rôn, màn hình điện tử đặt ngoài trời; trên phương tiện giao thông và các vật thể di động khác phải tuân thủ các quy định về an toàn, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

4. Trên một sản phẩm quảng cáo có tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài thì tiếng Việt Nam viết trước, tiếng nước ngoài viết sau và khổ chữ tiếng nước ngoài không được lớn hơn khổ chữ tiếng Việt Nam.

Điều 4. Những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo

1. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

2. Quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4. Quảng cáo gây thiệt hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân; xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

5. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý.

6. Quảng cáo dưới hình thức phát tờ rơi, tờ gấp, treo, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo không đúng nơi quy định.

7. Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật cấm kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.

8. Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép thực hiện tại thời điểm quảng cáo.

9. Quảng cáo gian dối.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người cho thuê phương tiện quảng cáo thực hiện theo quy định tại các Điều 23, 24,25,26 của Pháp lệnh quảng cáo.

Chương II

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Vị trí, địa điểm, khu vực cấm hoạt động quảng cáo

1. Nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm, bảo tàng, nghĩa trang; nơi dành riêng cho việc tuyên truyền cổ động chính trị; trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, trụ sở tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến; cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ, thánh thất…) ;doanh trại quân đội, trụ sở cơ quan Công an, mặt đường giao thông.

2. Quảng cáo thương mại trong trụ sở, khuôn viên trường học, bệnh viện.

3. Quảng cáo trong vòng xoay giao lộ, trên cổng chào, cổng khu phố - ấp văn hóa.

4. Phương tiện quảng cáo giăng, mắc ngang qua đường giao thông, che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông, che khuất biển báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông, trong phạm vi an toàn lưới điện.

Điều 7. Địa điểm, khu vực hạn chế quảng cáo

Khu vực hạn chế quảng cáo bao gồm:

- Đường Bạch Đằng (đoạn trước trụ sở Tỉnh ủy).

- Khoảng cách 200m trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trên nóc các công trình băng ngang đường giao thông (trạm thu phí, bảng chỉ dẫn …)

Điều 8. Quy định đối với hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng và quảng cáo không sinh lời.

Các đơn vị Sở, ban ngành đoàn thể khi xây dựng, lắp đặt pa nô, treo-gắn băng rôn tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng và quảng cáo không sinh lời phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định tại quyết định này.

- Băng rôn (ngang, dọc), pa nô có nội dung tuyên truyền cổ động chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các chương trình hội thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao quần chúng khi có nhu cầu thực hiện thì cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh phải có văn bản đề nghị kèm theo 2 mẫu ma - két in màu và nội dung gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện lập thủ tục như trên và liên hệ với Phòng Văn hóa và Thông tin cùng cấp) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật.

Màu sắc: Đối với pa nô, băng rôn tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng và quảng cáo không sinh lời được sử dụng những màu khác nhau để thể hiện trên pa nô, băng rôn nhưng phải đảm bảo sự tương quan, hài hòa, đảm bảo mỹ quan.

Về quy cách, kích thước, chiều cao, vị trí và khoảng cách các loại băng rôn, pa nô cụ thể:

1. Băng rôn ngang

- Vị trí: Được treo băng ngang qua đường giao thông, trên các cột chuyên dùng được lắp đặt hai bên lề đường ở các tuyến đường chính trong nội ô, trung tâm huyện, thị xã. Không treo băng rôn trên các trụ mắc dây truyền tải điện, trụ mắc dây cáp điện thoại hoặc trụ đèn chiếu sáng. Treo trên các trụ chuyên dùng phải thỏa thuận với đơn vị quản lý.

- Kích thước băng rôn: 0,8m x 10m hoặc 0,8m x 12m (tùy theo điều kiện thực tế của đường phố, kích thước của băng rôn có thể điều chỉnh độ dài - ngắn nhưng không được vượt quá giới hạn chiều ngang của mặt đường.)

- Chiều cao: Tối thiểu là 5,50m tính từ điểm cao nhất của mặt đường theo phương thẳng đứng đến cạnh mép dưới của băng rôn.

- Khoảng cách: Giữa các băng rôn liền kề cách nhau tối thiểu là 200m theo chiều dọc tuyến đường.

- Việc thực hiện treo, gắn băng rôn phải ngay ngắn, cân đối, đúng địa điểm quy định; đơn vị chủ quản phải có trách nhiệm chăm sóc, giữ gìn, bảo quản, xử lý kịp thời các trường hợp đứt rách, hư hỏng đảm bảo không làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian được phép treo. Không treo băng rôn chồng lên nhau, che khuất nhau và phải tháo dỡ ngay khi hết thời hạn cho phép.

2. Băng rôn dọc

- Vị trí: Tại các cột đèn chiếu sáng ở dải phân cách và cột đèn chiếu sáng ở lề đường có thiết kế giá (móc) treo. Không treo băng rôn trên các trụ mắc dây truyền tải điện, trụ mắc dây cáp điện thoại, trên các cột biển báo giao thông hoặc trên các cây xanh đường phố.

- Kích thước: 0,8m x 2,5m;

- Chiều cao: Từ mặt dải phân cách hoặc mặt đường đến cạnh mép dưới của băng rôn từ 01m - 1,4m;

- Khoảng cách: Cách một cột đèn chiếu sáng được treo 01 băng rôn.

3. Pa nô

- Pa nô tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia của các ngành, đoàn thể: Phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; dưới góc bên phải của pa nô phải ghi số của văn bản thông báo chấp thuận, ngày, tháng, năm và đơn vị thực hiện.

- Vị trí: Được lắp đặt, dựng tại các địa điểm đã quy định tại quyết định này (có Phụ lục đính kèm); không dựng pa nô trong các vòng xoay giao lộ (trừ trường hợp tổ chức tuyên truyền các sự kiện chính trị đặc biệt) của tỉnh.

- Pa nô đơn: Kích thước 01m x 02m hoặc 02m x 03m;

- Cụm Pa nô: Kích thước 03m x 06m hoặc 03m x 08m;

- Khoảng cách từ mặt đất đến cạnh mép dưới của pa- nô là: 01m.

- Pa nô bị rách phông, bạc màu, bong tróc chữ làm sai lệch nội dung, khung sườn bị rỉ sét, mục gãy, nghiêng, ngã,…không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị thì đơn vị chủ quản có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa kịp thời; khi hết thời hạn phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng.

Điều 9. Quy định đối với quảng cáo thương mại

Sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, biển, pa nô, băng rôn và các hình thức tương tự thì phải ghi số giấy phép, thời hạn giấy phép, tên người xin phép thực hiện quảng cáo.

1. Băng rôn ngang

- Băng rôn (ngang) có nội dung quảng cáo hoạt động kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quảng cáo khuyến mãi; quảng cáo các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao có mục đích sinh lời phải có Giấy phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Vị trí: Treo tại hệ thống các cột treo băng rôn chuyên dùng trên các tuyến đường trong nội ô, trung tâm… được lắp dựng theo quy hoạch. Không treo băng rôn trên các trụ mắc dây truyền tải điện, trụ mắc dây cáp điện thoại, các cây xanh bóng mát, không treo băng rôn giăng ngang qua đường giao thông hoặc trong các vòng xoay giao lộ; khi treo trên các cột treo băng rôn chuyên dùng phải thỏa thuận với đơn vị quản lý.

- Kích thước băng rôn: 0,8m x 06m hoặc 0,8m x 08m

- Chiều cao: Tối thiểu là 5,50m tính từ điểm cao nhất của mặt đường theo phương thẳng đứng đến cạnh mép dưới của băng rôn.

- Màu sắc: Không dùng màu cờ Tổ quốc làm nền cho băng rôn quảng cáo thương mại.

2. Băng rôn dọc

- Vị trí: Tại hệ thống các cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách, cột đèn chiếu sáng ở lề đường. Không treo băng rôn trên các trụ mắc dây truyền tải điện, trụ mắc dây cáp điện thoại hoặc cây xanh đường phố. Treo trên các trụ có thiết kế giá, móc treo phải thỏa thuận với đơn vị quản lý.

- Kích thước: 0,8m x 2,5m.

- Chiều cao: Từ mặt đất đến cạnh mép dưới của băng rôn là 01m

- Khoảng cách: Cách 01 cột đèn chiếu sáng được treo 01 băng rôn.

3. Quảng cáo trên băng rôn theo phương thức xã hội hóa

Chỉ thực hiện băng rôn (ngang, dọc) theo phương thức xã hội hóa (có logo của nhà tài trợ) đối với các hoạt động: văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch; hội chợ, triển lãm thương mại; tuyên truyền các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ của các sở, ngành, đoàn thể.

Không được thể hiện logo quảng cáo của đơn vị tài trợ trên băng rôn tuyên truyền cổ động chính trị của Đảng và Nhà nước.

Quy cách: Diện tích phần logo của đơn vị tài trợ thể hiện trên băng rôn không được vượt quá 10% diện tích của băng rôn.

Số lượng: Trên địa bàn thị xã 200, huyện 100.

4. Pa nô

Pa nô (bảng) quảng cáo sản phẩm hàng hóa: Vị trí, diện tích, chiều cao, kiểu dáng, khoảng cách thực hiện theo mục Quy hoạch quảng cáo thương mại tại Đề án quy hoạch quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Màu sắc: Được sử dụng những màu khác nhau để thể hiện trên pa nô, băng rôn nhưng phải đảm bảo sự tương quan, hài hòa.

- Pa nô bị bạc màu, mặt phông bị rách, bong tróc chữ làm sai lệch nội dung, khung sườn bị rỉ sét,…đơn vị chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục sửa chữa kịp thời.

- Khi hết thời hạn thực hiện quảng cáo, người thực hiện quảng cáo phải tháo dỡ sản phẩm quảng cáo.

5. Quảng cáo trên phương tiện giao thông

- Không được quảng cáo ở mặt phía trước, mặt phía sau và trên nóc của phương tiện.

- Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên phương tiện giao thông không được làm thay đổi quá 50% diện tích màu sơn xe (màu sơn xe là màu đã ghi trong đăng ký phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp).

- Quảng cáo bằng loa gắn trên phương tiện giao thông phải tuân thủ quy định sau: Chỉ quảng cáo cho các chương trình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao và các dịch vụ không có mục đích sinh lời. Thời gian quảng cáo từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ trong ngày. Không được quảng cáo tại các khu vực yêu cầu cần sự yên tĩnh như bệnh viện, trường học, khu vực cơ quan hành chính tập trung.

- Không được chở động vật hoang dã trên phương tiện ô tô để quảng cáo.

6. Quảng cáo trên màn hình điện tử nơi công cộng

a) Quảng cáo trên màn hình điện tử (LED) đặt ngoài trời phải tuân thủ các quy định như sau:

- Vị trí: Từ mép đường đến cạnh gần điểm gần nhất của màn hình, tối thiểu là 05m.

- Diện tích: Tối đa 100m2/một mặt.

- Chiều cao tối đa 10m tính từ mặt đất đến cạnh dưới của màn hình.

- Kiểu dáng: Một cột trụ hoặc ốp tường

- Không được phát âm thanh, chỉ phát hình và thuyết minh bằng chữ (trong trường hợp sử dụng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ tiếng nước ngoài phải nhỏ hơn khổ chữ tiếng Việt Nam).

- Không được phát hình từ 00 giờ đến 06 giờ sáng. Độ sáng của màn hình không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

- Sản phẩm quảng cáo trên màn hình điện tử phải gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước 07 (bảy) ngày làm việc.

- Dành thời lượng phát hình cho tuyên truyền chính trị khi có yêu cầu của tỉnh trong những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

b) Quảng cáo trên màn hình điện tử (LED) bên trong trung tâm thương mại, siêu thị, tòa nhà cao tầng, bến xe… phải tuân theo các điều kiện sau:

- Vị trí: Treo đặt phía bên trong trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, sân golf, trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, bến xe, thang máy tòa nhà cao tầng.

- Diện tích: Tối đa 42 inch.

- Kiểu dáng: Ốp tường; được sử dụng âm thanh nhưng không vượt quá độ ồn cho phép theo TCVN.

Điều 10. Quảng cáo tại mặt tiền nhà, mặt hông tường nhà

1. Bảng quảng cáo tại mặt tiền nhà: Chiều cao tối đa là 02m chiều dài của bảng bằng chiều ngang của mặt tiền nhà.

2. Bảng quảng cáo tại hông tường nhà (ốp tường): Diện tích dưới 40m2, chiều dài không được vượt quá chiều ngang của nhà, mép trên của bảng ngang bằng với mép trên của tường nhà.

Điều 11. Quảng cáo tại các nhà chờ xe buýt

Quảng cáo tại các nhà chờ xe buýt phải tuân theo điều kiện sau:

1. Không quảng cáo trên nóc nhà chờ xe buýt

2. Diện tích mặt bảng quảng cáo chỉ thực hiện trong phần diện tích khung nhà chờ xe buýt, kích thước tối đa phải dưới 20m2.

Điều 12. Đặt bảng chỉ đường

Việc đặt các bảng chỉ đường vào trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội - kinh tế phải tuân theo các quy định sau:

1. Phải tuân theo các quy định về quản lý và sử dụng vĩa hè, lòng đường.

2. Tại các giao lộ có nhiều đơn vị dựng bảng chỉ đường thì phối hợp kẽ, vẽ chung trong một bảng theo quy cách thống nhất.

3. Kích thước:

a) Bảng dựng độc lập kích thước 0,6m x 1,2m.

b) Bảng dựng chung (tối đa 05 bảng; kích thước 1,2m x 3,0m).

c) Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đặt bảng chỉ đường trên địa bàn xã, phường, thị trấn phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn địa phương về vị trí dựng bảng.

Điều 13. Viết, đặt biển hiệu

Việc viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân dưới các hình thức bảng, biển, hộp đèn, đèn néon uốn chữ (neon sight) hoặc các hình thức khác, nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam không phải xin phép nhưng phải tuân theo những quy định cụ thể như sau:

1. Hình thức, vị trí, kích thước

a) Hình thức

- Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan

- Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế; tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

b) Vị trí

Đặt sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

c) Kích thước

- Đối với biển hiệu ngang: Chiều cao của biển hiệu tối đa là 02m (hai mét), chiều dài của biển hiệu không được vượt quá chiều ngang của mặt tiền nhà.

- Đối với biển hiệu dọc: Chiều ngang tối đa là 01m (một mét), chiều cao tối đa là 04m (bốn mét), không được vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

2. Nội dung của biển hiệu

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

d) Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại liên hệ (nếu có);

e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Điều 14. Quảng cáo rao vặt và những hình thức quảng cáo khác

1. Quảng cáo rao vặt chỉ được quảng cáo tại những nơi quy định (dán quảng cáo tại các địa điểm quy định dán quảng cáo rao vặt); không treo, dán, viết, kẻ, vẽ các bảng quảng cáo rao vặt lên tường, trên cột, trụ mắc dây truyền tải điện, cột mắc dây điện thoại, cột gắn biển báo giao thông, trụ đèn tín hiệu giao thông, trên cây xanh đường phố, cổng chào và cổng các khu phố, ấp.

2. Các hoạt động phát tờ rơi quảng cáo chỉ được thực hiện tại cửa ra vào và tại các quầy hàng phía trong; không phát tờ rơi tại các giao lộ.

3. Quảng cáo bằng dù che, dây cờ chỉ được thực hiện trong khuôn viên địa điểm tổ chức, nơi kinh doanh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… và các đơn vị liên quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật hiện hành

3. Kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở, ngành có liên quan

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý việc sử dụng số điện thoại để quan hệ, giao dịch thể hiện trên bảng quảng cáo rao vặt treo, gắn, kẻ, vẽ bừa bãi trên đường phố gây mất mỹ quan đô thị.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và có văn bản thỏa thuận theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của liên Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng.

3. Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/ BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an, Đội Thanh tra xây dựng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo ở địa phương.

Điều 18. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị chức năng và có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện việc chấp hành quy định của pháp luật về quảng cáo và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các Sở, ngành; các cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỊA ĐIỂM, KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG QUẢNG CÁO VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 /2012/QĐ-UBND ngày 27 /2 /2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

a) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô tuyên truyền chính trị

Cụm pa-nô

- Trước Sân vận động tỉnh, Đại lộ Bình Dương (đối diện Đài Phát thanh và Truyền hình).

- Giao lộ Cách mạng tháng Tám - Lý Thường Kiệt.

- Giao lộ 30/4 – Cách mạng tháng 8 (đối diện bến xe khách Bình Dương).

- Trước Liên đoàn Lao động tỉnh (ngã tư Đại lộ Bình Dương - Yersin).

- Trước Công viên Văn hóa Thanh Lễ Đại lộ Bình Dương (đối diện trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương).

Pa-nô đơn

- Giao lộ Âu Cơ - Yersin.

- Trước trụ sở Tỉnh đoàn (Đường Phú Lợi).

- Giao lộ Lê Chí Dân - Nguyễn Chí Thanh.

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Phạm Ngọc Thạch.

- Trước trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường.

- Giao lộ Huỳnh Văn Lũy - Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi).

- Giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ).

- Giao lộ Huỳnh Văn Cù - Nguyễn Văn Cừ (phường Phú Cường).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa).

- Giao lộ Thích Quảng Đức - Hòang Văn Thụ (phường Phú Cường).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Nguyễn Chí Thanh (xã Tương Bình Hiệp).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Cách mạng tháng Tám (Mũi Tàu, Phường Hiệp Thành).

- Địa điểm đối diện Tịnh xá Ngọc Định (Đại lộ Bình Dương, P.Định Hòa).

- Trước Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Phú Lợi (Đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi).

b) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

- Đường Phạm Ngọc Thạch (Thư viện tỉnh).

- Đường Phú Lợi (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đội).

- Đường Trần Hưng Đạo (bên hông Ủy ban nhân dân phường Phú Cường)

- Đường Quang Trung (bên hông Trung tâm Thương mại Bình Dương Center).

- Đường Yersin (ngã 4 chợ Đình, Công an thị xã, Nhà thờ Phú Cường).

- 100m, ngã 4 Lê Hồng Phong - Phú Lợi, trước chùa An Lạc, cách Đoàn địa chất 100m).

- Đường Hùng Vương (Chí nhánh Ngân hàng Nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã).

- Đường Nguyễn Du (giao lộ Cách mạng tháng 8 - Nguyễn Du và trước Trường tiểu học Nguyễn Du).

- Đường 30/4 (ngã 3 Nam Sanh, trước Công ty nước tinh khiết Victory, bến xe Bình Dương,).

- Đường Lê Hồng Phong (ngã 3 Huỳnh Văn Lũy - Phú Thuận, cách Nhà hàng Ngọc Dung

- Đường Cách mạng Tháng Tám (trước Sở Tài chính, Công viên Phú Cường, cầu Bà Hên, ngã tư chợ Cây Dừa, Trường Tiểu học Hiệp Thành).

- Đường Thích Quảng Đức (Công viên Phú Cường, Ngã 3 Thích Quảng Đức - Hoàng Văn Thụ, trước quán café Giữa Phố, Ngã 4 Thích Quảng Đức – Đại lộ Bình Dương).

c) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại

- Đường 30/4.

- Đại lộ Bình Dương (từ Suối Cát đến ngã 4 Sở Sao).

- Giao lộ Lê Hồng Phong - Cách mạng Tháng Tám (phường Phú Thọ).

- Đường Phú Lợi (ngã 3 Xí nghiệp cám Phú Lợi đến ranh phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An).

- Đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, phường Phú Mỹ) và đường trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị.

d) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

- Giao lộ Phú Lợi - Lê Hồng Phong.

- Giao lộ Phú Lợi - 30/4 (ngã 3 Nam Sanh).

- Giao lộ Trần Ngọc Lên - Huỳnh Văn Lũy.

- Đường Phạm Ngọc Thạch (Thư viện tỉnh).

- Đường Cách mạng Tháng Tám (cầu Bà Hên).

- Giao lộ Hòang Hoa Thám - Đại lộ Bình Dương.

- Giao lộ Cách mạng Tháng Tám - Lê Hồng Phong.

- Giao lộ CMT8 - đường 30/4 (Bến xe Bình Dương).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Lê Chí Dân (ngã tư Sở Sao).

- Đường Huỳnh Văn Cù (chợ Cây Dừa, phường Hiệp Thành).

- Đường Huỳnh Văn Lũy (Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Phú Lợi).

- Giao lộ Hồ Văn Cống - Đại lộ Bình Dương (ngã ba Suối Giữa).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi).

- Giao lộ Thích Quảng Đức – Hoàng Văn Thụ (phường Chánh Nghĩa).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - 30/4 (ngã 4 Sân vận động tỉnh, phường Phú Hòa).

- Giao lộ Cách mạng Tháng Tám - 30/4 (ngã 4 Gò Đậu, phường Phú Thọ).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Thích Quảng Đức (ngã 4 Tân Lập).

- Đại lộ Bình Dương (trước Công viên VH Thanh Lễ, phường Hiệp Thành).

2. THỊ XÃ DĨ AN

a) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô tuyên truyền chính trị

Cụm pa-nô

- Đường Nguyễn An Ninh (Chợ Dĩ An).

- Đường Lý Thường Kiệt (Tượng đài xe lửa Dĩ An).

Pa-nô đơn

- Sân vận động thị xã.

- Bệnh viện Đa khoa thị xã.

- Đền tưởng niệm phường Tân Bình.

- Khu phố Nhị Đồng (phường Dĩ An).

- Cầu Đồng Nai (phường Bình Thắng).

- Khu dân cư Bình An (phường Bình An).

- Khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình).

- khu phố Bình Đường 3 (phường An Bình).

- Đường Truông Tre (khu hành chính thị xã).

- Ngã 3 Đông Tân (phường Tân Đông Hiệp).

- Ngã tư 550 (đường ĐT 743 phường Bình Hòa).

- Đường Trần Hưng Đạo (Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã).

- Trường trung học phổ thông Dĩ An (phường Dĩ An).

- Trường trung học cơ sở Bình An (phường Bình An).

- Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản (phường Dĩ An).

- Trước khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ thị xã (phường Bình An).

- Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An).

- Trụ sở Uỷ ban nhân dân, Cụm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các phường.

b) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

- Đường ĐT 743 (Cty Việt T&P).

- Đường Lý Thường Kiệt (Cty Yazaki).

- Đường Lý Thường Kiệt (cổng xe lửa).

- Ngã 3 Đông Tân (phường Tân Đông Hiệp).

- Đường Truông Tre (khu hành chánh thị xã).

- Đường Nguyễn An Ninh (Ủy ban nhân dân phường Dĩ An, Hoa viên Dĩ An, Ủy ban nhân dân thị xã, ngã 3 Cây Điệp).

- Đường Trần Hưng Đạo (Phòng Y tế thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, nhà thờ phường Dĩ An, Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa, cua Ba Nhiều).

- Đường vào phường Tân Bình (ngã 4 Chiêu Liêu, Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp, Ủy ban nhân dân phường Tân Bình).

c) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại

- Đường ĐT 743 (đoạn qua thị xã Dĩ An).

- Quốc 1K (từ Công ty Bê tông 620 đến trại heo Đông Á).

- Quốc lộ 1A (từ cầu Đồng Nai đến giáp ranh quận Thủ Đức).

- Đường Xuyên Á (từ khách sạn Kim Sơn đến cầu vượt Sóng Thần).

d) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

- Ngã tư 550 (phường Dĩ An) (02 trụ).

- Đường số 9 (gần cổng chào Cty Đại Nam).

- Ngã 3 Yazaki (trên hành lang phía Cty Yazaki)

- Đối diện Thư viện thị xã (Đường Nguyễn An Ninh).

- Đối diện cổng Cty Yazaki (Đường Lý Thường Kiệt).

- Đối diện Ngân hàng Kiên Long (Đường Nguyễn An Ninh)

- Trung tâm TDTT thị xã Dĩ An (góc ngã 3 Tua Gò Mã).

- Đối diện Trung tâm Văn hóa thị xã (Đường Nguyễn An Ninh).

- Đối diện Trung tâm viễn thông thị xã (Đường Nguyễn An Ninh).

- Đầu đường T (đối diện công viên Trung tâm hành chính thị xã).

- Đầu đường M (đối diện quán cà phê Phố Xanh - Trung tâm hành chính).

- Đối diện siêu thị Vinatex (Đường Nguyễn An Ninh, trên hành lang phía Ga Dĩ An)

3. THỊ XÃ THUẬN AN

a) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô tuyên truyền chính trị

Cụm pa-nô

- Đường cầu Sắt Phú Long (Bờ rào Thị uỷ).

- Giao lộ QL13 - ĐT745 (Mũi Tàu Phú Long).

- Vòng xoay trước Ủy ban nhân dân thị xã (Đường ĐT 745).

- Đường Nguyễn Trãi (Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã).

- Giao lộ Nguyễn Trãi - Đại lộ Bình Dương (ngã 4 cầu Ông Bố đến ngã tư 550 đường ĐT 743).

Pa-nô đơn

- Ngã tư An Phú (ĐT 743).

- Cầu Bình Nhâm (xã Bình Nhâm).

- Đại lộ Bình Dương (sân golf Sông Bé)..

- Tại trụ sở, cơ quan, đoàn thể, đơn vị thị xã.

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương - Nguyễn Văn Tiết.

- Cầu Cây Trâm, cầu Trắng (phường An Thạnh).

- Từ KCN Việt Hương đến cổng chào Bình Dương.

- Đường Nguyễn Văn Tiết (đối diện Công an thị xã).

- Ngã ba đường 3/2 (khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu).

- Trụ sở Uỷ ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường.

b) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

- Đường ĐT 745 (phường Lái Thiêu).

- Đường ĐT 745 (Mũi Tàu Phú Long).

- Đường Đông Nhì (phường Lái Thiêu).

- Đường Hòang Hoa Thám (siêu thị sách).

- Đường Phan Đình Phùng (Ủy ban nhân dân thị xã).

- Đường ĐT 745 (ngã 3 nhà thờ Lái Thiêu).

- Công viên Lái Thiêu (phường Lái Thiêu).

- Đường Gia Long, cầu Tàu chợ Lái Thiêu.

- Giao lộ Nguyễn Trãi - Đại lộ Bình Dương.

- Đường Phan Chu Trinh (phường Lái Thiêu).

- Đường 22/12 (chợ mới phường Thuận Giao).

- Đường ĐT 745 (cầu Trắng, phường An Thạnh).

- Giao lộ ĐT 745 - Nguyễn Văn Tiết (ngã 3 Cây Liễu).

- Trước trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường.

- Đường Nguyễn Trãi (Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã).

- Đường Thủ Khoa Huân (ngã 4 Hòa Lân, phường Thuận Giao).

c) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại

- Ngã tư ĐT 745.

- Đường 22/12 (phường An Phú).

- Đại lộ Bình Dương (từ km số 2 đến Suối Cát).

- Đường trong Khu công nghiệp Việt Hương, VSIP, Đồng An.

- Đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, phường An Thạnh).

- Đường ĐT 743 (phường Bình Hòa, phường An Phú, phường Bình Chuẩn).

- Cầu Bình Nhâm (đường ĐT 745, xã Bình Nhâm) đến Cầu Trắng (phường An Thạnh) vào xã An Sơn.

d) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

- Khu thương mại mới phường Lái Thiêu.

- Đường trong KCN Việt Hương, VSIP, Đồng An.

- Cầu Bình Nhâm đến Cầu Ngang (xã Hưng Định).

- Bờ kè Cầu Ngang (đường ĐT 745, xã Hưng Định).

- Đê bao cầu Ngang (đường ĐT 745, xã Hưng Định).

- Từ ngã tư Cầu Ông Bố đến ngã tư 550 (đường ĐT 743).

- Đại lộ Bình Dương (ngã 4 Hòa Lân, phường Thuận Giao).

- Đường Hòang Hoa Thám (siêu thị Vinatex chợ Lái Thiêu).

- Đường ĐT 743 (từ phường Bình Chuẩn đến phường An Phú).

- Đường ĐT 745 (chợ Búng đến Cầu Trắng phường An Thạnh).

- Đường Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Văn Tiết (ngã 3 Cây Liễu).

- Ngã tư ĐT 745 từ Tua 18 đến Mũi Tàu Phú Long (phường Lái Thiêu).

- Đường Thủ Khoa Huân (phường An Thạnh, Thuận Giao, Bình Chuẩn)

- Đường ĐT 743 (phường Bình Chuẩn, phường An Phú, phường Bình Hòa).

- Đại lộ Bình Dương từ KCN Việt Hương đến cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú).

4. HUYỆN BẾN CÁT

a) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô tuyên truyền chính trị

Cụm pa-nô

- Ngã ba Rạch Bắp (xã An Tây).

- Ngã 3 Công an huyện (thị trấn Mỹ Phước).

- Quốc lộ 13 (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, công viên huyện.

- Quốc lộ 13 (đường vào KCN Mỹ Phước, KCN Tân Định).

Pa-nô đơn

- Đường vào KCN Bàu Bàng.

- Đường vào KCN Mỹ Phước 3.

- Đường vào KCN Việt Hương (xã An Tây).

- Quốc lộ 13 (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn.

- Ngã ba Phú Hòa, xã Hòa Lợi (đường vào Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị).

b) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

- Đường vào KCN Bàu Bàng.

- Đường vào KCN Mỹ Phước 3.

- Đường từ cống Bà Phủ đến chợ Bến Cát.

- Quốc lộ 13 (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

- Đường từ Tàn Dù đến Cầu Đò (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường từ kho bạc huyện đến bảo hiểm xã hội huyện.

- Đường từ ngã 3 Vật Tư đến Tàn Dù (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường từ Tàn Dù đến ngã 3 Công an huyện (thị trấn Mỹ Phước).

- Ngã ba Phú Hòa, Hòa Lợi (đường vào KLH Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị).

c) Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại

- Chợ Bến Cát (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường ĐT 742 (xã An Phú, xã An Tây).

- Đường ĐT 741 (ấp 1B - xã Chánh Phú Hòa).

- Đường trong KCN Bàu Bàng (xã Lai Uyên).

- Quốc lộ 13 (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

- Đường trong KCN Tân Định, KCN Mỹ Phước 1, 2, 3.

- Quốc lộ 13, cầu Tây (đường vào Khu nhà sinh thái, xã Thới Hòa).

d) Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

- Khu công nghiệp Tân Định.

- Đường trong KCN Bàu Bàng (xã Lai Uyên).

- Quốc lộ 13 (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

- Cầu Tây (đường vào Khu nhà sinh thái, xã Thới Hòa).

- Đường trong khu vực chợ Bến Cát (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường trong KCN Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3.

5. HUYỆN DẦU TIẾNG

a) Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô tuyên truyền chính trị

Cụm pa-nô

- Trung tâm VH –TT xã Minh Hòa.

- Trước Ủy ban nhân dân xã Long Hòa, xã Thanh Tuyền.

- Cua Sao Bọng (Đường ĐT 744 xã Thanh An, xã Thanh Tuyền).

- Ngã tư Cây Keo, ngã tư Kiểm Lâm, ngã tư Cầu Cát, ngã tư đèn đỏ đường Vành Đai (thị trấn Dầu Tiếng).

Pa-nô đơn

- Ngã tư Hồ Mít - Xin.

- Ngã tư xã Minh Hòa.

- Chợ thị trấn Dầu Tiếng.

- Nông trường cao su Trần Văn Lưu.

- Nông trường cao su Minh Tân.

- Nông trường cao su Long Tân.

- Nông trường cao su Long Hòa.

- Ấp Hòa Cường (xã Minh Hòa).

- Ngã tư làng 10 (xã Định Hiệp).

- Ngã tư Đồng Sơn (xã Minh Thạnh).

- Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

- Ngã ba ấp Lò Gạch (xã Minh Thạnh).

- Ấp Rạch Đá, ấp Núi Đất (xã Định Thành).

- Ngã 3 Bình Mỹ, Văn phòng ấp Đồng Sầm (xã Định An).

- Trước trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn.

- Ngã 3 chợ Cũ, chợ Bến Súc, Văn phòng ấp Bưng Rồng, ấp Rạch Kiến (xã Thanh Tuyền).

b) Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

- Chợ Long Hòa.

- Ngã tư xã An Lập.

- Đường ĐT 744 ấp Rạch Đá.

- Đường ĐT 744, ấp Rạch Đá.

- Nông trường cao su Minh Tân.

- Đường ĐT 749 (xã Minh Hòa).

- Đường ĐT 749 (xã Minh Thạnh).

- Nông trường cao su Trần Văn Lưu.

- Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

- Đường ĐT 749, ĐT 750 (xã Long Hòa).

- Ấp Tân Bình, ấp Tân Đức (xã Minh Tân).

- Ấp Chiến Thắng, ấp Định Thới, ấp Bàu Dầu.

- Cầu Bến Súc, chợ Cũ, dốc Lâm Vồ (xã Thanh Tuyền).

- Ấp Chiến Thắng, ấp Định Thới, ấp Bàu Dầu (xã Định An).

- Trước trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn.

- Ngã tư Cây Keo, ngã ba Cây Xoài, ngã ba Cầu Cát, ngã ba chợ Sáng (thị trấn Dầu Tiếng).

- Đường 13/3 (từ cầu Tàu đến Cầu Đúc), đường 20/8, đường Độc Lập, đường Thống Nhất.

c) Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại

- Chợ Long Hòa.

- Khu vực cầu Tàu.

- Khu vực cầu Đúc.

- Ngã ba Long Chiểu.

- Khu vực cầu Hố Đá.

- Khu vực cầu Suối Dứa.

- Tỉnh lộ 30 (xã Định Hiệp).

- Chợ Minh Tân (xã Minh Tân).

- Chợ Minh Hòa (xã Minh Hòa).

- Mũi Cầu Đôi (xã Minh Thạnh).

- Cụm công nghiệp xã Thanh An.

- Đường ĐT 744 (xã Định Thành).

- Ngã ba Dáng Hương (xã Định Hiệp).

- Khu vực cầu Thị Tính (xã Long Hòa).

- Ấp Rạch Đá, ấp Núi Đất (xã Định Thành).

- Làng 14, ngã ba Bình Mỹ, làng 18A (xã Định An).

- Đường ĐT 749 (đoạn ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa).

- Ngã ba ấp Lò Gạch, ngã tư Đồng Sơn (xã Minh Thạnh).

- Ấp Rạch Kiến, Suối Cát, đường ĐT 744 (xã Thanh Tuyền).

- Đường ĐT 748 (từ ngã tư An Lập đến khu di tích lịch sử rừng Kiến An).

d) Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

- Chợ Minh Tân.

- Chợ Minh Tân.

- Ngã tư xã An Lập.

- Nông trường cao su Long Tân.

- Tỉnh lộ 30 (xã Định Hiệp).

- Đường ĐT 749 (xã Long Hòa).

- Ngã 3 đi Bến Cát (xã Long Tân).

- Khu vực sân bay (thị trấn Dầu Tiếng).

- Đường ĐT 744 (đoạn chợ Thanh An).

- Đường 20/8 (khu vực ngã tư sân bay).

- Khu vực chợ Định Hiệp (xã Định Hiệp).

- Ấp Chiến Thắng, Định Thới, Bàu Dầu (xã Định An).

- Đường ĐT 744 (khu vực Ngã Ba chợ Cũ bưu điện Thanh Tuyền).

- Đường ĐT 749 (đoạn từ cổng chào ấp Đòn Gánh đến ngã 3 Long Chiểu).

- Đường 13/3 (đoạn Trung tâm Văn hóa - Thể thao Công ty Cao su Dầu Tiếng đến ngã 4 đường Vành đai).

- Đường ĐT 744, ấp Rạch Đá, Suối Sâu, Yên Ngựa, đường Rạch Sơn Đài (xã Định Thành).

6. HUYỆN PHÚ GIÁO

a) Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô tuyên truyền chính trị

Cụm pa-nô

- Ngã ba chợ Phước Vĩnh (Trường trung học phổ thông Phước Vĩnh).

- Tượng đài chiến thắng Phước Thành (Đầu đường 19/8 nối với đường ĐT 741).

- Khu hành chính huyện.

Pa-nô đơn

- Đường ĐT 741.

- Khu vực Kho bạc huyện.

- Ngã ba chợ Phước Vĩnh.

- Ngã ba Cổng Xanh (xã Phước Hòa).

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

- Đường đôi vào Uỷ ban nhân dân huyện.

- Ranh giới tỉnh Bình Phước (xã An Bình).

- Ngã 3 chợ Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh).

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn.

b) Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

- Đường ĐT 741.

- Đường Độc Lập.

- Đường Hùng Vương.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh).

- Ngã tư chợ Tạm (giao lộ Hùng Vương - 18/9).

- Trụ sở Uỷ ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn.

vĐường ĐT 741 các xã Phước Hòa, An Bình, Vĩnh Hòa, thị trấn Phước Vĩnh.

c) Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại

- Quốc lộ 13.

- Đường ĐT 741.

- Khu vực chợ Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh).

d) Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

- Cầu Phước Hòa.

- Đường ĐT 741.

7. HUYỆN TÂN UYÊN

a) Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô tuyên truyền chính trị

Cụm pa-nô

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

- Ngã 3 đường Huỳnh Văn Nghệ (TT Uyên Hưng).

- Trước trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn.

Pa-nô đơn

- Khu dân cư thị trấn Uyên Hưng.

- Ngã 3 Cổng Xanh (xã Tân Bình).

- Ngã 3 thị trấn Tân Phước Khánh.

- KCN Nam Tân Uyên (xã Khánh Bình).

- Khu dịch vụ đô thị Tân Uyên (xã Vĩnh Tân, Tân Bình).

- Đường vành đai thị trấn Uyên Hưng (giao lộ giữa ĐT 747 và ĐT 746).

- Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (xã Phú Chánh và Vĩnh Tân).

b) Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

- Đường vành đai thị trấn Uyên Hưng.

- Đường ĐT 741, ĐT742, ĐT746, ĐT747.

- Đường liên huyện Tân Uyên - TX. Thuận An.

- Các tuyến đường nội ô trung tâm huyện và các xã, thị trấn.

c) Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại

- Đường ĐT 746.

- Đường ĐT 747.

- Đường ĐT 742.

- Đường trong các KCN trên địa bàn huyện.

- Khu DL sinh thái Mắt Xanh (xã Tân Định).

- Khu DL sinh thái Hàn Tam Đẳng (xã Tân Định).

- Khu DL sinh thái Mekong Golf Vilas (xã Bạch Đằng).

d) Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

- Đường ĐT 747.

- Đường ĐT 741.

- Đường ĐT 742.

- Đường ĐT 746

- Đường vành đai thị trấn Uyên Hưng.

- Chợ Uyên Hưng.(thị trấn Uyên Hưng)

- Đường trong các KCN trên địa bàn huyện.

- Đường liên huyện Tân Uyên – thị xã Thuận An.

- Chợ Tân Phước Khánh (thị trấn Tân Phước Khánh)./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2012
Ngày hiệu lực08/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2012/QĐ-UBND hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành27/02/2012
        Ngày hiệu lực08/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2012/QĐ-UBND hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2012/QĐ-UBND hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương